Intervju med Godsinlösen Nordics VD Christian Jansson


2022-03-31


VD Christian Jansson

För de som inte tidigare har hört talas om Godsinlösen Nordic, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Godsinlösen Nordic utvecklar och implementerar affärsmodeller och processer för en cirkulär ekonomi. Vi blir ofta benämnda som ett returhanteringsbolag eller som ett bolag som återvinner mobiltelefoner för försäkringsbolagen, vilket vi anser inte ger en helt rättvisande bild. Det vi gör är att hjälpa våra kunder att sänka sina  utsläpp genom effektiv och storskaligt återbruk.

Vi grundades 2012 och har sedan dess lagt ner stora resurser på att ha tagit fram en process och en digital plattform, GIAB Circular Platform, som hjälper företag som tillhandahåller konsumentprodukter med storskaligt återbruk. I linje med att vårt ”slit- och släng-samhället” är på väg bort, ökar även medvetenheten om hållbarhet och cirkulär ekonomi, där vi utgör en viktig partner för våra kunder.

Våra affärsben bygger på dels återvinning av mobiltelefoner mot försäkringsbolag, där vi har kunder som Folksam och Länsförsäkringar, dels returhanteringstjänst mot producerande- och e-handels-bolag, med kunder som Bosch Siemens, samt dels vårt konsultbolag som utgår ifrån vår expertis och spetskompetens inom hållbarhet och cirkulära ekonomi, med kunder som Ikea. Det som genomsyrar samtliga av våra affärsben är att vi hjälper våra kunder med att sänka sin miljöpåverkan och koldioxidutsläpp. Genom att hjälpa våra kunder kan vi även tillhandahålla hållbarhetsdata. Denna mätbara och jämförbara data som rapporteras till bolagen möjliggör följaktligen klimatberäkning som kan ligga till grund för hållbarhetsredovisnings-rapporter, men även konsumentbeteenden och transaktionsinformation.

Idag är vi representerade på den nordiska marknaden, där vi redan har etablerad verksamhet i Sverige, Danmark och Finland. Samtidigt som vår målsättning är att expandera vår beprövade affärsmodell ut i Europa.

Vilka trender och drivkrafter i samhället ser du gynnar er framgent?

Vi ser att det finns tydliga trender och drivkrafter som ger oss medvind framgent. Hållbarhet utgör en megatrend i samhället och det stora hållbarhetsfokuset har genomgått ett stort skifte den senaste tiden. Vi kan bevittna en ökad medvetenheten i hela samhället, företagen har en allt större medvetenhet, intresse och incitament för att driva hållbarhetsarbete, men även ett ökat intresse och acceptans från konsumenter för återbrukbara produkter. Inom företag har hållbarhetsarbete gått ifrån något som bör göras till något helt nödvändigt. Cirkulär ekonomi är även något som har blivit mer vedertaget och flertal större bolag åtar sig att bygga en hållbarhetsstrategi och ta en ståndpunkt i sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Vi är den ledande aktören inom cirkulär ekonomi samtidigt som vi utgör en viktig komponent i omställningen till ett hållbart samhälle och ett hållbart företagande. Som exempel kan vi genom vår moderna återbruksprocess minska våra kunders utsläpp av , vilket under 2021 uppgick till 2 184 ton .

Samtidigt utgör vi en viktig del i den snabbt växande e-handelsmarknaden, där pandemiåret 2020 var en katalysator för den digitala omställningen. Digitaliseringen utgör en stark drivkraft hos e-handelsaktörer, där konsumenterna är allt mer medvetna och informerade. Vilket dels gynnar vår egen försäljningskanal via Returhuset.se, vilket är en av kanalerna för återbruk, men även dels genom att det har skapat ett returproblem, där antalet returnerade varor har även stigit kraftigt. Returer medför stora kostnader och problem för företag. Varav detta driver en ökad efterfråga för företagen att etablera en fungerande, lönsam och effektiv returhanteringsprocess.

Därmed ligger vi mitt i den hållbara megatrenden och gynnas av drivkrafterna inom den, i och med att vi säljer bevisad  besparing genom återbruk som minskar resursutnyttjandet och tillhörande klimatutsläpp.

I slutet av februari blev ni ett av de första företagen i Sverige att få beteckningen Nordic Green Equity Designation, kan du berätta lite mer om vad beteckningen innebär och hur du ser på ert hållbarhetsarbete?

Vi är såklart otroligt stolta över att få beteckningen Nasdaq Green Equity Designation. Nasdaq har tagit ett väldigt bra initiativ med den gröna beteckningen, som möjliggör för investerare att enklare hitta hållbara investeringar, samt med högre transparens. Beteckningen är för företag noterade på Nasdaq Nordics marknader som har mer än 50 % av företagets omsättning från verksamhet som anses vara grön, samtidigt som omsättningen från fossila bränslen ska vara mindre än 5 %. Detta medför en ökad transparens för investerare och andra intressenter. Bedömningen för oss kom fram till att vår omsättning är grön till hela 96 %, vilket vi såklart är väldigt stolta över. Samtidigt som vi vet att hållbarhet i allmänhet, återbruk och cirkulär ekonomi har varit i vårt DNA sedan start. Detta är en tydlig bekräftelse för oss på det arbete vi gör och den skillnad vi åstadkommer för våra kunder, vilket även synliggör oss ytterligare för investerare.

Vilka mål har ni för er verksamhet under 2022 och vad ser ni som de största utmaningarna framgent?

Vårt primära mål under 2022 är att hamna i linje med våra finansiella mål som kommunicerades i samband med noteringen. Våra finansiella mål avser:

  • Uppnå en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt (CAGR) om 25 %. Denna tillväxt ska ske organiskt och tar inte hänsyn till eventuella förvärv som i så fall tillkommer utöver detta mål; och
  • Att på medellång sikt uppnå en EBITDA-marginal överstigande 10 %

Intäkterna och resultatet för 2021 nådde inte upp till våra förväntningar och blev tyvärr ett hack i tillväxtkurvan, vilket i synnerhet berodde på logiska förklaringar, vilket var pandemirelaterade effekter inom försäkringsbenet och våra investeringar inom Re:Commerce. Detta medför såklart en utmaning för att återuppta samma tillväxttakt som innan pandemin. Å andra sidan har detta gett oss en bra position för helåret 2022, där vi ser oss enklare kunna skala upp intäkterna och hamna i nivå med våra finansiella mål. Därmed kommer lönsamhet och tillväxt vara vårt huvudsakliga fokus under helåret 2022.  

Kan du nämna tre anledningar varför Godsinlösen Nordic är en bra investering idag?

  1. För det första, så vill jag betona den megatrend och drivkrafterna inom hållbarhet som vi både befinner oss inom och får medvind av. Vi bevittnar ett ökat intresse och medvetenheten inom hållbarhet, återbruk och cirkulär ekonomi hos både konsumenter och företag, vilket har skapat en bra position för oss och skapar stora möjligheter för oss framgent.
  2. För det andra, så är vår affärsmodell ett proof-of-concept. Vi har varit pionjärer inom området under en 10 års tid, där vi har påvisat både tillväxt och lönsamhet under tidsperioden. Därmed har vi en beprövad affärsmodell.
  3. Till sist, den skalbarhet vår affärsmodell besitter, vår process samtidigt som mjukvaran ger möjligheten att snabbt skala upp våra intäkter. Vi ser samtidigt ett ökat intresse från våra kunder och andra företag.