Intervju med NFO Drives VD Johan Braun


2023-05-23


VD Johan Braun

För de som inte tidigare har hört talas om NFO drives, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

NFO Drives tillverkar frekvensomvandlare för elektriska motorer med hjälp av vår egenutvecklade sinusteknik, vilken är fri från elektromagnetisk strålning och som dessutom är energieffektiv. De marknader som vi adresserar med våra produkter är livsmedelsindustrin, sjukhus, vattensystem, försvarsindustrin och värmepumpar. Vi är lokaliserade i Karlshamn och har idag sju anställda.

Vilka trender och drivkrafter i samhället ser du gynnar er framgent?

Inom vårt affärsområde värmepumpar är något som gynnar oss beslutet om att ämnet freoner, som tidigare har använts som köldmedium i värmepumpar, ska fasas ut innan 2026 inom hela EU. Ämnen som propan, koldioxid och ammoniak kommer att ersätta freoner där till exempel propan är betydligt mer brandfarligt och således kräver en gnistfrimiljö, något som vår produkt erbjuder till skillnad från konkurrerande lösningar.

Andra trender som talar för vår fördel är nya skärpta myndighetskrav inom lantbruk och jordfältsbrytare samt trenden kring energieffektivisering, med högre krav på avbrottsfridrift och lägre energiförbrukning. Utöver en energieffektiv produkt så tillverkar vi dessutom i Sverige genom underleverantörer som är lokaliserade nära oss, vilket medför korta transporter och ökar hållbarheten samtidigt som vi undviker att binda onödigt lager.

Er frekvensomriktare använder er egenutvecklade sinusteknik, kan du berätta lite om vilka fördelar detta medför jämfört med konkurrerande lösningar?

Vår frekvensomriktare kräver ingen skärmad kabel och är störningsfri vilket innebär att den inte släpper ut någon EMC-utstrålning, något som dels skapar en bättre miljö, dels är mer kostnadseffektivt vid installation eftersom det då inte krävs någon EMC-kompetens för att installera. Det finns inte heller några jordströmmar vilket ur säkerhetssynpunkt gör den person- och brandsäker. Vår frekvensomriktare undviker också lagerströmmar vilket gör elmotorn frisk och mer energieffektiv jämfört med andra lösningar på marknaden idag.

Kan du berätta lite mer om ert produktutbud samt utvecklingen kring denna?

Vi har påbörjat en satsning för att skapa en ny generation av vårt bolags produkter där vi eftersträvar kortare monteringstider, högre funktionalitet vid lägre effekt samt billigare tillverkningskostnader.

Vi har framgångsrikt lyckats med utvecklingen av en ny produkt och vi har ytterligare tre pågående projekt som förväntas bli färdiga år 2025. Genom ett förbättrat produktutbud, kortare ledtider och sänkta produktionskostnader ska vi kunna erbjuda våra kunder ett attraktivt pris och samtidigt förbättra vår bruttomarginal. Dessutom pågår ett arbete med att UL-certifiera vår nästa generations frekvensomriktare vilket medför att våra OEM-kunder kan använda våra produkter vid försäljning till länder som till exempel USA.

Vad har NFO drives för mål på kort- och medellång sikt och vad ser du som de största utmaningarna framgent?

Idag köper våra kunder frekvensomriktare för 1 mdSEK årligen, varav 5 % av ordervolymen köps av oss. Vår målsättning till 2026 är att vi ska vinna 10 % av marknaden, vilket skulle innebära en omsättning om 100 MSEK. Vi vill även förbättra lönsamheten där en bruttomarginal om 40 % är vår målsättning och en EBIT marginal om 20 %. Våra utmaningar framgent är den komponentbrist som råder på marknaden där lönsamheten har försämrats på grund av dyrare inköp och längre ledtider.

Kan du nämna tre anledningar till varför NFO drives är en bra investering idag?

  1. Vi har en fantastisk innovation där vi har skapat framtidens frekvensomriktare redan idag.
  2. Vi har tydliga trender i omvärlden som talar till vår fördel framgent.
  3. Vi har högt kvalificerade återkommande kunder, däribland De Laval, Ahlsell och SAAB, vilket är en kvalitetsstämpel och viktiga referenskunder.