Intervju med Envirologics VD Martin Pamrin


2023-12-15


VD Martin Pamrin

"Först och främst innehar Envirologic en marknadsledande position inom ett växande segment med stor potential."

För de som inte tidigare har hört talas om Envirologic, kan du berätta lite om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Envirologic grundades 1999 med en vision om att förbättra arbetsmiljön inom lantbruket och mer specifikt vid rengöring av grisstallar. Vår huvudprodukt är en tvättrobot avsedd att autonomt rengöra grisstall med högtryckstvätt.

Att rengöra djurstall är inte bara tidskrävande utan också fysiskt påfrestande och kan leda till arbetsrelaterade skador, och inte minst i andningsvägarna på grund av inandning av den förorenade luften. Vår robot har blivit en viktig lösning för att minska dessa risker och förbättra arbetsmiljön. Inom lantbruket är det svårt att rekrytera kompetent personal så behovet av automatisering är stort. Produkten bidrar till att upprätthålla en god biosäkerhet med syfte att förebygga sjukdomar och säkerställa djurens välbefinnande.

Under de senaste 20 åren har vår närvaro blivit alltmer global. Även om vårt huvudkontor och tillverkningsanläggning ligger i Uppsala når vi kunder över hela världen – från Nordamerika till Europa, Japan, Sydostasien, Kina och Oceanien. Den svenska marknaden utgör nu endast en relativt begränsad del av vår försäljning. Norden som helhet står för ca 14 procent, medan majoriteten av vår försäljning, ca 73 procent, kommer från övriga Europa.

Vår primära målgrupp är professionella grisuppfödare. I Sverige uppskattar vi att vi har en marknadspenetration på ungefär 50 procent i målgruppen medan motsvarande penetration i Europa och övriga världen är mycket liten så potentialen är stor.

Kan du berätta lite mer om er produkt, fördelarna med den och hur produkten står sig mot konkurrerande aktörer med andra lösningar?

Vår tvättrobot har utformats för att underlätta rengöringen av djurstall, med särskilt fokus på grisstall. Vår robot automatiserar det arbetsintensiva och potentiellt ohälsosamma arbetet med att rengöra djurstall. Användaren skapar ett tvättprogram med en joystick, vilket sparas i robotens minne. Vid nästa rengöring startas det sparade tvättprogrammet och roboten arbetar autonomt. Priset för roboten i Europa varierar men cirka 40-45 000 euro är ett riktmärke. Vi rekommenderar årlig service och erbjuder även reservdelar. Cirka 85 % av våra intäkter kommer från försäljning av robotarna medan resterande 15 % återkommande intäkter från service och support.

I Sverige säljer vi direkt till slutkunder men på övriga marknader använder vi distributörer som hanterar både försäljning och service.

Konkurrensen på denna marknad är ännu relativt begränsad och består i praktiken av en dansk konkurrent. Vi särskiljer oss genom att att erbjuda en mer flexibel produkt, vilket ger ett marknadsledande tvättresultat. Vi positionerar oss som en premiumprodukt och konkurrerar med tvättresultat snarare än pris.  Vi vet dock att det pågår utveckling av konkurrerande så konkurrensen kommer öka framöver.

En annan viktig aspekt är vår effektiva vattenanvändning. Det är ett kritiskt område, speciellt på marknader där vatten är en bristvara. Med vår robot har man möjlighet att hushålla med vattenanvändningen och därmed minska kostnader samt adresserar problemet med hantering av förorenat vatten.

Under 2023 har lönsamheten stigit rejält i relation till föregående år. Vad har varit drivkrafterna bakom denna förbättring och kan du berätta mer om skalbarheten i er affärsmodell?

Genom att arbeta med prissättningen mot våra kunder har vi säkerställt hälsosamma bruttomarginaler trots hög inflation. Vi har inte märkt någon minskning i försäljningsvolymer till följd av dessa prisjusteringar, tvärtom, vår försäljning har ökat.  

Vi har även arbetat med att reducera tillverkningskostnaderna genom att omförhandla priser med leverantörer och förenkla produktkonstruktionen utan att kompromissa med prestandan. Dessa åtgärder har också bidragit till bruttomarginalerna. Vi har även sett över verksamhetens övriga kostnader, vilket också bidragit till ett kraftigt förbättrat rörelseresultat. Med det sagt vill jag förtydliga att vi haft en valutamedvind som påverkat lönsamheten positivt, då en stor del av våra intäkter är i euro.

Då vi utan större investeringar kan expandera såväl produktionskapacitet i vår tillverkning som vår marknadsnärvaro genom partners ser vi att vår affärsmodell har en hög grad av skalbarhet ser vi att vi kommer kunna upprätthålla en god lönsamhet trots ambitiösa tillväxtplaner.

Som ni har nämnt i era kvartalsrapporter finns det betydande möjligheter på den nordamerikanska marknaden. Skulle du kunna utveckla kring detta genom att beskriva potentialen samt förklara er strategi för att etablera er på denna marknad?

Vår strategi för att etablera oss på den nordamerikanska marknaden, liksom på andra marknader, bygger på att etablera starka partnerskap med lokala distributörer. Vi har för närvarande inga planer på att etablera en egen organisation i Nordamerika, utan fokuserar på att etablera och utveckla goda samarbeten med partners.

Marknadspotentialen i Nordamerika bedömer vi vara stor. Kina är den överlägset största marknaden för grisuppfödning, följt av Europa och USA, men även Kanada är en betydelsefull marknad. Vi har etablerat flera framgångsrika partnerskap i Kanada och har nu en fullständig geografisk närvaro, varav en distributör avser att expandera sin närvaro i USA. Vi har även ambitioner att hitta ytterligare samarbetspartners i olika delar av USA för att utöka vår närvaro och möjligheter till tillväxt där.

Vad har Envirologic för mål på kort- och medellång sikt och vad ser du som de största utmaningarna framgent?

Vi erfar en ökande efterfrågan och ser att vi är bra positionerade på en marknad med stor potential. Vi ser att vi kan växa inom grissegmentet på såväl befintliga som nya marknader men kommer även växa genom att adressera nya segment. Närmast tillhands är kycklingsegmentet där vi lanserar Go Cleaner en tvättrobot avsedd att rengöra kycklingstallar men det finns även andra möjligheter. Vi är i slutfasen av utvecklingen av Go Cleaner och planerar att under nästa år börja sälja de första robotarna. Efter att ha verifierat produktens på den svenska marknaden, kommer vi stegvis erbjuda vårt internationella partnernätverk att sälja produkten.

Vi har ambitiösa tillväxtplaner men ser att vi har möjlighet att växa med lönsamhet. Med goda bruttomarginaler och en skalbar affärsmodell ser vi att detta kommer vara möjligt, vilket utvecklingen under året tillstyrker.

Våra främsta utmaningar ligger i att etablera oss på nya marknader och att framgångsrikt lansera nya produkter, vilket förutsätter att vi upprätthåller, en bra balans mellan vi tillgodogör oss befintlig potential samtidigt som vi satsar för framtiden på ett ekonomiskt hållbart sätt och med god lönsamhet.

Kan du nämna tre anledningar till varför Envirologic är en bra investering idag?

Först och främst innehar Envirologic en marknadsledande position inom ett växande segment med stor potential.  

För det andra ger vårt globala partnernätverk en robust plattform för att både öka försäljningen av befintliga produkter och för att lansera nya produkter. När nya produkter, som vår kycklingrobot Go Cleaner, är redo att lanseras kan vi med kort uppstartsträcka nå ut brett genom detta nätverk. Med det sagt måste man ha tålamod när man etablerar nya samarbeten då det tar tid innan samarbetet ger konkreta resultat i termer av försäljningsvolymer med den hör typ av produkter.

Slutligen har vi en attraktiv bruttomarginal och vår affärsmodell är skalbar, både när det gäller partnernätverket och produktionskapaciteten. Vi behöver inte göra stora investeringar för att öka vår produktion, vilket gör vår tillväxt och expansion kostnadseffektiv.