Clemondo


Ett rent värdecase

Clemondo Group AB (”Clemondo” eller ”Bolaget”) tillverkar rengöringsmedel och underhållsprodukter inom tre huvudsakliga marknadsområden, Fordon, Industri samt Hygien. Covid-19 medförde exponentiell tillväxt i efterfrågan av hygienprodukter och Bolagets nettoomsättning växte med 45,5 % från år 2019, därav var år 2020 exceptionellt och Analyst Group anser därför det är mest rättvist att utgå från år 2019. Nettoomsättningen prognostiseras uppgå till 370,7 MSEK år 2022, främst drivet av starka underliggande marknadstrender, höjd produktionskapacitet samt ett hållbarhetsfokus som möter marknadens efterfrågan. Större marknadsandelar förväntas skapa skalfördelar och en förbättrad operativ hävstång, vilket förväntas öka EBIT-marginalen från 5,1 % år 2019 till 11,0 % år 2022. Utifrån en relativvärdering med en tillämpad EV/EBIT målmultipel om 9,7x härleds ett motiverar värde per aktie om 2,39 kr.

  • Starka underliggande marknadskrafter

Covid-19 resulterade i en explosiv efterfrågan av desinfektionsprodukter samt handsprit, vilket förväntas växa med en CAGR om mer än 4 % mellan åren 2020-2025 1. En fortsatt mognad av delningsekonomin och fortsättningsvis hög fordonsregistrering, förväntas öka behovet av fordonsrengöring. Baserat på trenderna estimeras goda tillväxtmöjligheter för Clemondos affärsområden, sammantaget förväntas Bolagets nettoomsättning växa organiskt med en CAGR om 8,3 % för åren 2019-2025.

  • Stärkta marginaler ligger i korten

Clemondo utmärker sig genom att leverera kompletta lösningar som täcker kundernas samtliga behov, vilket förenklar kundens inköpsprocess. Under år 2020 ökade EBIT från 12,8 MSEK till 52,3 MSEK, EBIT-marginalen förbättrades från 5,1 % till 14,4 %. Analyst Group estimerar en fortsatt tillväxt med förbättrade marginaler jämfört med år 2019 baserat på skalfördelar samt en förbättrad operativ hävstång, Bolaget visade under H1 år 2021 att Clemondo fortsätter på inslagen väg då EBIT-marginalen uppgick till 10,8 %, år 2022 prognostiseras EBIT till 41,1 MSEK, motsvarande en marginal om 11,0 %.

  • Produkter som möter höjda kundkrav

Genom varumärket Greenium erbjuder Bolaget klimatsmarta produkter, baserade på RSPO-certifierade tensider. Med Greenium kan kunderna inom affärsområdet Fordon sänka miljöbelastningen med upp till 95 % och höja funktionaliteten med upp till 40 %. Greenium-produkterna för Hygien visar upp till 85 % lägre miljöpåverkan, samtidigt som Bolaget hävdar att de är upp till 100 % mer effektiva. Högre hållbarhetskrav från kunder, förväntas leda till fortsatt stark nettoomsättningstillväxt framgent, vilket estimeras till 370,7 MSEK år 2022, en tillväxt om 3,2 % mot år 2020.

  • Stärkt finansiell ställning minskar konjunktursrisk

Marknadsområdet Fordon är konjunkturkänsligt och korrelerar med nyregistreringen av fordon, därav finns det möjlighet till konjunktursförändringar i sviterna av pandemin påverka marknadsområdet negativt. År 2020 amorterades skulder till kreditinstitut och aktieägarlån med 50,2 MSEK, vilket medfört en stärkt finansiell ställning och en nettoskuld/EBITDA om 1,3x, därmed är Clemondo välrustade för eventuella konjunkturförändringar.