Intervju med Permascands VD Peter Lundström


2023-11-23


VD Peter Lundström

"Först och främst är vi till skillnad från många andra företag i branschen ett lönsamt företag med låg skuldsättning och ett positivt kassaflöde som vi kan investera i vår verksamhet, och vi är inte idag beroende av extern finansiering för att driva vår verksamhet."

För de som inte tidigare har hört talas om Permascand, kan du berätta lite om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Idag satsar vi på den gröna miljöomställningen och vätgasindustrin där vi ser stora möjligheter framöver. Men grundläggande är vi fortfarande trogna vår ursprungliga teknik från tidigt 70-tal, som vi ständigt utvecklar då vi är experter på effektiva avancerade elektroder, katoder och anoder för att sänka kundernas energiförbrukning, öka effektiviteten och förlänga livslängden. 

Permascand började bolagets resa för lite mer än 50 år sedan, 1971, med en banbrytande uppfinning: den dimensionsstabila anoden i titan. Denna innovation revolutionerade kemiindustrin, särskilt i framställningen av bland annat pvc och lut, där vi kunde ersätta bly och andra material med ett mer hållbart och energieffektivt alternativ. Detta var startskottet för vår verksamhet och har varit kärnan i vår teknologi sedan dess.

Med tiden utvidgade vi vår verksamhet till andra områden inom kemiindustrin, gruvnäring/electrowinning, vilket innebär rening av metaller som nickel och koppar, och på senare tid även litium, genom elektrokemiska processer.

Från 2017 har vi även fokuserat på vattenrening, särskilt inriktat mot barlast på fartyg. Detta genom att ny lagstiftning kom på plats och för att förhindra spridning av levande organismer mellan olika vattenområden.

Vilka är era slutmarknader och vilka områden ser ni störst potential i framgent?

När det gäller framtida möjligheter ligger vårt största fokus på områden relaterade till den gröna miljöomställningen. Våra produkter spelar en central roll i företagens möjligheter att spara energi och att ha effektiva produktionsprocesser där elektroderna har en central roll. Inom grön miljöomställning fokuserar vi på korrosionsskydd, samt elöverföring från exempelvis vindkraftverk eller mellan kontinenter. De handlar även om metalutvinningsprocesser inom gruvindustrin och då främst inom nickel och kopparframställan, som är mer traditionell industri samt av litium som är nyare och ännu inte fullt ut kommersialiserad som process.

Vätgasproduktion är en växande roll i vår portfölj, drivet av ökande efterfrågan inom transportsektorn och miljövänlig stålproduktion. Med decennier av erfarenhet från kemi, kundrelationer och expertis inom avancerade elektroder är vi väl positionerade för att möta efterfrågan på mer hållbara och effektiva lösningar.

Vår basaffär är inriktad på kemiindustrin och då framför allt på pappers- och massabruk för tillverkning av vit kartong och papper genom elektrokemiska processer. Vi är också engagerade i framställningen av grundmaterial för framställan av exempelvis isoleringsmaterial, färger och parfymer med mera. Ett annat fokusområde är vattenrening för fartyg, där vi arbetar för att desinficera  fartygens barlasttankar  från levande organismer innan det släpps ut, för att skydda marina ekosystem.

Kan du berätta lite mer om er produkt, fördelarna med den och hur produkten står sig mot konkurrerande aktörer med andra lösningar?

Vi på Permascand fokuserar på effektiva, avancerade elektroder, katoder och anoder. Våra elektroder står ut genom dess, energieffektivitet livslängd och stabilitet. Våra produkter kan vara dyrare initialt, men erbjuder lägre driftskostnader genom energibesparingar och effektivare prestanda på mindre yta. De har även en lång livslängd, vilket innebär färre underhållsinterventioner och pålitlig drift. Vi har elektroder från 1978 som fortfarande är i bruk, vilket visar på deras långsiktiga tillförlitlighet. Våra produkter har bidragit till avsevärda energibesparingar, motsvarande Sveriges årliga elkonsumtion, cirka 140 terawattimmar. Permascands produkter är unikt utformade för varje kund, vilket innebär att vi inte producerar standardiserade lösningar, utan skräddarsyr varje produkt efter kundens specifika behov. 

Jag skulle säga att en av våra största konkurrenter är De Nora, och vi delar en liknande historia i utvecklingen av dessa teknologier. Vi är ett mindre företag som är starkt fokuserat på kundens behov, vilket gör oss snabba i beslutsfattande och flexibla i vår produktion. Vår styrka ligger i vår förmåga att kombinera effektivitet och kundanpassning utan att kompromissa med kvaliteten på våra produkter.

Kan du beskriva vilka aspekter era kunder värderar högst i val av leverantör och hur integrerade ni är i deras produkter?

Våra kunder prioriterar framför allt en tillförlitlig leverantör av komponenter. Under en försäljningscykel, som ofta sträcker sig över 5 till 6 år, etableras ett nära förhållande med kunden och efter de inledande åren av samarbete har vi långsiktiga relationer med våra kunder, då vi aldrig förlorat en kund. Detta är på grund av en pålitlig produkt och så länge vi levererar högkvalitativa produkter och upprätthåller goda leveranser är det svårt för andra leverantörer att ta sig in på marknaden. Detta förstärks i vissa branscher såsom vattenrening, där lagstiftning och certifieringskrav gör det ännu svårare att byta leverantörer. Eftersom Permascand har sin teknologi certifierad i kundens godkännande, innebär ett byte av teknologi för våra kunder att de måste genomgå en omcertifiering. Detta skapar höga barriärer mot konkurrenter och bidrar till stabilitet och långsiktighet i våra affärsrelationer.

Vi strävar efter att integrera våra komponenter i många olika system och för en bred kundbas, vilket ger oss en återkommande eftermarknadsaffär. Våra produkter har en genomsnittlig livslängd på 8–10 år, och de återkommande affärerna är en viktig del av vår verksamhet. Eftermarknadsförsäljningen står idag för cirka 30 procent av intäkterna.

Permascand framstår spontant som ett företag med cykliska tendenser. Kan du utveckla vilka trender som påverkar er verksamhet och beskriva hur er eftermarknad ser ut?

Vissa delar av vår verksamhet är mer cykliska än andra, och många är drivna av regulatoriska åtgärder.

En stor drivande faktor är den gröna omställningen, vilket påverkas av både lagstiftning och samhällstrender. Vätgassektorn erbjuder betydande möjligheter, särskilt med tanke på de stora volymer som är inblandade. Vår roll är avgörande under förberedelserna för byggandet av vätgasanläggningar och i den övergripande processen för att utveckla ett grönt energisystem.

När det gäller industrisektorn följer den generellt konjunkturläget. Vi ser att industridelen rör sig parallellt med samhällsutvecklingen och BNP-tillväxten. I denna sektor är det inte mycket ny kapacitet som byggs ut, utan snarare en nästan hundraprocentig eftermarknadsaffär. Vårt fokus ligger på att attrahera nya kunder och genomföra tester och utvärderingar för att gradvis expandera vår kundbas.

I vår vattenaffär är lagstiftningen en betydande drivkraft. Vår strategi har varit att fånga en så stor marknadsandel som möjligt för att dra nytta av eftermarknadsaffärerna som följer. Vår förmåga att massproducera komponenter, tack vare hög grad av automatisering och effektivisering har varit avgörande i detta.

Vad har Permascand för mål på kort- och medellång sikt och vad ser du som de största utmaningarna framgent?

På kort sikt är vårt främsta mål att återställa ordningen i vår orderbok och främja tillväxt. Vi upplevde en tuff start på 2023 med flertalet utmaningar under det första kvartalet, men situationen förbättrades under Q2 och Q3. Att bygga upp vår orderbok är avgörande för att skapa stabilitet och möjliggöra längre planering än bara ett eller två kvartal. Permascand är inte ett kvartalsdrivet företag utan vi fokuserar på längre trender och strategisk styrning. Normalt sett ligger vår ledtid på 6–9 månader för försäljning, så det är viktigt att bygga upp orderboken för att säkerställa produktionsstabilitet.

Ett annat mål på kort sikt är att slutföra de projekt vi befinner oss i slutskedet av och få ut nya produkter i vår pipeline till kunderna för driftsättning. Dessutom arbetar vi på att omvandla vårt fokus från vatten till områden som vätgas, electrowinning och korrosionsskydd, där vi ser en stark tillväxt. Det är även viktigt att fortsätta utveckla vår basaffär inom kemiindustrin, genom att säkra fortsatt tillväxt och successivt integrera nya kunder i våra processer.

På medellång sikt är vårt mål att etablera Permascand i olika regioner där våra kunder finns. Det är viktigt för att effektivt kunna leverera och hantera eftermarknadsaffären. Vi ser inte hållbarheten i att transportera elektriska komponenter långa sträckor för service och renovering. Istället fokuserar vi på att utveckla lokal tillgänglighet, och vi har redan idag etablerat närvaro i varje världsdel.

Kan du nämna tre anledningar till varför Permascand är en bra investering idag?

Först och främst är vi till skillnad från många andra företag i branschen ett lönsamt företag med låg skuldsättning och ett positivt kassaflöde som vi kan investera i vår verksamhet, och vi är inte idag beroende av extern finansiering för att driva vår verksamhet. Sedan har vi även en stark balansräkning som tillåter belåning vid större investeringar. Vi har även flera ben att stå på och är inte beroende av ett segment samtidigt som vår eftermarknadsförsäljning bidrar till stabilitet.

En annan anledning är vår centrala roll i den gröna omställningen, vilket är en avgörande faktor. Med över 50 års erfarenhet inom forskning och utveckling har vi beprövade och effektiva lösningar som bidrar till kostnadseffektivitet och stabilitet i våra kunders produktion. Vi är inblandade i flera steg i energiomvandlingsprocessen – från grön energi till metallproduktion för batterier och tillverkning av elektrolysörer. Vår breda verksamhetsbas ger oss förmågan att dra nytta av flera intäktsströmmar inom den växande gröna sektorn, vilket potentiellt kan generera stora intäkter och vinster i framtiden.

Slutligen har vi en stor och skalbar produktionskapacitet där vi efter investeringar i automatisering och robotisering har en flexibel produktion med kapacitet för framtida tillväxt.