Intervju med Micro Systemations VD Mikael Falkovén


2023-06-02


VD Mikael Falkovén

För de som inte tidigare har hört talas om Micro Systemation, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Micro Systemation är ett företag som specialiserar sig på kriminaltekniska lösningar. Vi erbjuder hjälp till våra kunder, huvudsakligen myndigheter, för att komma åt data i låsta mobiler, surfplattor och liknande enheter. Vi erbjuder även analys av den extraherade data och producerar rapporter via våra verktyg som sedan används som underlag i rättegångsprocesser för att avgöra skuld eller oskuld för åtalade individer. Våra mjukvaruverktyg används i närmare etthundra länder, och för närvarande utgör polismyndigheter cirka 80 – 85 % av våra användare. Under de senaste åren har vi dock sett en ökning i användningen av vår mjukvara av andra myndigheter såsom skatteverk, migrationsmyndigheter, fängelser och kriminalvårdsinrättningar. Vi har aktivt valt att vara selektiva med våra mjukvaruverktyg, vilket har resulterat i en minskning av antalet länder där de används. Anledningen till detta är att vår mjukvara har blivit oerhört kraftfull, vilket ger oss möjlighet att noggrant överväga potentiella kunder och neka dem om det behövs. Vi följer en sträng etisk och moralisk riktlinje för att undvika att våra produkter används på ett sätt som kan skada andra.

Vilka trender och drivkrafter i samhället ser du gynnar er framgent, och hur riktar sig er produktportfölj mot dessa?

Idag så förekommer någon form av mobil forensik i 80 % av rättegångar globalt, vilket beror på det ökade användandet av mobila enheter och den exponentiella tillväxten av datatrafik globalt. Framöver förväntas datatrafiken fortsätta öka i volym, samtidigt som möjligheterna som mobila enheter erbjuder blir allt större.

Vi märker även att våra traditionella kunder, olika myndigheter, brottas med att anpassa lagstiftningen till den snabba utvecklingen inom mobiltelefoner och mobiltillverkning. Utvecklingen går mot en alltmer krypterad dataomgivning, vilket gör det svårare att extrahera data och skapar därmed högre inträdesbarriärer på marknaden – detta gynnar oss som marknadsledare inom vårt segment. Vi är starka förespråkare för integritet och anser att man ska ställa höga krav. Därför är vi de enda som erbjuder selektiv extrahering av data. Data extraheras inte bara från de anklagade utan även från vittnen eller offer som kan ha viktig information. För dem har vi möjligheten att enbart extrahera en delmängd data från den mobila enheten, vilket innebär att offret eller vittnet inte behöver lämna ifrån sig sin telefon under extraheringsprocessen, vilket kan göras på plats för att skydda deras integritet och trygghet. Denna selektiva data extrahering görs via en hårdvaruplattform som produceras via en tredjeparts-leverantör där vår mjukvara används, dessa system kallar vi för Frontline.

Kan du utveckla kring hur Micro Systemation intäktsmodell fungerar? 

Vi säljer en mjukvarulicens till våra kunder som i regel går på årsbasis. Kunden får tillgång till de uppdateringar för mjukvaran de nästkommande 12 månaderna vilket är nödvändigt för att extrahera data från de senaste mobilmodellerna samt applikationerna. Därefter får kunden förnya licensen för att tillgå våra tio uppdateringar per år, vilket vi har en hög renewal-rate på.

Nyligen tillkännagav Micro Systemation ett första av sin slagaffär som stärker kundens innehav av kriminalteknik till förmån av vittnen och offer. Skulle du kunna utveckla kring denna affär och produkt?

Under de senaste decennierna har mobil forensik i Europa blivit mer centraliserad. En utmaning med denna centralisering är att det råder brist på forensiska experter, vilket kräver att vi tar itu med problemet på ett annorlunda sätt. Vi har antagit en strategi tillsammans med flera länder där vi utbildar poliser i denna kompetens. Dessa specialutbildade poliser kan utföra selektiv dataextrahering direkt på plats, vilket är snabbt och effektivt med hjälp av Frontline-systemet. Detta gör det möjligt för offer för brott som våld i nära relationer att tryggt tillhandahålla polisen nödvändig data för att påbörja rättsprocessen. Eftersom dessa offer ofta inte vill lämna ifrån sig sina mobila enheter under en längre tid på grund av närheten till förövaren, undviks detta genom användningen av Frontline-systemet. Vidare är även de första 24 timmarna de mest kritiska för att kunna lösa brott då involverade parters minne är som färskast och då de även är som mest benägna att lämna ut information, i detta fall i form av data, vilket tillåter högre brottslöshetsfrekvens. Där dessa system har införts har 70 – 80 % av fallen kunnat hanteras direkt av polisen på plats eller på närmaste polishus, vilket minskar belastningen på de redan överbelastade forensiska laboratorierna. Vi är unika i vår decentraliserade process och har flest system globalt inom detta område.

Vad har Micro Systemation för mål på kort- och medellång sikt och vad ser du som de största utmaningarna framgent?

Vår huvudsakliga målsättning på kort, medel och lång sikt, för att vara framgångsrika inom mobil forensik idag och i framtiden, är att fortsätta utveckla vår förmåga att tillgå olika typer av mobila enheter och därigenom ligga i framkant i marknaden. Vi strävar därmed efter att vara pionjärer och ledande inom våra expertisområden.

En utmaning som vi står inför är att fortsätta hantera mobilleverantörer och deras krypteringsalgoritmer, för att kunna erbjuda våra kunder den nödvändiga dataextraheringen. Vi arbetar aktivt med att övervinna dessa hinder och möta våra kunders behov. 

Kan du nämna tre anledningar till att Micro Systemation är en bra investering idag?

Micro Systemation är idag den enda etablerade europeiska leverantören av mobilforensiska produkter, tjänster och lösningar mot en globalmarknad. Med rådande säkerpolitiska läge där Europa fokuserar mot ”ett Europa” har Micro Systemation stärkt sin position. Europa försöker säkerställa säkerhet där mobil forensik har blivit ett område som blivit än viktigare. 

Marknaden för mobil forensik växer i stadig takt med ökningen av mobila enheter och datatrafik. Dessutom blir internet of things alltmer framträdande, vilket skapar ett betydande behov av forensiska lösningar inom detta område för de kommande decennierna. 

De senaste åren har välrenommerade och långsiktiga investerare gått in i bolaget med starka finansiella muskler och ett långsiktigt investeringsperspektiv.