Intervju med Nilars VD Erik Oldmark


2023-05-02


VD Erik Oldmark

För de som inte tidigare har hört talas om Nilar, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar? 

Nilar är ett batteribolag som forskat kring batteriutveckling för att framställa ett batteri som kompletterar litiumjonbatteriets frammarsch med två signifikanta verktyg: hållbarhet och säkerhet. Vi har skapat ett nickelmetallhydridbatteri som vi med framställer med en bipolär batteriteknik, något som ger låg resistans och förmågan att ge nytt liv till uttjänta batterier.

Vi adresserar primärt Commercial and Industrial Real Estate (C&I) marknaden. Vi anser att våra batterier ska placeras i kommersiella fastigheter, men även bostadsfastigheter eftersom vi vill vara med och energioptimera dessa fastigheter. Detta är en marknad som växer extremt snabbt på grund av stigande energipriser samt viljan och incitamenten att placera exempelvis solceller på taken av alla typer av fastigheter.

 Vilka trender och drivkrafter i samhället ser du gynnar er framgent?

Batterier behövs på flera olika platser av flera olika anledningar, även om dialogen på senare tid främst kretsat kring elektrifieringen av transportflottan. Just nu plockas mycket av basenergin från elnätet bort i form av vattenkraft, kol, olja och kärnkraft och ersätts med intermittenta energikällor som sol- och vindkraft, vilket skapar en volatilitet samt osäkerhet i hur elnätet ska styras. Då är det viktigt att kunna balansera elnätet, vilket skapar hög efterfrågan på batterier. Vidare kommer modellen för prissättningen på distributionsavgiften för el att baseras på konsumenters högsta effektförbrukning per månad och inte ampertal, något som skapar incitament för konsumenter att få ned sin toppeffekt och då är batterier ett viktigt verktyg, vilket vi bistår med.

I den senaste bokslutskommunikén nämner du att Nilar har en ny strategi på plats. Kan du berätta mer om den och Nilars tillväxtstrategi framgent? 

När jag tillträdde som VD insåg jag snabbt tillsammans med ledningsgruppen att vi hade en väldigt traditionell och aningen föråldrad go-to-market modell då vi hade för ambition att sälja till så många distributörer som möjligt. Problemet är att batterilösningar är väldigt komplexa samt att marknaden inte har standardiserats avseende hur dessa lösningar ska byggas. Vi har nu valt att istället jobba med ett fåtal noga utvalda systemintegratörer med vilka vi ska ta fram en gemensam helhetslösning som adresserar en väldefinierad marknad. Nu har vi tillsammans med Enequi tagit fram en modulär skåplösning som framförallt adresserar mindre bostadshus och kommersiella fastigheter. Vidare jobbar vi även med integratören Indutecc, som ska ta fram system för större fastigheter samt Mc Energy som verkar mot industriella segment.

Vi har även en uttalad strategi att vi bara kommer fokusera på batteri, batteriteknik och batteristyrsystem (BMS) medan allting kring systembygg, kabinett, ställ och liknande läggs bakom oss. Eftersom vi för stunden fortsatt är beroende av investerares kapital gäller det att utnyttja de resurserna på bästa möjliga sätt och fokusera på det vi är allra bäst på, alltså batteriteknik, batterikemi och förmågan att bygga ett effektivt och välfungerande batteri.

Under 2022 påbörjades produktionen av det nya ReOx® batteriet, vill du berätta mer om ReOx® och vilka möjligheter du ser med denna patenterade teknik?

ReOx® bygger på förmågan att kunna ge nytt liv till ett batteri för att förlänga dess livslängd. När batteriet närmar sig slutet på sin livscykel fylls det på med syrgas, vilket reagerar med vätet från hydroxiden som bildats på elektroden och skapar vatten till elektrolyten. Denna process kan vi upprepa 3-4 gånger med varje batteri vilket leder till en förlängning om minst 3 gånger av batteriets ursprungliga livslängd. Detta är naturligtvis efterfrågat, både utifrån ett ekonomiskt perspektiv för kunden men framförallt utifrån ett hållbarhetsperspektiv då batteriet får en betydligt längre livslängd. Denna process kräver en bipolär produktionsmetod och det är faktiskt bara vi och en annan leverantör i världen som bygger bipolära nickelmetallhydridbatterier. Vi är ensamma om att tillverka elektroder i en torr process vilket kräver väldigt lite energi relativt en blöt process. Vidare bygger vi våra batterier så att de kan plockas isär, detta möjliggör återanvändning av våra elektroder så att uttjänta batterier faktiskt kan återanvändas och inte enbart återvinnas – även här är vi unika avseende energimängden i produktionen. ReOx® processen och vår återanvändning av våra elektroder har vi patent för.

Vad har Nilar för mål på kort- och medellång sikt och vad ser du som de största de största utmaningarna framgent?

Våra finansiella mål är en nettoomsättning om minst 1 miljard SEK år 2025 samt en långsiktig EBITDA-marginal om minst 20%. Omsättningen förväntas uppnås genom ökad produktionskapacitet, höjda försäljningspriser och etablering av fabriken i Estland. Marginalförbättringarna förväntas vara ett resultat av höjda försäljningspriser, skalfördelar i produktionen och införandet av eftermarknadserbjudanden kopplade till syrgaspåfyllning.

Samtidigt har vi en högre omkostnadsbas för våra batterier relativt konkurrenterna. Dels för att nickelmetallhydridbatterier har lägre energidensitet jämfört med litiumbatterier vilket gör att det krävs mer aktivt material per battericell för en viss energimängd, dels för att priset på litium fallit kraftigt till följd av stora investeringar i den typen av batteriteknik. För det andra har vi lagt stora resurser på en produktionsprocess som är unikt utvecklad för Nilar, något som gör våra skräddarsydda produktionslinor dyrare att bygga. Vi kommer dock på sikt att kunna erbjuda batterier med väldigt längre livslängd än konkurrenters och givet den skalbarheten, i affärsmodellen, så är vi konkurrenskraftiga, då vi har som ambition att vara on-pair i prisklass med andra batterikemier på marknaden.

Kan du nämna tre anledningar till varför Nilar är en bra investering idag? 

  1. Först och främst förväntas Sveriges elförbrukning mer än dubblas till 2045 vilket utgör en enorm utmaning för landets redan ansträngda elnät, därför är rätt batterier helt rätt i tiden och ett måste för det framtida energisystemet.
  2. För det andra är det oerhört viktigt att vi har ett grönt batteri, vilket vi erbjuder, när samhället övergår till mer och mer el.
  3. Slutligen är ett svenskproducerat batteri, svensk FoU och den batterikompetens vi bygger är extremt viktig för Sverige som nation. Batterier är oerhört komplexa och Nilar har en lång resa att göra där vi har kommit långt och fortsätter ta konkreta kliv framåt hela tiden. Vi blir aldrig nöjda utan jobbar hela tiden på att bli bättre i alla dimensioner.