Intervju med Sedana Medicals VD Christer Ahlberg


2020-05-18


VD Christer Ahlberg

"I närtid skulle jag sammanfattningsvis vilja säga att vi har 18 minst sagt händelserika månader framför oss som är intressanta för en investerare att följa noga."

För de som inte tidigare har hört talas om Sedana Medical, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Sedana Medical har utvecklat och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter inom intensivvård. AnaConDa gör det möjligt att administrera anestesiläkemedel, till exempel vår läkemedelskandidat IsoConDa, via andningsvägarna, så kallad inhalationssedering. Nästan hälften av alla patienter på en intensivvårdsavdelning behöver hjälp med andningen av en ventilator och för att tolerera mekanisk ventilering och andra nödvändiga behandlingar behöver patienterna sederas. Våra primära målmarknader är idag Europa, USA och delar av Asien. Vi ser att det finns ett stort behov av våra lösningar, där vi uppskattar den totala marknadspotentialen till omkring 20-30 miljarder kronor.

Coronavirusets framfart har stora påverkningar på ekonomin och flertalet företag, där ni har kommunicerat att för Sedana Medicals så ser ni en ökad efterfrågan och försäljning. Kan du utveckla lite mer kring vad som primärt driver er försäljningstillväxt i nuläget?

Vår behandling som beskrivs ovan, d.v.s. sedering av mekaniskt ventilerade patienter inom intensivvård, är väldigt relevant för patienter drabbade av Covid-19. De patienter som är svårt sjuka och intensivvårdsbehandlas är normalt sett ventilerade väldigt länge och djupt sederade i upp till två veckor. För att lyckas med en lång och djup sedering krävs normalt en blandning av ett flertal intravenösa läkemedel. Genom att välja inhalerad sedering med vår produkt AnaConDa kan patienten sederas med endast ett läkemedel som möjliggör en djup, säker och effektiv sedering och dessutom frigör sprutpumpskapacitet som blivit en bristvara inom intensivvården under pandemin. Patienter som blivit intravenöst långtidssederade är dessutom ofta svåra att väcka och det kan ta mycket lång tid, ibland upp till flera dagar. Med inhalerad sedering kan patienten vakna inom några minuter upp till max 1 timme, oavsett sederingstid, och patienterna vaknar oftast enkelt och är relativt alerta efter inhalationssedering. Det frigör resurser från vården som vanligtvis tar hand om uppvaknande patienter med biverkningar som delirium, hallucinationer, mardrömmar, demensliknande tillstånd och agitation. Genom ett snabbare och enklare uppvaknande kan patientflödet på intensivvårdsavdelningen ökas, vilket varit viktigt under pandemin när tillgången till intensivvårdsbäddar varit begränsad.

Ytterligare en faktor som drivit vår efterfråga och försäljning är AnaConDas potentiella antiinflammatoriska effekt som tidigare visats i studier på patienter som lider av lungsvikt, eller s.k. Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Med inhalerad sedering kan inflammationen i lungorna minska vilket i sig förbättrar syreupptaget. Lungsvikt är ett tillstånd som ofta drabbar de svårast sjuka Covid-19-patienterna. I oktober förra året meddelade vi att Sedana Medical delfinansierar världens största multicenterstudie på 700 ARDS-patienter för att visa att inhalationssedering med AnaConDa har lungprotektiva egenskaper, ger förkortad ventilatortid och högre överlevnad. Denna studie har också nu inkluderat de första patienterna och dessutom inkluderat att göra en sub analys av Covid-19 patienter.

På lite längre sikt, ser du att effekterna från Corona-pandemin, och omställningarna som sker i samhället, kan komma att resultera i ett nytt marknadsläge som kan komma att gynna Sedana Medicals utveckling?

Som vi skrev i vår nyligen publicerade delårsrapport så har intresset för vår behandling minst sagt ökat kraftigt som följd av pandemin. Både volymerna och efterfrågan går upp och det kommer in förfrågningar både från befintliga och nya marknader. Pandemin har accelererat intresset för vår behandling och i skrivande stund ser vi ingen avmattning i detta. Dessutom, parallellt med utbrottet av Covid-19 under våren har vi även märkt att allt fler intensivvårdskliniker har börjat initiera den typ av behandlingsmetod vi kan tillhandahålla. Det här tror jag kan bidra till en ökad efterfrågan efter våra lösningar.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2020 gällande Sedana Medical, vad skulle det i sådana fall vara?

Närmast skulle jag säga att det är vår kliniska utveckling där vi i Europa räknar med att få topline-resultat i vår registreringsgrundande IsoConDa-studie under slutet av andra kvartalet eller början av tredje kvartalet. Den medicintekniska produkten AnaConDa har marknadsgodkännande i Europa (och även på en del andra marknader utanför EU). Studien görs i syfte att få marknadsgodkännande i Europa för inhalationssedering på intensivvården med läkemedlet IsoConDa® (isofluran). Vi räknar med att lämna in vår ansökan om europeiskt marknadsgodkännande i tredje kvartalet, eller tidigt i fjärde kvartalet 2020 och att vi på så sätt skulle kunna få ett godkännande under andra halvåret 2021.

Vi har som tidigare kommunicerat även inlett aktiviteter för att nå marknadsgodkännande på andra marknader utanför EU. I USA är ännu inte AnaConDa eller IsoConDa godkända och vi har inlett en process för att få marknadsgodkännande 2024. Vi bearbetar ju även de asiatiska marknaderna, exempelvis Japan, vilket jag hoppas kunna kommunicera lite mer nyheter kring framgent. I närtid skulle jag sammanfattningsvis vilja säga att vi har 18 minst sagt händelserika månader framför oss som är intressanta för en investerare att följa noga.

Kan du nämna tre anledningar till varför Sedana Medical är en bra investering idag?

  1. Vi står inför ett riktigt breakthrough inom vårt terapiområde inhalationssedering för intensivvård, där jag ser att vi har en unik ställning och möjlighet att kapitalisera på den marknadspotential som vi bedömer uppgår till omkring 20–30 miljarder kronor årligen.
  2. Närmaste månaderna ser jag flera värdedrivande aktiviteter som är intressanta att följa, där vi i närtid lägger stort fokus på den europeiska marknaden men även arbetar hårt med registreringen för USA parallellt.
  3. Vi är välfinansierade och har en tillräckligt stark ställning för att med de finansiella medel vi har klara av såväl registreringsarbetet i både USA och Europa, samt även möjlighet att kunna inleda nästa steg i form av kommersialiseringsfasen.