Amido


Försprång i en outnyttjad marknad

Amido AB (”Amido” eller ”Bolaget”) är en ledande leverantör av mjukvara som integrerar passersystem till en centraliserad plattform, vilket eliminerar behovet att bära på flera nycklar. Bolagets två huvudsakliga tjänster är Alliera, som adresserar fastigheter, och Smart Passage, som riktas mot räddningstjänster. Sedan Amido grundades år 2008 har Bolaget ingått avtal med SOS-alarm samt aktörer inom fastighetssektorn såsom Heimstaden och Vasakronan. Marknaden för passersystem estimeras visa en årlig tillväxttakt om 15 % till följd av fastighetsdigitalisering och regulatoriska förändringar. Denna marknadstillväxt, utveckling av samarbetet med SOS-alarm och Bolagets europeiska expansion bidrar till den estimerade årliga tillväxttakten om 22,9 % under åren 2022-2025, motsvarande en nettoomsättning om 30,7 MSEK år 2024. Genom en målmultipel om EV/S 2,7x på omsättningen år 2024, baserat på en Peer-värdering, motiveras ett potentiellt pris per aktie om 3,4 SEK i ett Base scenario.

  • Förväntas vinna större marknadsandelar

Till följd av den pågående fastighetsdigitaliseringen, det ökade säkerhetsbehovet och regulatoriska förändringar, förväntas antalet passersystem i Norden växa med en årlig tillväxttakt om 15 % fram till år 2028. Amidos största tjänst, Alliera, som riktar sig mot fastighetssektorn, förväntas fullt utnyttja den underliggande marknadstillväxten genom Bolagets starka referenskunder, låga churn om 0,4 % och Amidos ledande marknadsposition. Alliera har historiskt överträffat marknadens tillväxt om 5-10 % årligen och förväntas fortsätta överstiga marknadstillväxten med 7,8 % årligen fram till år 2025 genom att integrera befintliga kunders redan installerade passer-system utöver nyinstallerade passersystem.

  • Regulationer skapar marknadstillväxt

EU:s GDPR-reform, vilket avser striktare datahantering, implementerades år 2018 och uppdaterades år 2022, något som har medfört att många passersystem är oanvändbara enligt praxis. Genom att integrera Amidos tjänst Alliera når passersystemen de nya säkerhetskraven och undviker behovet att ersätta nuvarande system. Den europeiska marknaden för passersystem förväntas växa med en årlig tillväxttakt om 18 %, för att då uppgå till 15,8 mdSEK år 2028, och vara en drivande faktor till Allieras årliga tillväxttakt om 22,8 %, motsvarande 1,7 miljoner digitala nycklar år 2024.

  • Starka referenskunder

Amidos senast lanserade tjänst Smart Passage ger räddningstjänsten tillfällig access till fastigheter under utryckning och eliminerar behovet av flera olika nycklar. Denna funktionalitet har bland annat lett till ett samarbete med SOS-alarm, partnerskap med Stockholms Brandförsvar och integration med Fabege. Då 20 % av Sveriges kommun- och regionanställda redan använder Amidos lösningar finns goda förutsättningar för Smart Passage att utvecklas inom den offentliga sektorn och estimeras växa med en årlig tillväxttakt om 20 % fram till år 2025.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.