New Nordic Healthbrands


Framtida produktlanseringar förväntas ge hög vinsttillväxt

New Nordic är ett svenskt bolag vars verksamhet består av försäljning av kosttillskott och naturläkemedel på den internationella marknaden. Bolaget har under flera år framgångsrikt kapitaliserat på en underliggande marknadstillväxt om nära 10 % per år, och förväntas fortsätta vinna marknadsandelar internationellt genom kontinuerlig analys av konsumtionstrender, följt av adekvat produktutveckling och en effektiv marknadsföring. Baserat på att New Nordic fortsätter vinna marknadsandelar och växa omsättningen, vilket ger skalfördelar och medförande marginalexpansion, estimeras år 2021 en vinst per aktie om 6,80 SEK. Med en målmultipel om P/E 15,0x på 2021 års vinst ges på två års sikt ett värde om 102,0 SEK per aktie i ett Base scenario.

  • En fragmenterad marknad med hög tillväxt

Enligt New Nordic uppgick den globala marknaden för kosttillskott till 1 200 mdSEK under år 2018, och förväntas växa med nära 10 % (CAGR) fram till år 2024, vilket anses rimligt utifrån vad marknadsanalytiker i övrigt anser. Marknaden är emellertid fragmenterad och uppdelad mellan nätverksförsäljande och direktförsäljande företag, där de tre största nätverksförsäljande företagen har totalt ca 10 % marknadsandel, medan de tre största direktförsäljande företagen enbart har ensiffrig marknadsandel. Stora aktörer är ofta bara stora på nationell eller regional basis och således finns det plats för en global aktör som New Nordic att fortsätta växa och vinna marknadsandelar internationellt.

  • Produktutveckling och marknadsföring är centralt

I och med marknadens struktur och konstanta förändringar i hälso- och skönhetsbehov kan mindre aktörer snabbt vinna marknadsandelar genom framgångsrika produktlanseringar. New Nordic arbetar därför kontinuerligt med analys av konsumtionstrender för att tidigt identifiera förändringar i kundens behov, vilket följs upp av produktutveckling och marknadsföring. Processen medför att Bolaget kan fortsätta kapitalisera på den underliggande marknadstillväxten, vilket förväntas bidra till fortsatt omsättningstillväxt framgent.

  • 30-års jubileum och nya produkter under år 2020

New Nordic firar 30-årsjubileum år 2020 och ledningen är ytterst positiva gällande produkter som kommer lanseras under året, då det i delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 framgår att man till följd av dessa förväntar sig fortsatt tillväxt flera år framöver. Analyst Group gör bedömningen att dessa kommer möjliggöra för New Nordic att fortsätta kapitalisera på den underliggande marknadstillväxten med tanke på Bolagets historiska lanseringar.

  • Potentiellt värde om 102,0 SEK i ett Base scenario

Analyst Group estimerar att New Nordic år 2021 kommer omsätta 535,9 MSEK och med skalfördelarna som tillkommer och medförande marginalexpansion estimeras en vinst per aktie om 6,80 SEK år 2021. Med en målmultipel om P/E 15,0x på 2021 års vinst ges på två års sikt ett poten-tiellt värde per aktie om 102,0 SEK i ett Base scenario.

8

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.