Alltainer


Står inför spännande tider

Alltainer AB (”Alltainer” eller ”Bolaget”) ökade försäljningen under perioden juli-mars 2022/2023, Alltainers redovisningsmässiga nio (9) månaders period, med 74 % mot jämförbar period, motsvarande en omsättning om 13,2 MSEK. Därutöver har Bolaget erhållit två ordrar sedan årsskiftet och har flertalet större offerter ute. Trots att faktiska affärsbeslut har senarelagts, förväntas befintlig offertstock materialiseras och utgöra en grund för fortsatt tillväxt framgent. Alltainer har historiskt påvisat en tydlig skalbarhet i affärsmodellen vid högre omsättning och givet Bolagets offertstock samt möjlighet till utökade orders av befintliga kunder, samt utifrån en applicerad EV/EBIT-multipel om 16x på 2023/2024 års prognos i kombination med tillämpad diskonteringsränta, motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 7,4 kr (7,6) i ett Base scenario.

  • Lägre omsättning än väntat

Under Alltainers tredje kvartal 2022/2023 uppgick omsättningen till 1,8 MSEK (2,2), vilket motsvarar en minskning Q-Q och Y-Y, -53 % respektive -19 %. Intäkterna härleds till leverans av boendecontainrar till Norrland och till en ny återförsäljare i USA. Rullande tolv månader (LTM) uppgår nettoomsättningen till 13,6 MSEK (7,8), vilket innebär att Alltainer har växt intäkterna med 74 % i jämförelse mot samma period föregående år. Trots detta är det med ett kvartal kvar att rapportera en bit kvar till vår tidigare helårsprognos om
27 MSEK för 2022/2023.

  • Stabil grund för ytterligare tillväxt

Alltainer har under våren knutit till sig nya återförsäljare i USA, där marknadsbearbetningen i USA är ett viktigt strategiskt kliv för att öka återförsäljarnätverket och nå målet om att adressera samtliga delstater i USA. Alltainer har tidigare levererat containers för personalbostäder i Norrland och har erhållit fler förfrågningar från kunden, dock har faktiska affärsbeslut senarelagts, vilket dock förväntas materialiseras framgent. Därutöver erhöll Alltainer efter kvartalets utgång en uppföljningsorder från Dark Edition (2,2 MSEK), vilket påvisar Alltainers förmåga att växa med befintliga kunder. Sammantaget utgör nuvarande kundbas och ingångna återförsäljaravtal en stabil grund för att Alltainer ska kunna växa vidare.

  • Justerad och utökad prognos

Alltainer har hittills under år 2022/2023 skalat upp rörelse-intäkterna och för Bolagets nio första månader växte omsättningen med 74 % Y-Y. Med hänsyn till att Alltainer enbart har kommunicerat en (1) levererad order efter kvartalets utgång, och givet Bolagets ledtider, bedömer  Analyst Group dock att Alltainer kommer få det svårt att uppfylla vår tidigare prognos för det brutna räkenskapsåret 2022/2023, varför vi har valt att revidera våra finansiella prognoser. Därutöver har vi förlängt prognosperioden till år 2025/2026, då nettoomsättning estimeras uppgå till ca 98 MSEK, drivet av större ordervärden och god leveranskapacitet.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.