Intervju med Mestros VD Gustav Stenbeck


2022-04-26


VD Gustav Stenbeck

För de som inte tidigare har hört talas om Mestro, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Mestro är ett SaaS-bolag som utvecklar och säljer en molnbaserad plattform som möjliggör insamling, analys och visualisering av fastigheters energidata i realtid. Förenklat bearbetar och framställer vi energidata åt våra kunder vilket i huvudsak är fastighetsägare, fastighetsförvaltare eller fastighetsnyttjare, därmed består våra kunder i huvudsak av fastighetsbolag men kan likväl bestå av hotell- och butikskedjor. Vår mjukvaruplattform erbjuder en helhetslösning för våra kunder, från insamling och bearbetning, systemsammankoppling, till visualisering av energi- och hållbarhetsdata. Vilket gör oss till ryggraden i våra kunders infrastruktur för energianvändning och följaktligen beslutsunderlag för värdering och investeringar i fastigheterna. Genom vår tjänst hjälper vi våra kunder att få bättre kontroll gällande både kostnader och utsläpp, samt möjliggör en minskad energianvändning. Det vi de facto möjliggör för våra kunder är att påvisa vilket klimatavtryck, samtidigt som vår mätbara data kan ligga till grund till hållbarhetsrapporter, finansiella rapporter och beslutsfattande.

Vår huvudsakliga verksamhet bedrivs i Sverige, med kunder som exempelvis SBB, Heimstaden, Nyfosa, Balder och AMF för att nämna några. Idag bedriver vi verksamhet i totalt sex länder, samtidigt som är redo för utrullning i ytterligare fyra länder, vilket summerar till totalt 10 länder. Vi finns där våra kunders fastigheter finns vilket gör att vi växer tillsammans med våra kunder. För oss är det därav ett logiskt steg att geografiskt expandera i Europa som vi ser som vår naturliga spelplan, både rent regulatoriskt och marknadsmässigt.

Vilka trender och drivkrafter ser du gynnar er framgent?

Vi har märkt att det finns i synnerhet tre tydliga och starka makrotrender som vi har i ryggen och ger oss en riktigt spännande position.

Den första är hållbarhet, både som marknadskraft och rent regulatorisk. Vi ser en ökad miljömedvetenhet och ett intresse i samhället i stort. Vi utgör en viktig beståndsdel för fastigheters miljöpåverkan. Den ökade medvetenheten, men även den regulatoriska utgör starka drivkrafter, där det inte längre räcker att prata hållbarhet, utan att även kunna påvisa sin miljöpåverkan. Framtidens fastighetsförvaltare ställer allt högre krav på hållbara samhällen, vilket även avspeglas i regulatoriska krav. Vi både utbildar våra kunder, vilket ger dem en högre förståelse i deras energianvändning, samtidigt som vi möjliggör för dem att minska sin miljöpåverkan. Det ger oss stora möjligheter, för att både kunna växa som bolag, och att möjliggöra en grön omställning av fastighetsbranschen.

Den andra trenden är digitaliseringsbehovet. Vi har sett ett skifte inom många branscher, vilket så även är fallet i fastighetsbranschen, samtidigt är fastighetsbranschen komplex vilket har medfört vissa fördröjningar. Datainsamling är centralt och värdet speglas alltmer i hur uppkopplad fastigheten är. Detta går även hand i hand med att smarta städer växer fram, där smarta lösningar och gröna byggnader dels är attraktivt, dels efterfrågas i allt större utsträckning, samtidigt som det bidrar till en ökad miljövänlighet. Vi har en tydlig position inom digitaliseringsbehovet, där mätbardata blir en mer värdefull tillgång.

Den tredje utgörs av SaaS-trenden, vilket som affärsmodell innebär konkurrensfördelar då den både besitter skalbarhet och flexibilitet. I linje med ovanstående trender ger affärsmodellen oss ett smidigt sätt att kunna växla upp försäljningen, samtidigt som det innebär en flexibilitet för våra kunder. Vi är ett renodlat SaaS-bolag, vilket är tydlig på vår goda bruttomarginal och skalbarhet, samtidigt som våra tjänster är enkla att implementera för våra kunder.

Mestro börsnoterades i slutet av föregående år och ni har redan tecknat flertal avtal sedan dess, bland annat med bostadskoncernen Heimstaden, vilket öppnar upp ytterligare marknader för er. Kan du berätta lite mer om ramavtalet med Heimstaden samt era tillväxtplaner?

Ramavtalet med Heimstaden är vi själva mycket stolta och glada över, men utgör även ett bra exempel på hur vi kan växa med våra kunder. Sedan 2020 har Heimstaden Norge varit kunder till Mestro, vilket har möjliggjort expansion till Danmark och Nederländerna. Intentionen med ramavtalet är att förenkla leverans av våra produkter till samtliga av koncernens marknader, vilket totalt är tio landsorganisationer. Vi ser avtalet som strategiskt viktigt i och med att det öppnar upp ytterligare geografisk expansion till Europas största fastighetsmarknader, såsom Tyskland och Storbritannien.

Detta är i linje med våra tillväxtplaner, då vi upplever ett stickiness i vårt erbjudande, där våra kunder stannar kvar men även utvidgar våra tjänster på fler fastigheter och marknader. Svenska marknaden är oerhört stor och enbart en liten andel är idag penetrerad, vilket ger oss goda tillväxtmöjligheter nationellt. Parallellt ser vi Europa som vår omedelbara marknad för att växa på.

Vad har ni för mål under 2022 och vad ser du som era största utmaningar framgent?

De mål vi har kommunicerat, sattes upp i prospektet samband med vår notering. Vårt huvudsakliga fokus ligger på tillväxt, samtidigt som vi vill uppnå tillväxten i hög grad genom egen förmåga och därmed inte ha en hög kapitalförbrukning. Vi bedömer att vi kan nå en mycket god organisk tillväxt, men vi ser även över möjligheten att utöka den organiska tillväxttakten genom förvärv. Den löpande förvaltningen och den organiska tillväxten kommer vi uppnå med befintligt rörelsekapital, intäkter från försäljningen av produkter och tjänster samt likviden från erbjudandet. Vi har ett starkt erbjudande, en färdigutvecklad mjukvaruplattform och ser goda möjligheter för att skala upp försäljningen på både befintliga och nya marknader.

Vi är en förhållandevis liten, men samtidigt snabbväxande spelare på en fragmenterad marknad. Vi är dessutom av uppfattningen att detta kommer bli en allt mer konkurrensutsatt marknad, likväl som många andra nya marknader vilket innebär en potentiell utmaning. Därför är det viktigt att vi fortsätter vår snabba tillväxtresa och kan agera konsoliderande i marknaden vartefter vi och marknaden växer. Vi har fullt förtroende för vår produkt, vårt erbjudande samt vårt humankapital.

Kan du nämna tre anledningar varför Mestro är en bra investering idag?

  • För det första, så om vi tittar på våra nyckeltal så tycker jag att dem talar för sig. För att exemplifiera: under helåret 2021 landade vår nyförsäljning på 45 %, samtidigt som vår Churn rate, d.v.s. värdet av förlorade kundkontrakt, endast uppgick till 0,9 %. Därmed behöver inte vår nyförsäljning komplettera förlorade intäkter, samtidigt som vi ser att befintliga kunder stannar kvar och utökar sina tjänster hos oss – detta gör oss till ett självspelande piano.
  • För det andra, så vill jag betona hållbarhet som marknadskraft. Idag finns det en större medvetenhet och desto mer resurser läggs ner på att läsa hållbarhetsrapporter. Samtidigt som hållbarhetsdata har blivit ett viktigt verktyg, vilket ger oss ytterligare möjlighet att penetrera marknaden genom medvind.
  • Till sist kan vi se att framgångsrika bolag ofta har en tydlig vision som speglas i organisation. Här vill jag lyfta vårt bolag och vår vision – vi har ett otroligt starkt humankapital och därigenom en stark organisation som vill förändra branschen och göra världen mer hållbar. Detta genomsyrar hela organisationen, vilket gör att vi har en hög affärsfunktionalitet inom vårt område.