AcouSort Q4-22


Står inför ett genombrottsår

AcouSort har en unik teknikplattform som möjliggör automatiserad provberedning, och under år 2022 har Bolaget fortsatt att utveckla strategiska samarbeten i rätt riktning, samt stärkt marknadspositionen ytterligare inom både patientnära testning (PoC) och cellterapimarknaden. Bägge marknader prognostiseras uppvisa tvåsiffrig tillväxt de kommande åren, där AcouSort gynnas av flertalet marknadstrender. Därutöver är AcouSort verksamma inom exosombaserad diagnostik, vilket kan öppna upp för nya möjligheter. Med hänsyn till detta, och en stark balansräkning, finns förutsättningarna på plats för att fortsätta satsa på tillväxt och bli en ledande OEM-leverantör. Utifrån en tillämpad målmultipel och diskonteringsränta ser Analyst Group ett nuvärde om 27,1 kr per aktie i ett Base scenario.

  • OEM-avtal är den primära värdedrivaren

Den stora värdedrivaren i AcouSort handlar om att bli en global leverantör av OEM-komponenter till både next generation systems och product upgrades på befintliga system. Detta förväntas Bolaget uppnå genom att antingen sluta ett s.k. royalty-avtal med en kund som tar över avtal om produktionen av komponenterna, eller att AcouSort själva producerar komponenterna. Vid en potentiell signering av OEM-avtal ser Analyst Group att detta skulle innebära ett mycket fördelaktigt ekonomiskt utfall för AcouSort, då det rör sig om avtal med höga marginaler och stora ordervärden. Ett exempel på samarbete som skulle kunna mynna ut i ett sådant avtal är AcouSorts samarbete med Werfen.

  • Vad som ligger i korten år 2023

Blickar vi framåt så ligger ambitionen för AcouSort att påskynda utvecklingen av dedikerade OEM-moduler där det fortsatta samarbetet med ett globalt Life Science-bolag har verifierat den kommersiella potentialen avseende Bolagets fokus att utveckla en teknologi för separationsmoduler som ska användas för cellterapilösningar i kliniska miljöer, vilket är ett betydande tillväxtområde tillika en framtida värdedrivare för AcouSort.

Ett annat intressant fokus under år 2023 är området för exosombaserad diagnostik vilket AcouSort påbörjade formellt i början av februari i år 2023. Tekniken har potential att öppna upp ett helt nytt fält inom diagnostik i och med att exosomer innehåller viktig biologisk information som möjliggör tidig upptäckt av specifika sjukdomar. Exosomer är närvarande i alla kroppsvätskor och därmed en aspekt att beakta vid sjukdomstillstånd rörande bland annat cancer, hjärt och kärlsjukdomar, samt immunologiska sjukdomar, varför de är särskilt intressanta att använda som biomarkörer.  Slutligen är en milstolpe att vänta under år 2023 en första lansering av en kliniskt godkänd akustofluidikbaserad diagnostikapplikation som estimeras utgöra en språngbräda för framtida tillväxt. Med en fortsatt stark balansräkning, god kostnadskontroll och ett flertal intressanta projekt med stor potential ser Analyst Group att det inte är otänkbart att år 2023 kan bli ett genombrottsår för AcouSort.

8

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

4

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.