Alltainer Q4-22


Förbättrade marknadsutsikter

Alltainer AB (”Alltainer” eller ”Bolaget”) ökade försäljningen under perioden juli-december 2022, Alltainers redovisningsmässigt första halvår, med 111 % mot jämförbar period förra året, motsvarande en omsättning om 11,4 MSEK. Därutöver har Bolaget erhållit tre ordrar sedan november 2022 och har flertalet större offerter inför beslut. Under föregående kvartalet (Q1-22/23) bevisade Alltainer sin styrkan i affärsmodellen och dess skalbarhet, varpå EBITDA-resultatet uppgick till 1,5 MSEK, motsvarande en marginal om 19 %. Vi upplever att Bolaget har ett bra momentum och utifrån estimerat rörelseresultat, tillämpad målmultipel och diskonteringsränta, ser vi ett nuvärde per aktie om 7,6 kr (7,9) i ett Base scenario. Justeringen som görs i denna analysuppdatering beror enbart på en lägre nettokassa vid utgången av december.

  • Hög försäljningstillväxt under första halvåret

Med delårsrapporten presenterad kan vi konstatera att omsättningen uppgick till 3,7 MSEK (5,0), vilket innebär en minskning Q-Q och Y-Y, -51 % respektive -25 %. Jämförbara kvartal är dock en aning missvisande, då de avser Bolagets kvartal med historiska rekordnivåer avseende försäljning. För Alltainers första halvår 2022/2023, i det brutna räkenskapsår, uppgår nettoomsättning till 11,4 MSEK (5,4), vilket motsvarar en tillväxt om 111 %. Att Bolaget även framgångsrikt har levererat den första ”man-campen” till Pacific Unlimited, skapar en förväntan om ytterligare tilläggsbeställning under 2023.

  • Goda utsikter för fortsatt tillväxt

Alltainer har stärkt sin marknadsbearbetning och knutit till sig tre nya återförsäljare, Lindelöf & Co i Sverige, samt West Gulf Containers och Container King i USA efter kvartalets utgången. Därutöver har marknadsklimat ljusnat, med minskad fraktproblematik och lägre fraktkostnader, vilket möjliggör en mer attraktiv leverans- och prisbild för kunder. Detta kan vara en bidragande faktor till att Bolaget sedan november 2022 har erhållit tre ordrar och uppges har flertalet större offerter ute för beslut. Detta, i kombination med god möjlighet för återupptagen leverans till Mountain Container, bäddar för att Alltainer ska kunna uppvisa fortsatt tillväxt.

  • Justerar värderingsintervallet enbart utifrån nettokassa

Alltainer har under sitt första rapporthalvår levererat en nettoomsättning om 11,4 MSEK, parallellt har marknadsutsikterna ljusnat och Bolaget innehar en god orderstock. Därutöver uppges fabriken i Vietnam ha outnyttjad kapacitet, vilket ytterligare pekar på en god leveransförmåga och Bolagets förmåga att leverera vid högre efterfrågan. Givet ovan och utifrån dagens affärsläge ser vi fortsatt att Alltainer är lågt värderat, varför vi i samband med denna analysuppdatering väljer att upprepa vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear. Anledningen till att intervallet är något lägre än vid senaste analysuppdatering är en effekt av minskad nettokassa.