Intervju med Mantex VD Max Gerger


2021-05-05


VD Max Gerger

"Tekniken har varit efterfrågad av industrin under en lång tidsperiod och vi har ännu inte upptäckt någon konkurrerande teknik med den mätnoggrannheten som våra produkter uppfyller."

För de som inte tidigare har hört talas om Mantex, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Vi gör en patenterad röntgenbaserad mätteknik för att mäta biomassa åt processindustrin. Vi möjliggör omställningen mot en cirkulär ekonomi, där träbaserade råmaterial har en stor roll. Med vår röntgenbaserade teknik kan vi mäta och effektivisera dessa industrier, idag riktar vi oss mot massa- och pappersindustrin samt bioenergiverken.

Med produkten FlowScanner kan vi snabbt och effektivt analysera fukthalten samt träinnehållet i råmaterialet för massa- och pappersindustrin, vilket är avgörande vid tillverkning av kartong, papper och tyger för kläder. Mer exakta mätvärden ger lägre användning av kemikalier och energi samt en stabilare kvalitet på slutprodukten, vilket resulterar i stora kostnadsbesparingar och en mindre miljöpåverkan för bruken.

Vår andra produkt Biofuel Analyzer som ligger tidigare utvecklingsarbetet bygger på samma röntgenteknologi för att automatiskt och effektivt kunna mäta energiinnehåll och fukthalt i restprodukter från skogsindustrin som används vid tillverkning av bioenergi. Med en högre mätnoggrannhet kan vi bidra med stora effektiviseringar inom den globala bioenergi-industrin, där det är av vikt att förstå vilken kvalitet som biomassan består av.

Med våra produkter kan vi adressera en global marknad, då massa- och pappersbruken samt biokraftverken finns i alla världsdelar. Med FlowScanner finns ett starkt samarbete med Andritz som är en världsledande leverantör av processteknologi. 2018 inträde vi ett joint venture med Andritz för försäljningen av FlowScanner som möjliggör en global distribution-, sälj- och supportorganisation.

Flera positiva nyheter har levererats av er under första kvartalet 2021, vad har ni för mål under 2021 och vilka ser du som era största utmaningar framgent?

Nyligen fick vi besked att FlowScanner överträffar de initiala besparingssiffrorna från ett massabruk i Nordamerika, samt att Biofuel Analyzer når de mätkrav som biokraftvärmeverken ställt för att vilja använda produkten i sin löpande verksamhet. Det viktigaste för oss just nu är att förvalta den intressanta positionen vi besitter i dagsläget.

De övergripande trenderna om en mer cirkulär ekonomi och förnyelsebar energi driver på efterfrågan hos bruken och kraftverken – för oss handlar det därför att ta hand om möjligheterna och vår tekniska position. I dagsläget ser vi ingen konkurrerande teknologi samtidigt som vi upplever ett väldigt starkt intresse och efterfrågan för våra produkter. Via vårt stabila samarbete med Andritz, samt med den nordamerikanska referensen och den data vi besitter, har vi en intressant position för framtiden.

Mer konkreta mål för 2021 är att de facto få igång en ökad försäljning för FlowScanner. Det nordamerikanska bruket är en viktig referens för betydelsen av Flowscanner hos ett massabruk och bekräftelse för hela marknaden.

Vår största utmaning är fortfarande processen att kommersialisera våra produkter samtidigt som det råder en pågående pandemi. Det tar tid att kommersialisera produkter med vår tekniska höjd och som inte tidigare har funnits på bruken och kraftverken. Vi upplever dock ett bra stöd från Andritz avseende FlowScanner. Parallellt skapade Covid-19 precis som för många andra verksamheter förseningar och har bromsat in vår produktutveckling av Biofuel Analyzer under 2020. Men vi upplever nu smidigare processer och en stor öppenhet från bioenergiverken att testa vår produkt – framtiden ser ljusare ut.

Vad för nytta tillför Mantexs produkter (Flowscanner och Biofuel Analyzer) för sina kunder?

Vi vet idag att industrin har letat efter denna mätteknik sedan 70–80 talet, så behovet för våra produkter har funnits en längre tid. FlowScanner möjliggör för massa- och pappersindustrin att snabbt och effektivt analysera fukthalten samt träinnehållet i flis som utgör brukets råvara. Genom att kunna analysera med mätnoggrannheten som FlowScanner möjliggör kan bruken styra korrekt mängd kemikalier och hur mycket energi som skall användas i processen för att omvandla träflis till massa. Resultatet blir inte enbart att man får ut mer kartong, papper och tyg per träd samt en stabilare kvalitet på slutprodukten utan även kostnadsbesparingar och en minskad påverkan på klimatet för bruken. Vi har själv kunnat bestyrka det, men massabruket i Nordamerika var en ytterligare viktig bekräftelse på det.

Vår produkt FlowScanner ägs gemensamt av samriskbolaget Andritz Technologies AB.

Biofuel Analyzer som vänder sig mot bioenergiverken använder sig också av Mantex patenterade röntgenbaserade mätteknik. Bioenergiverken får leveranser av biomassa och Biofuel Analyzer möjliggör att mäta energiinnehåll och fukthalt som är ett underlag för prissättning av råvaran. Det är av vikt för verken vilken kvalitet biomassan består av, då mängd trä, vatten och grus påverkar hur mycket bioenergi som kan skapas. Bioenergiverken kan då mer korrekt värdera sina leveranser samt mer effektivt skapa bioenergin. Utöver en snabb och korrekt prissättning av biomassan så ger det även en god potential för en mer effektiv förbränningen.

Biofuel Analyzer ägs till 100 % av oss.

Ni har beskrivit att FlowScanner visar vägen mot en lyckad kommersialisering, kan du beskriva hur er kommersialiseringsprocess ser ut?

Hur kommersialiseringsprocessen och hur industrin fungerar har vi fått tydlig guidning av Andritz, som har lång erfarenhet av branschen. Det krävs bra referenser och dessutom referenser i varje region som vi potentiellt kan sälja produkter inom. När det finns data på hur stor skillnad produkten kan göra blir det enklare att motivera investeringen för bruken, samt där andra bruk följer efter de mest innovativa. I varje region ser marknad olika ut, bland annat eftersom kvalitén på råvarorna även skiljer sig åt. Därför blir data och referenser en viktig del i kommersialiseringsprocessen. Vi har idag produkter ute i de flesta regionerna för att potentiellt kunna sälja våra produkter i alla världsdelar.

Resultatet från det nordamerikanska massabruket är därför en viktig bekräftelse för FlowScanner och innebär ett ”proof of concept”. Att brukets egna beräkningar visade en högre besparing i kokningsprocessen än de initiala siffrorna är glädjande nyheter, eftersom kokningsprocessen är avgörande för efterkommande steg i tillverkningsprocessen för slutprodukter som kartong, papper eller tyg för kläder. Det aktuella massabruket ingår även i en stor nordamerikansk massabrukskoncern där förhoppningen är att de kommer att implementera FlowScannern i sina andra bruk.

Vad är din vision med Mantex i det längre tidsperspektivet?

I det kortare tidsperspektivet ligger fokus på att nå en stabil intäktsström genom försäljning och att kunna rulla ut produkterna globalt eftersom vi upplever en medvind i den pågående samhällsomställningen.

Visionen på lång sikt att både FlowScanner och Biofuel Analyzer mättekniken blir global de facto standard inom massaindustrin respektive bioenergiindustrin. Sedan finns det också god potential att använda mättekniken inom andra industrier som t.ex. jordbrukssektorn, biogasindustrin och ullmarknaden. Vi ser en hög skalbarhet i den teknik vi har skapat. Jag vill dock betona att vårt fokus just nu ligger på de produkter vi har idag.

Kan du nämna tre anledningar varför Mantex är en bra investering idag?

  1. För det första, så har vi medvind genom de övergripande drivkrafterna i världen. Samhället drivs mot en mer cirkulär ekonomi med förnyelsebar energi, vilket skapar ytterligare förutsättningar för oss och vi är attraktivt positionerade genom att vara en del av samhällsomställningen.
  2. För det andra så vill jag poängtera vår unika teknologi som är skyddad av patent, know-how samt försprång. Tekniken har varit efterfrågad av industrin under en lång tidsperiod och vi har ännu inte upptäckt någon konkurrerande teknik med den mätnoggrannheten som våra produkter uppfyller.
  3. Till sist, så skapar vårt samarbete och samriskbolag tillsammans med Andritz en intressant position, detta möjliggör att vi kan adressera en global marknad, med en färdig distributions-, sälj- och supportorganisation.

Mantex har just nu en nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO4 som inleddes 26 april och löper till den 10 maj. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till kursen om 0,4 kr per aktie.