Intervju med Skogsfond Baltikums VD Carl Olén


2019-09-25


VD Carl Olén

"Skog är en stabil placering med organisk tillväxt och värdeskapande okorrelerat till börsen."

Skogsfond Baltikum A (”SKOG A”) är en alternativ investeringsfond (AIF) vars aktier är noterade på NGM Nordic AIF. Bolaget syftar till att förvärva och äga skog i Baltikum, primärt i Lettland. Bolaget härleder en förväntad nettoavkastning om ca 7-9 % per år i ett base scenario. Gällande skogsinnehavet så kommer innehavet säljas inför fondens avslut, bolaget likvideras och slutavkastningen kommer att delas ut till investerarna. Fonden har en löptid på 8 år, med en option att potentiellt realisera tillgångarna tidigare om tillfälle ges. Bolaget kapitaliserar på ett antal globala megatrender som medför ökad behov av skogsråvaran, vilket innefattar bl.a. befolkningsökning, omställning till förnybart samt urbanisering.

Andra aktörer som har köpt skogsportföljer i Lettland är t.ex. Södra, IKEA, Gullspång Invest och SCA. SCA meddelade under första halvan av 2019 att de har förvärvat och avser förvärva skogsmark i Lettland. ”Vi ser Baltikum som en del av basen för SCAs råvaruförsörjning” kommenterade då Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog på SCA. Den genomförda affären påvisar den värdeutvecklingspotential som finns för skog i landet, att eventuella politiska risker anses tillräckligt begränsade samt att det finns potentiella köpare av Skogsfond Baltikums framtida innehav när fonden sedan skall avyttras inför fondens avslut om 8 år.


Med dina egna ord, vad skulle du säga är ”pitchen” för Skogsfond Baltikum som investering idag?

Det är en alternativ investering med naturlig tillväxt okorrelerat till konjunktur. Vi ser också att Lettland har Östersjöregionens mest prisvärda skogar med lägre risker gällande granbarkborrar, brand och stormskador jämfört med Sverige. Slutligen så är vi ett förvaltnings-team med omfattande erfarenhet.

Generellt, föredrar ni ett fåtal större skogsfastigheter eller ett flertalet mindre skogsfastigheter? 

Genomsnittet är ca 15 ha per skogsfastighet i Lettland och vi föredrar generellt bra tillväxtförutsättningar och bra värde på skogen för de pengar vi investerar. Vi kommer äga hundratals skogsfastigheter vilket gör att skogsskötseln kommer bli effektiv trots att de inte ligger direkt angränsande till varandra.

Hur ser försäkringspremierna ut i Baltikum jämfört med Sverige när det kommer till t.ex. brand, skadedjursangrepp och extrem väderlek?

I och med god geografisk spridning på många skogsfastigheter i Baltikum är behovet av försäkring mer begränsat eftersom allt värde inte är på samma plats. Trots det så kostar försäkring mot brand mer i Baltikum trots att den behövs mindre i och med blandskogens brandväggsegenskaper. Granbarkborren är inget problem i Lettland då andelen gran är begränsad. Vi har därför valt att inte försäkra skogen vi äger eftersom det kostar mer än det förväntas ge.

När det kommer till den potentiella värdeutvecklingen, var ser ni att ni har störst potential?

Det finns tre steg i vår värdeutvecklingsresa. För det första vid själva förvärvsfasen, då vi förvärvar åtskilliga hundra skogsfastigheter med god tillväxtpotential till en välbalanserad skogsportfölj. För det andra, utveckla skogen och bygga volym under fondens livslängd genom tillväxtfrämjande aktiviteter och kostnadseffektiv förvaltning. I slutfasen, när vi förväntas sälja vår konsoliderade skogsportfölj till ett premiumpris, realiserar vi det värde som vi skapat.

Kan du ge tre anledningar till varför ni är en bra investering idag?

1) Skog är en stabil placering med organisk tillväxt och värdeskapande okorrelerat till börsen. Dessutom ger Lettland upp till fem gånger mer tillväxt per investerad krona jämfört med södra Sverige.

2) Omställning till fossilfritt samhälle gör att skogen som tillgång kommer kunna spela en nyckelroll i omställningen till förnybart med goda förutsättningar till en uppvärdering av skog i framtiden.

3) Teamet bakom Skogsfond Baltikum har omfattande erfarenhet från att bygga, utveckla och sälja skogsportföljer i Baltikum med god avkastning till investerarna.