Intervju med Kanceras VD Thomas Olin


2021-06-09


VD Thomas Olin

"Extra intressant att bevaka under 2021 är starten av studien på Freeman Hospital, som är ett av världens 50 främsta universitetssjukhus, där målet är att genomföra en studie av den hjärtskyddande effekten av KAND567 i patienter efter hjärtattack."

För de som inte tidigare har hört talas om Kancera, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Kancera är ett läkemedelsbolag som bedriver läkemedelsutveckling inom Karolinska Institutet Science Park i Stockholm med fokus på en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer. Bolagets läkemedelskandidater verkar genom ett nyupptäckt styrsystem för immunceller och cancerceller, det så kallade fraktalkinsystemet, som attraherar allt större intresse både från forskarvärlden och läkemedelsindustrin. Idag har vi två fullt finansierade kliniska fas IIa-studier med läkemedelskandidaten KAND567 mot dels hjärt- och lungskador som uppkommer på grund av hyperinflammation i samband med hjärtinfarkt, och dels svåra virusinfektioner. Inom fraktalkinprojektet har vi utvecklat två småmolekylära läkemedelskandidater, KAND567 som är i klinisk fas och KAND145 som är i preklinisk fas.

Våra kandidater och projekt adresserar betydande medicinska behov inom inflammation och cancer, där vårt mål är att skapa aktieägarvärde via samarbeten med större internationella och resursstarka läkemedelsbolag. Våra patentskyddade läkemedelskanditater avses att utlicensieras eller avyttras för att möjliggöra internationell försäljning, vidare klinisk utveckling samt marknadsföring. En lyckad fas IIa-studie, där vi kan visa att KAND567 är ett säkert och effektivt läkemedel, ser vi som ett viktigt steg mot framtida kommersiella attraktiva överenskommelser med ledande läkemedelsföretag. För KAND567 ser vi i marknaden att det finns en hög betalningsvilja för nya behandlingar som kan minska risken för kvarstående skador och förkortad livslängd efter en hjärtinfarkt. Vår läkemedelskandidat KAND145 som är ett särläkemedel riktad mot nisch-sjukdomar som cancer och vissa autoimmuna sjukdomar där det finns ett stort intresse från den internationella läkemedelsindustrin, eftersom det medicinska behovet är substantiellt samtidigt som patientgruppen ofta är definierad, vilket tillåter väldefinierade kliniska studier med ökad sannolikhet till tydliga effektdata.

Kan du berätta lite mer ingående om er läkemedelskandidat, fraktalkinblockeraren KAND567, samt om er produktportfölj?

Läkemedelskandidaten KAND567 är en småmolekylär (designad, syntetiserad och patenterad) fraktalkinblockerare som är ämnad att i första hand för att rädda liv genom att effektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter hjärtattack. KAND567 förhindrar immunsystemet att överreagera vilket minskar allvarligare komplikationer i samband med hyperinflammation. Idag finns ingen behandling som riktar sig mot det, trots ett stort medicinskt behov. Våran första kliniska fas IIa-studien som pågår med COVID-19 patienter planeras slutrapporteras under 2021 och den andra, med hjärtinfarktpatienter, under 2022.

Våra mål för projektportföljen de närmaste 12–24 månaderna är:

  • Genomföra två kliniska IIa-studier med KNAD567 mot inflammationsskador i lunga och hjärta vid svår virus-infektion (COVID-19) respektive hjärtattack.
  • Avancera vår andra läkemedelskandidat KAND145 genom fas I mot nischsjukdomar inklusive cancer.
  • Genomföra klinikförberedande studier med målet att i patienter dokumentera potentialen för KAND567 att bryta behandlingsresistens mot kemoterapi, vid tex. äggstockscancer.
  • Genomföra effektstudier av KAND145 i sjukdomsmodell för autoimmuna reumatiska sjukdomar.

Ni har beskrivit att ni avser att utlicensiera eller avyttra era läkemedelskandidater, kan du berätta om hur er affärs- och intäktsmodell ser ut?

Idag kan vi se att utvecklingsavdelningarna på större läkemedelsbolag själva vill kunna vara med och påverka valet och utformningen av en aktiv substans, produktformulering och indikation. Då våra projekt adresserar betydande medicinska behov inom inflammation och cancer som är stora folksjukdomar grundar sig vårt värdeskapande på samarbeten med internationella läkemedelsbolag som har en stark och världsomspännande marknadsorganisation. De större läkemedelsbolagen utvecklar egna produkter men i tillägg köper de dessutom in 50–60 % av projekten i klinisk fas ifrån bioteknik-bolag, likt Kancera. Vi uppfinner och utvecklar innovativa läkemedelsprojekt med målet att vid lämpligt tillfälle under preklinisk eller klinisk fas ingå samarbetsavtal med större och mer resursstarka läkemedelsbolag som kan ta ansvar för den fortsatta utvecklingen och lansera färdiga läkemedel, och då på en global marknad.

Vad är er vision för Kancera i det längre tidsperspektivet?

Vår vision för Kancera i det längre tidsperspektivet är bygga på vår ledande roll inom läkemedel som verkar inom fraktalkinsystemet för att leverera morgondagens läkemedel mot cancer och hyperinflammation. Vårt mål är att genom samarbete med internationellt meriterade forskare och kliniska partners nå en position som internationellt konkurrenskraftig leverantör till stora inom bioteknik och läkemedelsbolag av läkemedel som normaliserar liv och minskar vårdkostnader. Vår position idag med i. två finansierade IIa-studier hyperinflammation samt ii. en finansierad utvecklingsväg mot terapiresistent cancer genom första patientstudie, är grunden för Kanceras fortsatta värdeutveckling.

Om du för en investerare skulle belysa något extra intressant att bevaka under 2021 gällande Kancera, vad skulle det i sådana fall vara?

Extra intressant att bevaka under 2021 är starten av studien på Freeman Hospital, som är ett av världens 50 främsta universitetssjukhus, där målet är att genomföra en studie av den hjärtskyddande effekten av KAND567 i patienter efter hjärtattack. Jag vill även belysa att vi inom den närmaste tiden kommer genomföra klinikförberedande studier med målet att dokumentera potentialen för KAND567 i patienter för att bryta behandlingsresistens mot kemoterapi, vid exempelvis äggstockscancer. Den 1 juni presenterades två doktorsavhandlingar som presenterade våra banbrytande prekliniska resultat som visar att vår fraktalkinhämmare KAND 567 har förmåga att göra resistenta celler från till exempel äggstockscancer känsliga för dagens standardbehandling med cellgifter. Just nu försöker vi beräkna den aktiva dosen för människor – det här är extra intressant för oss och förhoppningsvis innebär det även att starta klinisk studie i patienter med äggstockscancer redan under 2022.

Kan du nämna tre anledningar till varför Kancera är en bra investering idag?

  1. För det första fokuserar vi på inflammationssjukdomar och cancer där de medicinska behoven idag är omfattande. Idag har vi kommit längst i utvecklingen av småmolekylära blockerare av fraktalkinsystemet som redan nu prövas i patienter för att visa organskyddande och livräddande potential. Positiva resultat kommer stärka efterfrågan och intresset för att ingå samarbetsavtal med Kancera som i förlängningen kan leda till utlicensiering eller avyttring av våra läkemedelskadidater.
  2. För det andra vill jag betona både de möjligheterna vi besitter och de utmaningar som läkemedelsutveckling innebär samt att det är just detta risk-nytta förhållande som ger branschen dess stora affärsmässiga potential då marknaden är stor och belöningen är hög vid lyckade resultat.
  3. Till sist, vill jag belysa vår produktportfölj som idag innefattar två fullt finansierade fas IIa-studier mot hyperinflammation samt finansiering av klinikförberedande studier av ett nytt behandlingskoncept mot resistent cancer som kan komma att prövas i patienter redan med start 2022. Sammantaget innebär detta att vi har goda förutsättningar för att utveckla nya läkemedel som besvarar ett betydande medicinskt behov globalt.

Kanceras aktie (”KAN”) är noterad på First North Premier Growth Market.