EPTI Q4-21


Levererar tillväxt i rekordfart

EPTI avslutar året starkt och fortsätter att leverera på utstakad tillväxtplan, vilket bidrog till att den rapporterade omsättningstillväxten för fjärde kvartalet 2021 landade på hela 491 %. I kombination med en organisk tillväxt om 22 % för helåret 2021 anser Analyst Group vara ett bevis på att portföljbolagen accelererar sin tillväxt genom att ta del av ett djupt operativt stöd samt synergier inom EPTI-koncernen. Genom en Sum of the Parts (SOTP)-värdering av nuvarande portföljbolag, i kombination med tillämpad substanspremie och investeringsbart kapital, härleds ett motiverat värde per aktie om 9,7 kr i ett Base scenario för EPTI.

  • Levererar rekordhögt substansvärde

Vid utgången av 2021 uppgick EPTI:s substansvärde till ca 836 MSEK, detta trots nedskrivning av Parkamo om 58 MSEK. Värdeökningen är främst hänförlig till portföljbolagens genomförda kapitalanskaffningar, vilket Analyst Group anser som positivt med tanke på att marknaden har värderat upp portföljbolagen, vilket speglar att portföljbolagen har gjort operationella framsteg.

  • Straffats omotiverat hårt av kyligt marknads-sentiment

Starten på år 2022 har olyckligtvis inneburit ökade geopolitiska spänningar, vilket i kombination med osäkerhet kring höjda räntor kan, enligt vår åsikt, bero på att EPTI handlas till en substansrabatt om 33 % 1. Analyst Group anser dock att EPTI:s börsvärde har straffats omotiverat hårt av det kyliga marknadsklimatet med tanke på Bolaget har en beprövad affärsmodell där EPTI investerar resurser i bolag mot både en andel aktier och en andel kontant, vilket medför att en investerare får exponering mot en stor potentiell uppsida genom indirekt ägande i en bred portfölj av onoterade teknikbolag, samtidigt som affärsmodellen genererar kassaflöde, vilket minskar den operativa risken. Således anser Analyst Group anser att nuvarande börsvärde bjuder in till en attraktiv investeringsmöjlighet med bra risk-reward.

  • Fler förvärv att vänta

Vid utgången av Q4-21 uppgick investeringsbart kapital till ca 58,3 MSEK, vilket kan jämföras med 14,9 MSEK vid utgången av Q3-21. Analyst Group ser positivt på att EPTI ha ökat sitt investeringsbara kapital och vi räknar med att bolaget kommer att göra fler strategiska förvärv under 2022 för att fortsätta skapa aktieägarvärde.

  • Uppdaterat värderingsintervallet

Vi anser att EPTI utvecklas i bra takt med ökad tillväxt och stigande substansvärde. Dock, med hänsyn till ökade geopolitiska spänningar (vilket ökar riskpremien), ökat antal aktier i samband med den riktade nyemissionen under Q4-21, samt med hänsyn till nedskrivningen i Parkamo, har vi uppdaterat värderingsintervallet i samtliga av våra tre scenarion.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.