Euroafrica Digital Ventures Q2-22


Uppnått strategiska milstolpar

Euroafrica Digital Ventures (”Euroafrica” eller ”Bolaget”) är ett tech-bolag inom digital media med fotfäste i Norden och Östafrika. Bolaget bedriver byråverksamhet via dotterbolaget Social Media Lab sedan tio år tillbaka men har därtill utvecklat en SaaS-marknads-föringsplattform för digital media. Bolaget tillhandahåller även en digital marknadsplats genom dotterbolaget Kupatana, vilken är Tanzanias största köp- och säljsajt. Omställningen mot mer mjukvaruförsäljning via Social Content, operativa synergier mellan dotterbolagen och den kommande E-handelsfunktionen på Kupatana-plattformen förväntas resultera i en god lönsam tillväxt framöver. Med en applicerad målmultipel om P/S 2,2x på 2022 års estimerade omsättning om 28 MSEK, motiveras ett potentiellt värde per aktie om 4,9 kr i ett Base scenario.

  • Omsättningen lägre under H1-22 än estimerat

Under Q2-22 uppgick nettoomsättningen till 6,7 MSEK, motsvarande en negativ tillväxt om -2,5 % Y-Y. För H1-22 uppgår nettoomsättningen till 12,7 MSEK, vilket resulterat i en tillväxt om 5,6 % mot jämförbar period föregående år. Parallellt har medieinvesteringarna i Sverige ökat med 6,6 % under H1-22 varför Euroafricas tillväxt under första halvåret 2022 har understigit marknadens resultat, likväl våra estimat. Under Q1-22 tampades Euroafrica med hög personalomsättning vilket påverkade beläggningsgraden, samtidigt som tillväxten inom de digitala kanalerna på mediemarknaden var negativ under merparten av Q2-22, vilka är två faktorer som har bidragit till den lägre omsättningen under H1-22 än estimerat. Dotterbolaget SML har under Q2-22 tecknat flertalet strategiska kundavtal vilket tillsammans med att Kupatana sedan slutet av Q2-22 har gått live med nya plattformen bäddar för starkare kvartal framöver. Analyst Group bedömer dock att Euroafrica, givet utfallet i H1-22, kan få svårt att infria 2022 års estimat, varför vi har genomfört mindre justeringar i prognoser.

  • Nytt ledarskap med fokus på lönsamhet

Euroafrica meddelade under Q2-22 att Bolaget har utsett Peter Persson till ny koncern-VD med start i augusti 2022. Peter är en av medgrundarna till SML och Euroafrica och har de senaste åren arbetat operativt med Kupatana. Peter har nära 20 års av erfarenhet av onlinemarknadsföring och är även den största aktieägaren i Euroafrica med ca 19 % av kapitalet, vilket ingjuter förtroende för framtida aktieägarvärde.

  • Reviderat värderingsintervall

EBITDA-förlusten var under Q2-22 högre än estimerat, förklarat av en ökad kostnadsbas och svag omsättningstillväxt. Givet detta har vi estimerat en högre EBITDA-förlust för innevarande år än tidigare vilket, i kombination med sänkta tillväxtutsikter för helåret 2022 och en lägre applicerad försäljningsmultipel, ligger till grund för det reviderade värderingsintervallet. Den lägre multipeln härleds primärt till en något lägre estimerad CAGR avseende omsättningen under åren 2022-2024 samt en lägre estimerad lönsamhet under samma period.