Intervju med Vimab Groups VD Peter Fredell


2024-04-15


VD Peter Fredell

"Vi är ledande inom nischmarknader med långsiktiga tillväxtmöjligheter som är understött utav tre långsiktiga megatrender."

För de som inte tidigare har hört talas om Vimab Group, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

Vimab Group är en industrigrupp som är aktiva inom tre starka megatrender: miljö som är tätt kopplat med industriservice, nearshoring samt elektrifiering.

Inom miljö är vi särskilt starka inom service, specifikt ventilservice, kärnkraftsservice och sanering av oljecisterner. Vi är sex gånger större än vår närmaste konkurrent inom ventilservice och är helt dominerande inom kärnkraftssektorn, med nästan alla industriella kunder och infrastrukturprojekt på vår sida.

Gällande nearshoring är det en ny megatrend som har uppkommit under de senaste åren. Tidigare har ’just in time’-leveranser från Sydostasien dominerat där varulagren i princip har varit ombord fraktfartyg. Men i och med Covid-19 och oroligheterna i Röda havet har riskerna med ”just in time”-leveranser blivit uppenbara. Detta har stärkt behovet bland bolag att produktionen är närmare hemmamarknaderna, vilket har visat sig vara framgångsrikt för vår verksamhet. Vi har expanderat vår legotillverkning vilket möjliggör för bolag med tillverkning av komponenter som är närmare hemmamarknaderna. Vi är relativt tidiga i denna trend då riskerna uppmärksammades i samband med Covid-19 samt att den tidigare trenden av globalisering verkade under en väldigt lång period. Utifrån trenden som har varit de senaste 30 åren med ökad globalisering finns det ett enormt underskott av kapacitet i Sverige och Europa. Kina tog över hela marknaden tidigare och nu när bolagen vill ha mer av produktionen nära hemmamarknaderna har det blivit en väldigt gynnsam marknad. Marginalerna är höga och efterfrågan är enorm vilket har resulterat i att bolagen vi har förvärvat historiskt slår rekord på rekord.

Elektrifiering är en annan stark trend vi är verksamma inom där ökningen av elektricitetsanvändning och övergången från fossila bränslen har skapat utmaningar men möjligheter för oss. Eftersom produktionen av el har blivit mer volatil, med en större andel från vind och vatten jämfört med kärnkraft, har detta förändrat dynamiken i energisektorn vilket har öppnat upp möjligheter för oss.

Skulle du kunna berätta lite om er historia och hur resan till att bli bolaget ni är idag har sett ut?

Historien om Vimab AB började för 35 år sedan vilket idag är koncernens största bolag, specialiserat på ventilservice. Under årens lopp har koncernens verksamhet utökats genom förvärv av flera bolag inom olika sektorer såsom tankrengöring, legotillverkning samt miljö- och industriservice. Detta har resulterat i att vi idag har ett helhetserbjudande för underhåll, reparationer och drift inom flödestekniska system och industrikomponenter. Koncernens dotterbolag är specialiserade på nischer inom industriservice med fokus på hållbarhet. Inom koncernen finns även bolag som utvecklar och producerar utrustning som används internt men även kan säljas externt. Bolagens djupgående kunskap och innovativa tillvägagångssätt bidrar till hållbara konkurrensfördelar och långvariga kundrelationer vilket stärks genom lokal förankring. Koncernens fokus på nischade områden inom industriservice möjliggör ett omfattande och mångsidigt tjänsteutbud vilket leder till ett attraktivt kunderbjudande. Vimab Group växer kraftigt genom samtliga dotterbolag organiskt och genom strategiska företagsförvärv.

Vimab Group genomförde år 2022 ett omvänt förvärv av Headsent genom att överta Headsents plats på Nasdaq First North i syfte av att få tillgång till kapitalmarknaden och stärka koncernens tillväxt.

Ni hade vid utgången av Q4 2023 tretton olika bolag varav ett av dem är Vimab AB. Skulle du kunna berätta mer om några av Vimab Groups andra dotterbolag?

Tottes Svets & Industrimontage servar vattenkraftsindustrin i norr. Trots stark konkurrens är efterfrågan högre än utbudets kapacitet, vilket möjliggör att det finns tillräckligt med arbete för samtliga aktörer inom branschen, men samtidigt ser vi potential att vinna ytterligare marknadsandelar.

Sanocon, som snart byter namn till Vimab Decon, är specialiserade på att rengöra stora olje- och dieseltankar i hamnar. Traditionellt innebär detta att arbetare skickas in i dessa farliga miljöer med hög risk för exponering mot olika gaser samt cancerogena ämnen som bensen. Vi har utvecklat en robotteknik som automatiserar processen, minskar rengöringstiden från åtta till fyra veckor samt sänker kostnaden från ca 900 TSEK till 650 TSEK. Denna innovation har eliminerat konkurrensen genom att göra processen säkrare och mer kostnadseffektiv.

SteamBox tillverkar ångpannor som omvandlar gas till elektricitet. Nästan all industri använder ånga eftersom det är oslagbart vid flytt av värme och inget annat ämne kan konkurrera mot ånga utifrån ett energiperspektiv. Till skillnad från andra ångpannor, är våra drivna av elektricitet istället för gas. Med övergången från gas till elektricitet, en trend drivet av minskad attraktivitet av gasimport från Ryssland, har SteamBox visat en tillväxt om 80 % det senaste året, vilket även ser ut att fortsätta framgent.

LarsLap är en nischaktör som tillverkar en specialiserad slipmaskin för rörändar, designade för att hantera höga tryck som förekommer i system kopplade till ventiler. Dessa maskiner säkerställer att inga slipspår finns, vilket är kritiskt för att förhindra läckage och därmed säkerställa säkerheten.

B Göranssons Produktion specialiserar sig på robottsvetsning, särskilt inom vätgastankar. Eftersom vätgas är den minsta atomen, förekommer läckage jämt samt gör svetsning av vätgastankar svårt. Vi har specialteknik för svetsning vilket gör det möjligt för oss att svetsa vätgastankar.

A&OCnc fokuserar på CNC-tillverkning av maskindelar och komponenter till större anläggningar, där en metallbit omvandlas till en färdig komponent med tusen millimeterprecision baserat på 3D-ritningar från CAD/CAM.

Josab tillverkar avancerade vattenreningsmaskiner, huvudsakligen genom ett filtermaterial baserat på zeolit vilket utvinns från en egenägd gruva i Ungern. Josab har en stark teknologi men har upplevt svårigheter att lyckas sälja denna teknologi varför vi har ökat vår ägarandel för att stötta dem för att fortsätta kommersialiseringen.

Vimab BESS leder vår satsning inom elektrifiering som ett svar på det svenska energibehovet, Sverige står inför utmaningar relaterade till effektkapacitet i energitransmissionen. Vi har utvecklat avancerade BMS-system (Battery Management Systems) som är nödvändigt för att möjliggöra effektiv hantering av infrastrukturbatterier, vilka erbjuder en lösning genom att lagra energi när produktionen är hög och tillhandahåller den när efterfrågan överstiger den omedelbara tillgången.

 Skulle du kunna berätta mer om Vimab Bess och dess potential?

Sverige är en energiexportör som producerar mer energi än vad vi använder och exporterar överskottet genom kablar till Norge, Polen och Danmark, som sedan distribuerar den vidare till Europa. Vårt huvudproblem är bristen på effekt, det vill säga förmågan att snabbt överföra energi. Trots att Sverige exporterar energi, är våra transmissionsnät otillräckliga för att hantera den ökande elkonsumtionen. Våra kablar är underdimensionerade och har inte investerats i tillräckligt, vilket leder till överbelastning, särskilt när produktionen från volatila källor som vind och sol är hög.

En lösning på problematiken är att använda stora infrastrukturbatterier. Dessa batterier kan lagra energi när produktionen från sol och vind är hög och sedan leverera energin när produktionen är lägre. Vi estimerar att investeringar i infrastrukturbatterier om upp till 300 mdSEK behövs för att täcka upp effektbehovet. För närvarande finns bara installerad batterikapacitet om 60 megawatt i Sverige, men behovet är betydligt större.

Vi har utvecklat avancerade BMS-system (Battery Management Systems) som är nödvändigt för att möjliggöra effektiv hantering av infrastrukturbatterier. Försäljningen uppgick till 62 MSEK under det första året, och vi ser potential för fortsatt tillväxt. Batterienheterna är stora och tunga, vanligtvis inrymda i 20- eller 40-fots containrar. Det krävs robust infrastruktur för installation, inklusive markanläggning och kabeldragning. Vår organisation är väl förberedd för dessa utmaningar, med en landsomfattande serviceorganisation redo att hantera installation och underhåll.

I januari år 2024 blev Vimab godkända för att vara balansansvariga, vilket innebär att vi kan hantera hela kedjan från energiproduktion till konsumtion. Vi har även förvärvat ELB kraft, en firma beståendes av högspänningselektriker som arbetar med högspänningsnätverk, för att ytterligare stärka vår position. Denna teknologi erbjuder inte bara en lösning på dagens energiutmaningar utan positionerar oss även för att ta en ledande roll i en marknad där behovet av smarta energilösningar ökar.

Hur ser organisationsstrukturen och samspelet mellan dotterbolag ut? 

Som jag nämnde tidigare är vi aktiva inom tre stora megatrender, men grunden i vår strategi är kundcentrering. Våra bolag inom dessa trender arbetar överlag med samma kundbas, vilket gör det avgörande med omfattande koordination mellan bolagen. När det gäller bolagsstyrning och koordination finns det flera viktiga aspekter. En av dessa är enhetliga system för ekonomi och administration. Samtliga bolag vi förvärvar måste integreras i våra system, vilket kan ta tid, men är nödvändigt för att upprätthålla kontroll och styrning.

Vidare är den mänskliga aspekten av koordination något som sällan diskuteras. Det är viktigt att alla VD:ar kommunicerar med varandra och med företagsledningen, så att det finns en kontinuerlig dialog mellan koncernledningen och VD:arna. Det hela handlar i grund och botten om kommunikation – det är genom ständig kommunikation som vi lyckas. Även om fokuset ligger på att vara kundcentrerade finns det också en annan dimension. Ta till exempel SteamBox, som tillverkar ångpannor. Tidigare använde SteamBox underleverantörer utanför koncernen, men numera produceras allt internt, vilket naturligtvis ökar våra marginaler. Ju fler steg i värdekedjan vi kan hantera internt, desto mer lönsamma blir vi.

Ni har uttryckt att ni vill fortsätta öka antalet bolag inom koncernen genom förvärv för att möjliggöra snabbare tillväxt. Vad är er förvärvsstrategi och vad letar ni efter i förvärvskandidater?  

Vi är inte en serieförvärvare men vi screenar kontinuerligt efter förvärvskandidater inom de megatrender som vi är aktiva inom. Det är vårt fokusområde, och vi insisterar på att dessa bolag inte bara passar in i dessa trender utan också uppvisar synergier, är lönsamma och uppvisar ett positivt kassaflöde. En annan viktig punkt är vår storlek, vi är inte enorma. Vi kan inte ta över stora bolag som omsätter en miljard och sedan byta ut ledningen mot vårt eget team. Vi måste istället förvärva bolag där befintlig ledning kan stanna kvar och bidra till vår koncern.

Vår strategi vid förvärv är något ovanlig. När vi identifierar en potentiell förvärvskandidat, undertecknar vi en avsiktsförklaring (LOI) och kommer överens om de finansiella villkoren. Därefter ställer jag krav på att samtliga av våra befintliga VD:ar besöker det nya bolaget på plats. Detta är för att den mänskliga aspekten ska stämma och för att våra VD:ar ska få en uppfattning om ledningen i det potentiella förvärvet. Det har hänt att våra VD:ar efter sådana besök har återvänt och meddelat att ett samarbete inte skulle fungera. I sådana fall avstår vi från affären. Det är avgörande för oss att ett förvärv fungerar på både en industriell, synergistisk nivå och på en mänsklig nivå.

Om 3 år, vart ser du Vimab Group är då?

Vi upplever en mycket kraftig tillväxt och har som avsikt att fortsätta visa stark tillväxt. En betydande skillnad mellan oss och andra snabbväxande bolag är att vår tillväxt sker under lönsamma förhållanden, och vi planerar att fortsätta växa lönsamt. Även om jag inte kan ge specifika prognoser, är vår ambition att växa till ett mångmiljardbolag.

Kan du nämna tre anledningar till varför Vimab Group är en bra investering idag?

  • Vi är ledande inom nischmarknader med långsiktiga tillväxtmöjligheter som är understött utav tre långsiktiga megatrender.
  • Vi upplever hög tillväxt med positiva marginaler vilket förväntas förbättras när vi stärker vår kontroll över leveranskedjan.
  • Vimab BESS är en ledande aktör inom en marknad med enorm potential där vi estimerar att Vimab BESS, som bara på ett år uppnått en omsättning om 62 MSEK, fortsatt kan kapitalisera och vinna marknadsandelar i en växande marknad som estimeras har ett värde om 300 miljarder kronor framöver.