Intervju med Waystreams VD Fredrik Lundberg


2023-11-09


VD Fredrik Lundberg

"Vi har en skalbar affärsmodell, och i kombination med de betydande investeringar vi har gjort under året är vi väl rustade för att uppnå lönsam tillväxt och skapa aktieägarvärde både på kort och lång sikt."

För de som inte tidigare har hört talas om Waystream, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Waystream är ett svenskt teknikbolag som hjälper stadsnät, operatörer och fastighetsbolag att bygga nästa generations fibernät. Vi utvecklar både hård och mjukvara för access-switchar, vilka är vitala komponenter för fiberinfrastrukturen eftersom de förbinder kabelanslutna nätverk med fibernätet. Rent konkret är dessa produkter placerade i exempelvis källare i flerbostadshus och i fiberskåp på gatan. Vi adresserar FTTH (fiber-to-the-home) marknaden, där Sverige, övriga Norden och DACH-regionen utgör våra huvudmarknader. För närvarande har vi ca 130 kunder, varav 65 av dessa härrör från Sverige.

Tredje kvartalet för 2023 är avklarat och rapporten är publicerad. Vad vill du lyfta fram som du är särskilt nöjd med, och vad tycker du att ni hade kunnat göra bättre?

Det positiva i vågskålen är dels att vi har återgått till lönsamhet i jämförelse med föregående kvartal, dels att vi fortsätter vinna kunder och ta marknadsandelar i framför allt Sverige och Tyskland. Vi har under kvartalet skrivit återförsäljaravtal med Transtema i Sverige och K-Businesscom (KBC) i DACH-regionen, vilket möjliggör för oss att nå ut till nya potentiella kunder, då dessa återförsäljare har ett brett kontaktnät och är väletablerade inom sina respektive marknader.

Naturligtvis hade vi hoppats på ökad försäljning hos vår redan etablerade kundbas, men vi observerar att det är nya kunder som driver försäljningen under detta kvartal. Trots att försäljningen inte har nått de önskade nivåerna fortsätter vi att attrahera nya kunder och öka vår marknadsandel, vilket är en positiv ljusglimt i den avvaktande marknadssituationen som råder just nu.

Hur har utvecklingen sett ut på respektive marknad under det tredje kvartalet?

Utvecklingen i DACH-regionen har varit positiv med en stark tillväxt, och vi upplever en fortsatt god efterfrågan i området. Däremot har den avvaktade fibermarknaden påverkat oss vilket har resulterat i negativ tillväxt under kvartalet i Sverige och övriga Norden. Den lägre omsättningen beror delvis på den mycket starka försäljningen i Q3 och Q4 föregående år. Våra slutkunder hade tillväxtplaner för år 2023 men som förändrades pga. rådande konjunktur. Detta har resulterat i att flera av våra kunder fortfarande har stora lagernivåer och därmed mindre behov av våra produkter under innevarande år. Som tidigare nämnt upplever vi att fibermarknaden fortsatt är avvaktande, vilket har lett till att projekt har skjutits fram i tiden, såsom utbyggnationer, nybyggnationer och nätuppgraderingar, vilket har haft en negativ inverkan på vår försäljning under kvartalet och de första nio månaderna av året.

Du nämner i rapporten att ni fortsatt märker av en avvaktande stadsnätsmarknad, hur positionerar ni er för fortsatt tillväxt när marknadstrenden vänder?

Vi fortsätter att vara proaktiva och arbetar med att attrahera nya kunder inom samtliga segment och marknader samtidigt som vi upprätthåller nära relationer med vår nuvarande kundbas. Vårt mål är att säkerställa att när marknadstrenden vänder, väljer våra befintliga kunder återigen Waystreams produkter. Vi strävar efter att förbättra vårt företag steg för steg varje dag. De investeringar vi har gjort under det senaste året, både i personal och produktutveckling, tillsammans med ökade säljaktiviteter och ett tydligt fokus på våra kunders behov, gör oss väl positionerade för att kapitalisera på marknadstillväxten när trenden vänder. I dagsläget ser vi inga signaler på att vi tappar nuvarande kunder, och vi kommer att arbeta hårt för att återgå till lönsam tillväxt och uppnå våra långsiktiga finansiella mål, vilka är att växa 10–15 % årligen med en rörelsemarginal om 15–20 %, samt att fördubbla omsättningen på 3–5 år, räknat från år 2021. 

Ni har under kvartalet rekryterat en ny försäljningschef (Jan Backman). Hur ser du på Waystreams personalbehov framgent?

Vi har under de senaste kvartalen investerat i att utöka vår personalstyrka och därigenom vår kapabilitet, bl.a. genom rekryteringen av en ny försäljningschef, Jan Backman. Jan är en betydande förstärkning till vårt försäljningsteam, med gedigen erfarenhet inom branschen och god förståelse för både den svenska och nordiska marknaden, samt DACH-området. För närvarande ser vi inget behov av att ytterligare utöka vår personalstyrka. De ökade operativa kostnaderna (OPEX) som följer av våra investeringar i personal, ger oss en ny kostnadsbas att växa in i och möjliggör samtidigt fortsatt hälsosam tillväxt på lång sikt.

Vad kommer vara ditt och Waystreams primära fokus under resten av 2023?

Under det kommande kvartalet, men även under H1-24, kommer vi att fokusera på försäljning. För det första, gäller det att slutföra de tekniska utvecklingsprojekt vi har haft pågående under 2023 så att de hjälper oss att få i gång försäljningen ordentligt bland våra operatörskunder. För det andra gäller det att vi fortsätter vinna fler kunder bland stadsnäten, i Sverige, Norden samt övriga Europa. Sammanfattningsvis är vår målsättning att öka vår försäljning genom nära samarbete med våra återförsäljare, befintliga kunder och samtidigt attrahera nya kunder.

Kan du nämna tre anledningar till varför Waystream är en bra investering idag?

  • Vi är verksamma på en marknad med stark strukturell medvind, där framför allt Centraleuropa står inför en kraftig tillväxt de kommande åren.
  • Vi har ett starkt produkterbjudande och säljer en vital komponent för att leverera internet, samtidigt som vår produkt har lång tid kvar i sin produktcykel.  
  • Vi har en skalbar affärsmodell, och i kombination med de betydande investeringar vi har gjort under året är vi väl rustade för att uppnå lönsam tillväxt och skapa aktieägarvärde både på kort och lång sikt.