Intervju med HemChecks VD Joen Averstad


2020-05-12


VD Joen Averstad

"HemChecks potential är minst sagt omfattande och vi märker ett successivt ökat intresse från både vårdgivare och patienter."

För de som inte tidigare har hört talas om HemCheck, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

HemCheck är grundat 2010 och är ett publikt medtech-bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm som producerar och kommersialiserar ett koncept för patientnära upptäckt av hemolys i blodprover. Hemolys, d.v.s. trasiga röda blodkroppar som läcker ut sitt innehåll och då förvrider analysresultat, är globalt den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras korrekt. Det är t.ex. vanligt att akutmottagningar har en hemolysfrekvens på 5-12 % i vanliga blodprover. En stor del av alla medicinska beslut grundas på laboratorieanalys av blodprover, uteblivna eller felaktiga provsvar kan leda till felaktiga eller försenade medicinska beslut. De bidrar också till ineffektiva arbetsprocesser och ökade kostnader. HemChecks målsättning är att förbättra vårdkvaliteten genom att direkt vid patient kunna identifiera hemolyserade blodprover och då direkt kunna ta om proverna vilket således radikalt kan minska de problem som finns idag kopplat till hemolyserade blodprover.

Vår marknad är omfattande i storlek, över 15 miljarder blodprover tas världen runt varje år och cirka 20 % av de analyser som görs estimeras vara hemolyskänsliga. Vid en hemolysfrekvens på 5 % skulle exempelvis HemCheck:s v-Test, med nuvarande prestanda, kunna förbättra patientflödena och sänka sjukvårdskostnaderna vid akutmottagningar inom EU och USA med cirka 1,7 miljarder kronor per år, då enbart räknat för blodprov med vakuumrör.

Idag upptäcks hemolys på laboratorier efter att blodet separerats till plasma eller serum. Hemolys upptäcks dessutom inte alls vid patientnära s.k. blodgasanalyser som är väldigt vanliga, och det innebär att sjukvårdspersonalen inte säkert kan veta om de kan lita på de resultaten som de instrumenten ger ifrån sig. Även om det idag finns andra metoder för att separera blod till plasma så är vår teknologi unik i den bemärkelsen att vi kan göra det på i princip en (1) sekund utan att skapa hemolys i processen. De metoder som finns idag, vilka vanligtvis utgår från en centrifugeringslösning för blodproven, kan ta uppåt runt 10 minuter och dessutom ofta vara tvunget att göras på annan plats än vid patienten, vilket således resulterar i ytterligare tidsåtgång.

Att snabbt kunna upptäcka hemolys förbättrar vårdkvaliteten avsevärt och minskar sjukvårdens kostnader och arbetsbelastning. Syftet med HemChecks lösning är att direkt vid provtagningstillfället identifiera och direkt kassera hemolyserade blodprover i vakuumrör eller sprutor (point-of-care). Utvecklingen av HemChecks test sträcker sig flera år tillbaka och har gjorts i samarbete med vårdpersonal, med fokus på robusthet, kostnadseffektivitet och användarvänlighet. Konceptet är CE-märkt och patenterat.

Ni tecknade nyligen ett mycket spännande abonnemangsavtal med SYNLAB Sverige AB. Kan du berätta lite mer om avtalet och vilken potential du ser för ytterligare samarbetsområden?

Avtalet är fokuserat på utbildning och företagshälsovård. Det man kan säga om utbildningsområdet är att det i nuläget inte finns några instrument som kan ge den direkta feedbacken som man kan få med vår produkt. När man tar blodprover i utbildningssyfte är det väldigt värdefullt att kunna få feedback direkt om hur pass väl dessa provtagningar genomfördes, istället för att en mer erfaren person ska försöka utifrån en best practice-gissning uppskatta hur väl testet genomfördes och utfallet av det. Den andra delen, företagshälsovård, innebär att när SYNLAB åker ut till företagskunder och tar prover på anställda så kan de använda sig av vår produkt. Således kan sjukvårdspersonalen direkt se om hemolys uppstod i det blodprov som precis togs, och om så var fallet direkt göra om blodprovet. Därmed behöver personalen inte riskera att behöva återvända ytterligare en gång, vilket annars skulle resultera i kostnader för SYNLAB. Det är dessutom en bättre service till företagskunderna som andra inte erbjuder för tillfället.

Gällande potential för ytterligare samarbetsområden så återstår det att se. SYNLAB är en minst sagt stor global aktör och företaget har exempelvis många s.k. närlaboratorier, d.v.s. en provtagningsenhet dit en person kan gå och ta prover. Här skulle det kunna tänkas att HemChecks produkter skulle kunna tillföra ett värde.

Internationellt har SYNLAB även andra lösningar såsom att de driver laboratorier åt sjukhus. Även här kan det tänkas att HemCheck skulle kunna tillföra ett värde. Inget av detta är dock diskuterat på någon djupare nivå än, varför dessa möjligheter får utvärderas framgent.

Coronavirusets framfart har stora påverkningar på ekonomin och många företag blir drabbade negativt. Hur påverkas HemCheck av Covid-19?

Det man kan säga är att den direkta påverkan som vi sett är att vi hade en hel del planerade mässor, vilka alla i princip har blivit inställda. Sen har även en del möten och användartester skjutits fram något, vilket leder till fördröjning i vissa processer. Överlag är vi dock inte påverkade i någon högre grad utan vi arbetar på som vanligt, vi har inga problem med t.ex. leveranser utan allt fortsätter som vanligt där. Sen vet ju ingen vad som händer framåt och vi bevakar situationen noga, även vad gäller eventuella möjligheter som kan uppstå på grund av pandemin.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2020 gällande HemCheck, vad skulle det i sådana fall vara?

Vårt huvudfokus är det arbete som är hänförligt till den kommersialiseringsfas vi nu befinner oss i och att identifiera relevanta samarbetspartners. För en investerare så skulle jag säga att all kommunikation hänförligt till detta arbete är intressant att följa. Jag rekommenderar att, utöver att följa oss via Cision där våra pressmeddelanden distribueras, även skriva upp sig på vårt nyhetsbrev via vår hemsida för att då även smidigt kunna ta del av sådan information som inte bara är av regulatorisk karaktär och som måste pressmeddelas. Vi är även aktiva på exempelvis Facebook och LinkedIn, så även här kan man följa oss. Via Facebook håller vi ibland live sessions där lyssnare kan ställa frågor direkt till oss.

Du tillträdde som ny VD i HemCheck i mitten av maj 2019, vad var det som tilltalade dig med HemCheck?

HemCheck har en innovativ och unik lösning som möjliggör stora besparingar, bättre flöden och en ökad patientsäkerhet inom vården. Vi adresserar ett omfattande problem på global nivå där det finns ett stort behov av vår metod vilken har tydliga fördelar mot nuvarande lösningar. HemChecks potential är minst sagt omfattande och vi märker ett successivt ökat intresse från både vårdgivare och patienter.