Intervju med Recyctecs VD Andreas Cederborg


2022-05-04


VD Andreas Cederborg

Analyst Group har i samband med Q1-rapporten intervjuat Recyctecs VD Andreas Cederborg. Följande är några frågor som vi fått svar på i samband med intervjun:

Första kvartalet för 2022 har avslutats, skulle du kunna ge en kort sammanfattning om Recyctecs utveckling under perioden och hur det banar väg för år 2022?

  • Vi växer – både på EC och i absoluta tal.
  • Vi driver mot en bättre produktmix – mindre Teknisk Glykol
  • Vi expanderar – klart med Finland
  • Vi ser ett växande intresse för oss och våra produkter – flera dialoger igång
  • Vi förbereder oss för ökad försäljning – vi har behållit mycket i lager => Vi kunde ha sålt mer i Q1 – men då med risk att inte kunna hantera kommande EarthCare-affärer.

I rapporten nämner ni att bolaget möjligheterna är begränsade när det kommer till att omedelbart skjuta vidare plötsliga kostnadsökningar till kund, kan du utveckla mer om varför och om det kan komma att förändras framgent?

Detta är något som vi får leva med. Det är inte ovanligt för processindustri att ha olika löptider på avtal i sig, men det innebär en risk vid mer volatil prisutveckling, och för oss som är ett relativt litet bolag sett till resurser, både ekonomiska som tekniska – så har vi svårare att hantera detta. Än så länge har våra kunder ändå varit tillmötesgående – de förstår också att allt för dramatiska prishöjningar får konsekvenser.

Givet nuvarande burn rate och kassa, hur ser planerna ut för potentiell anskaffning av kapital för att säkerställa att verksamheten kan fortgå de kommande 12 månaderna?

När bolaget tog upp ett lån under Q1 var det med ambitionen att det skall räcka för att bli kassaflödespositiva, denna ambition har inte ändrats.

Vad kan en investerare förvänta sig från Recyctec under 2022 och finns det något som kan vara särskilt intressant att bevaka framgent?

Vi har aviserat att vi vill se både utökad expansion samt ökad försäljning. Vi förväntar oss att under Q3 se vissa kostnadsminskningar.


För investerare som är intresserade av att få svar på ytterligare frågor utöver dessa hänvisar VD Andreas Cederborg till Recyctecs Investors Q&A som finns uppladdad på hemsidan (se länk här).