Intervju med Sustainion Groups VD Brodde Wetter


2023-04-24


VD Brodde Wetter

För de som inte tidigare har hört talas om Sustainion, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Sustainion är en industrikoncern som investerar i bolag med hållbara teknologier, primärt där tydliga synergier finns med övriga bolag inom koncernen. Branscherna som Sustainion opererar inom är hållbara framtidsbranscher med underliggande tillväxt.

Vilka trender och drivkrafter i samhället ser du gynnar er framgent?

Sustainion har under år 2022 genomfört sin första investering inom Smart City i form av EWF Eco. Bolaget förväntas kunna dra nytta av gynnsamma marknadstrender och behovet som finns att effektivisera infrastrukturen genom resursbesparingar mot mer hållbara städer. Utöver EWF Eco äger vi dessutom två bolag inom miljöteknik som består utav EnviroClean och EHC Teknik. Eftersom bolagen arbetar med att skapa en mer hållbar fordonsindustri förväntas de framgent fortsatt kunna rida på starka marknadstrender till följd av den gröna omställning som nu sker. EnviroClean planerar även under året att fortsätta expandera och bland annat lansera bolagets nya produkt inom partikelmätning på den tyska marknaden. Verksamheten består även av Elpro som befinner sig i en stark tillväxtresa, vilket delvis är en effekt av den accelererande elektrifieringen av samhället, genom att kunna erbjuda avancerade automationslösningar.

Givet er offensiva förvärvstakt de senaste två åren, hur fortlöper det strategiska arbetet med att integrera bolagen i koncernen? 

Att skapa synergier och integrera våra bolag med varandra är något som vi arbetar löpande med. Vi är inte en koncern som köper upp vilka bolag som helst utan våra uppköp är en del av en större strategi inom organisationen där vi även tittar på kompletteringsförvärv för att stärka vårt erbjudande som koncern. Det som vi kan erbjuda våra bolag är bland annat rådgivning kring effektiviseringar och operationella förbättringar i deras verksamheter.

Utöver att arbeta med vidareutveckling av synergierna som skapas mellan bolagen arbetar vi mycket med hur vi kan förbättra och stötta varje bolag individuellt. Bolagen som vi investerar i är bolag som är lönsamma med väl fungerande affärsmodeller som vi sedan utvecklar ytterligare. Förutom att se till hur bolagen operationellt kan utvecklas är bolagens hållbarhetsarbete av stor vikt vid utvecklingen av dem.

Kan du berätta om hur ni har förberett Elpro för att fortsatt Sustainion ska kunna möta en högre efterfrågan inom elektrifiering?

Ett flertal olika förutsättningar finns och har skapats för att Elpro ska kunna fortsätta sin fantastiska utveckling inom automationslösningar sedan bolaget förvärvades. Bolaget som ligger utanför Alingsås jobbar i stora och moderna lokaler med en avancerad maskinpark och med mycket kvalificerad personal. Framförallt har vi fokuserat på att optimera tillväxten, som alltid står på vår agenda, genom att fokusera på de olika resurser som finns inom bolaget.

Historiskt har Elpro vuxit mycket till följd av att bolaget trots uppskalningen har kunnat bibehålla en väldigt hög kvalitet på sina produkter. Vidare arbetar Elpro löpande med sina kunder för att hitta förbättringar och utveckla mer förmånliga designlösningar.

Vad har Sustainion för mål på kort- och medellång sikt och vad ser du som de största utmaningarna framgent?

Målet för Sustainion framgent är att fortsätta på vår tillväxtresa. För att uppnå de tillväxtmål som finns i bolaget ämnar vi att både växa organiskt och genom ytterligare förvärv, något som vi kontinuerligt tittar på. För att fortsätta växa genom förvärv undersöker vi löpande ett flertal potentiella kandidater som är verksamma inom branscher där vi ser en underliggande tillväxt.

Under år 2022 har det varit komponentbrist i ett par av våra bolag, vilket fortsatt är en utmaning även om det ser ljusare ut. Vidare har den svaga kronan gynnat våra bolag som exporterar men också drabbat de bolag som köper in komponenter från utlandet. Framöver kan en lågkonjunktur också påverka våra bolag men det är inget vi märkt av hittills.

Kan du nämna tre anledningar till varför Sustainion är en bra investering idag?

  1. Våra bolag tillverkar och tillhandahåller viktiga produkter inom hållbara teknologier. Bolagen som vi förvärvar och utvecklar genererar kassaflöde idag och är inga förhoppningsbolag som hela tiden behöver kapitaltillskott, utan det är bolag som vi ser kommer fortsätta utvecklas och växa vidare.
  2. Vi är ett av bolagen på Spotlight med mest kapitalstarka huvudägare som innehar ca 60 % av aktierna i bolaget. Det innebär att vi har möjlighet att göra kapitalanskaffningar om bolaget önskar samtidigt som vår styrelse har stark tidigare erfarenhet från att bygga miljardbolag på börsen.
  3. Vi jobbar långsiktigt med entreprenörer och har tydliga strategier för hur vi ska leda våra verksamheter framåt på lång sikt. Vi är inget investmentbolag med ett kortsiktigt perspektiv.