LL Lucky Games Q3-22


Har stärkt sin finansiella position

LL Lucky Games AB (”LL Lucky Games” eller ”Bolaget”) har presenterat sin Q3-rapport, varpå vi fortsatt bedömer att utrymme finns för en stigande försäljning framgent, ett måste för att närma sig svarta siffror. Det ska även tilläggas att Bolaget är i slutfasen gällande övergången till den nya spelplattformen från ReelNRG, vilket enligt tidigare kommunikation kommer innebära en kostnadsoptimering på minst 8,5 MSEK per år. Detta förväntas således få en positiv effekt på kassaflödet och bidrar därmed till att LL Lucky Games kan närma sig lönsamhet. Utifrån våra uppdaterade prognoser, en justerad målmultipel och med hänsyn till utspädningen från den tidigare genomförda riktade emissionen, härleder vi ett nuvärde per aktie om 1,5 kr i ett Base scenario.

  • Hade räknat med högre omsättning

Under Q3-22 uppgick nettoomsättningen till 1,1 MSEK (0,8), motsvarande en ökning om 31 % Y/Y. Dock är detta en ökning från låga nivåer, varför den procentuella ökningen blir något missvisande. Likväl ser vi såklart positivt på att Bolaget ökade sin försäljning även under tredje kvartalet 2022 relativt 2021, även om vi jämfört med Q2-22 (1,1) hade räknat med en högre omsättning.

  • Något förbättrat resultat Q/Q

Sett till EBITDA-resultatet uppgick detta under Q3-22 till -7,5 MSEK (-6,0), vilket är en försämring mot jämförbart kvartal 2021, men likväl en förbättring jämfört med föregående kvartal i år (Q2-22) då EBITDA-resultat uppgick till -8,2 MSEK. Att jämföra med 2021 är något missvisande då LL Lucky Games är ett annat bolag idag än för ett år sedan, där flera investeringar har tagits i försäljningsfrämjande aktiviteter. Ur ett kostnads-perspektiv blir det därmed mer relevant att jämföra kvartal-till-kvartal, varpå vi kan se att Bolaget under Q3-22, relativt Q2-22, har minskat sina externa kostnader vilket således bidragit till ett förbättrat EBITDA-resultat.

  • Påfylld kassan och stark finansiell position

Med hänsyn till den under sommaren genomförda företrädesemissionen, den riktade emissionen under slutet av september och försäljningen av Casual Casino spelportföljen, har Bolaget stärkt sin finansiella position väsentligt. Vi ser såklart positivt på detta, samt att genom försäljningen av nämnd spelportfölj kan LL Lucky Games nu i allt högre grad fokusera på kärnverksamheten.

  • Justerat värderingsintervall

I samband med Q3-rapporten justerar vi våra estimat, vilket, i kombination med rådande marknadsrisker, resulterar i en något konservativare målmultipel. I analysen framgår vårt uppdaterade värderingsintervall.