Intervju med Quartier Properties VD Marcus Johansson


2021-08-03


VD Marcus Johansson

"Vi är väl positionerade för att skapa lönsamhet och tillväxt. Idag har vi en bra fastighetsportfölj, med möjlighet till fler byggrätter på Boho Club och Centro Forestal, samt att vi har bevisat att vi kan skapa starka varumärken som nu görs redo för uppskalning."

För de som inte tidigare har hört talas om Quartiers Properties, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Quartiers Properties är ett svenskt publikt fastighetsbolag, med verksamheten geografiskt koncentrerad i Spanien. Idag är vår verksamhet fokuserad till området runt Marbella på den spanska solkusten. Vi inriktar oss på områden med en köpstark internationell målgrupp, och Marbella är just en sådan. Vi riktar in vår verksamhet inom två huvudsegment: fastighetsförädling och fastighetsutveckling.

  • Inom fastighetsförädling investerar vi i underpresterande fastigheter med en målsättning att öka fastighetens driftnetto, samt stabilisera kassaflödet och därmed generera en värdeökning.
  • Inom området fastighetsutveckling utvecklar vi och säljer bostäder, såsom vi exempelvis har gjort med projekt 22byQuartiers.

I vår operatörsverksamhet bestående av hotell- och restaurangdrift fokuserar vi på att bidra med värdeökning i vårt fastighetsbestånd genom att utveckla koncept och varumärken som sedan kan appliceras på våra fastigheter, samt nya fastigheter, och därmed förbättra fastighetens driftnetto vilket leder till en högre värdering och bättre finansieringsvillkor.

De projekt vi bedriver idag är följande:

Boho Club – Prisbelönt och exklusivt hotell med ett restaurangprojekt som är beläget på Marbellas Golden Mile. Restaurangen har rekommenderats i Guide Michelin och hotellet har erhållit flertal priser för sin särpräglade design. Boho Club har rönt stora framgångar under den korta tiden sedan öppning och vi arbetar nu för att förbereda konceptet för uppskalning på andra destinationer. Utöver det pågår ett arbete med att få till en ny detaljplan på fastigheten som skulle kunna mångdubbla antalet kvadratmeter byggrätter, och sedermera också rumskapaciteten på hotellet.

Quartiers Marbella Apartments – Våra väl tilltagna och smakfullt inredda lägenheter för kort- och långtidsuthyrning. Projektet är beläget i Benahavís som är beläget 15 minuter utanför Marbella.

Villor i Nueva Andalucia och Los Flamingos – I Nueva Andalucia äger vi en exklusiv villa som nyligen är färdigställd och är till salu, medan i Los Flamingos i Benahavís kommun, innehar vi två villatomter, där den ena redan är reserverad och väntas tillträdas under tredje kvartalet 2021.

Ocean View by Quartiers – Lägenhetsprojekt i Benahavís med cirka 10 000 kvadratmeter byggrätter för att utveckla 60 nya lägenheter. Vi utvärderar möjligheten för att positionera projektet inom delningsekonomi och sälja delar av lägenheter under vissa tidsperioder under året.

Hacienda Collection by Quartiers – I vårt projekt Hacienda Collection innehar vi lägenheter som är till salu. Under det andra kvartalet tillträddes tre stycken lägenhetsförsäljningar.

Centro Forestal Sueco – Denna fastighet om 13 730 kvadratmeter ligger intill Boho Club. Vi planerar att utveckla denna tomt till ett exklusivt Gated Community med villor och/eller lägenheter. Arbetet med en ny detaljplan pågår, vilket bedöms kunna mångdubbla antalet byggrätter inom fastigheten.

Ni beskriver att ni för tillfället har ett stort fokus på Boho Club, vad är de bakomliggande orsakerna till det?

Vi lägger ett stort fokus på Boho Club eftersom det utgör en stor del av vår balansräkning och är en viktig variabel i målsättningen att kunna omstrukturera vår finasieringsstruktur till en långsiktig finansieringsmodell för fastigheten med lägre ränta. Genom att uppnå högre intäkter och ett bättre resultat kommer vi generera ett bättre driftnetto för fastigheten, vilket innebär bättre kassaflöden och en högre värdering. Dessa faktorer öppnar upp för att uppnå en större andel lågräntelån. Idag är även Boho Club ett av Marbella populäraste och hetaste hotell- och restaurangverksamheter och som jag sa innan så arbetar vi nu för att förbereda konceptet för uppskalning på andra destinationer.

Första halvåret av 2021 är avklarat och vi kan nu notera en gradvis återhämtning från pandemin, med lättade restriktioner och mer öppnade samhällen som ett resultat av det. Vad har ni för mål under resterande delar av 2021 och vilka ser du som era största utmaningar framgent?

Vårt främsta mål för 2021 är att fortsätta att sälja lägenheter och fortsätta att renodla verksamheten genom att avyttra mindre projekt i balansräkningen. Därtill ligger fokus på att fortsätta att förbättra kassaflödet på Boho Club för att möjliggöra förbättrade finansieringsvillkor.

En omstrukturerad finansieringsstruktur ser vi som ett viktigt steg för att kunna expandera och bli mer lönsamma. Vi har sedan länge goda etablerade kontakter med flertalet intresserade banker som just nu bara väntar på att riskavdelningarna ska ge grönt ljus för finansiering av denna typ av hotell- och restaurangprojekt.

Pandemin har varit en stor utmaning för hela turistnäringen och framförallt i Spanien som är en av de mest drabbade länderna i Europa. Att komma tillbaka från pandemin innebär också stora utmaningar och att kunna möta efterfrågan vid återöppningen. Vi har under Q2-21 sett att vi var redo på våra anläggningar för att möta just den efterfrågan och ser nu under sommaren att vi har hanterat återöppningen mycket balanserat med bra känsla.

Vad är er vision för Quartiers Properties i det längre tidsperspektivet?

Vår vision är att på sikt skapa ett företag med starka varumärken såsom Boho Club. Dessa varumärken och koncept kan vi applicera på nya fastigheter för att effektivare skapa värde och stabilt kassaflöde. När fastighetsvärdet har skapats kan vi antingen sälja fastigheten eller refinansiera till bättre villkor. Detta gör att vi kan behålla varumärket och operatörsverksamheten och fortsätta generera kassaflöde från fastigheten, även i det fall vi inte skulle kvarstå som ägare efter en vinsthemtagning.

Om du för en investerare skulle belysa något extra intressant att bevaka under 2021 gällande Quartiers Properties, vad skulle det i sådana fall vara?

Vi går under hösten förhoppningsvis in i en mer normaliserad verklighet med bättre kontroll på pandemin. Då blir det särskilt intressant att följa hur just verksamheten vid Boho Club utvecklas. Vi öppnade hotellet i december 2019 och var öppna några månader innan Spanien stängde ner. Vi har i en mycket utmanade miljö lyckats skapa ett starkt varumärke. När pandemin släpper tror jag att vi kommer att se frukten av det arbetet.  

Kan du nämna tre anledningar till varför Quartiers Properties är en bra investering idag?

  1. Vi är väl positionerade för att skapa lönsamhet och tillväxt. Idag har vi en bra fastighetsportfölj, med möjlighet till fler byggrätter på Boho Club och Centro Forestal, samt att vi har bevisat att vi kan skapa starka varumärken som nu görs redo för uppskalning.
  2. För det andra har vi byggt upp ett bra team med starkt know-how. Vi har haft stora utmaningar som ett relativt nystartat bolag i en pandemi på den spanska marknaden men vi har hanterat dem väl. När pandemin väl släpper kan vi fokusera vår energi på tillväxt och lönsamhet.
  3. Till sist, så vill jag belysa vårt driftbolag och själva varumärket Boho Club som idag inte är inkluderat i vår NAV. Investerare bör hålla koll på hur ett starkt driftvarumärke värderas och om det är beaktat i marknadsvärderingen av bolaget idag. Detta tillsammans med eventuellt framtida byggrätter i befintlig fastighetsportfölj beaktas inte i marknadsvärderingen av fastighetsportföljen idag.