Intervju med DexTech Medicals VD Anders R Holmberg


2020-04-02


VD Anders R Holmberg

"Det är viktigt att komma ihåg att för den patientgrupp som det handlar om (mCRPC) finns inga botemedel idag och befintlig behandling syftar till att förlänga överlevnaden med så bra livskvalitet som möjligt. En av fördelarna med OsteoDex-behandlingen är just lindriga biverkningar."

För de som inte tidigare har hört talas om DexTech Medical, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

DexTech Medical är ett svenskt forskningsföretag bildat år 2004 av mig Anders R Holmberg, Med. dr. och kemiingenjör, och min kollega Sten Nilsson, läkare och professor i onkologi. Vi båda har mångårig erfarenhet som forskare, först vid Uppsala Universitet och under de senaste 20 åren vid Karolinska Institutet. DexTech som bolag är specialiserade inom urologisk onkologi, främst prostatacancer, där vi utvecklar nya läkemedelskandidater.

Gällande OsteoDex som är en av era läkemedelskandidater, kan du kort sammanfatta hur fas 2b-studien fortlöpt fram tills idag och vilka follow up-resultat som du anser skulle vara mest önskvärda att redovisa under maj månad?

Studien, vilken innefattar patienter med avancerad prostatacancer, s.k. kastrations-resistent prostatacancer med skelettmetastaser (mCRPC), har rapporterats. Studierapporten visar att OsteoDex har en starkt hämmande effekt på s.k. vicious cycle (”onda cirkeln”) i skelettet som driver progressen av sjukdomen och därmed också leder till förkortad överlevnad. Mer än 50 procent av patienterna uppvisade påtagligt sänkta nivåer för markörer relaterade till benmetabolism och särskilt markant sänkning noterades hos 67 procent av patienterna för markören CTX som avspeglar bennedbrytning. OsteoDex visar hög tolererbarhet med endast få och lindriga biverkningar och ingen patient behövde avbryta behandlingen på grund av biverkningar. Follow up (”FU”) resultat visar hittills att patienter som svarat på behandlingen har signifikant längre överlevnad. Slutresultat avseende FU kommer att redovisas i maj.

Utöver OsteoDex, kan du berätta lite mer om era andra läkemedelskandidater SomaDex, CatDex & GuaDex? 

SomaDex är en läkemedelskandidat som är baserad på ett kroppseget hormon, somatostatin. Somatostatin verkar bland annat som ett naturligt ”avstängningshormon” dvs. kan stänga av cellens sekretion av olika ämnen. Syntetiskt somatostatin används kliniskt för detektion och behandling av hormonproducerande tumörer. Naturligt somatostatin (sms14) är instabilt med kort halveringstid och har därför begränsad klinisk användarbarhet. Med vår teknikplattform har vi kunnat stabilisera sms14 (SomaDex) till en halveringstid på 37 timmar (jfr. sms14 3 minuter). Detta med bibehållna biologiska egenskaper. Konstruktionen av SomaDex var en stor kemiteknisk utmaning, d.v.s. att kunna syntetisera utan att förstöra hormonets receptorbindande egenskaper (sms14 får sin effekt genom att binda till 5 olika receptorer).

CatDex & GuaDex är det värdefullaste vi har i DexTech Medical. CatDex är grundat på ett tidigare forskningresultat vi fick fram på Uppsala Universitet (Akademiska Sjukhuset) som visade att en positivt laddad polymer kunde anrikas i tumören genom elektrostatisk interaktion (”plus till minus”). Från de resultaten utvecklades GuaDex som även har tumördödande egenskaper. GuaDex utgör idag bolagets teknologiplattform. Vi använder plattformen för att konstruera nya läkemedelskandidater där OsteoDex är det främsta exemplet. GuaDex är till stora delar oexploaterad.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2020 gällande DexTech Medical, vad skulle det i sådana fall vara?

Under 2020 är självfallet FU-resultaten signifikanta nyheter och slutdata kommer att presenteras under maj månad. Det är viktigt att komma ihåg att för den patientgrupp som det handlar om (mCRPC) finns inga botemedel idag och befintlig behandling syftar till att förlänga överlevnaden med så bra livskvalitet som möjligt. En av fördelarna med OsteoDex-behandlingen är just lindriga biverkningar.

Bolaget kommer att meddela framsteg gällande partnerskapsdiskussioner när definitiva genombrott uppnåtts. Detta arbete är både omfattande och tidskrävande där varje intressent har sina frågor som vi besvarar så noggrant som möjligt. Vi kan självfallet inte kommunicera några detaljer om pågående dialoger, men avser att under året informera om viktiga steg i processen.

Nyheter avseende vår FoU kan komma att meddelas. Detta arbete pågår löpande och vi tittar hela tiden på nya potentiella möjligheter.

Kan du nämna tre anledningar till varför DexTech Medical är en bra investering idag?

  1. Genom vårt partnerskapsarbete, vilket främst bedrivs i USA, har vi fått en bra inblick i små- och medelstora börsnoterade läkemedelsbolag som är verksamhetsmässigt likartade med DexTech Medical, men med varierande forskningsportföljer. Baserat på den inblicken törs jag säga att om DexTech varit noterad på den amerikanska börsen, givet normala marknadsbetingelser, skulle vi ha ett marknadsvärde (market cap) fem till tio gånger högre än vad vi har idag i Sverige. Det påstår jag visar aktiens verkliga potential.
  2. Ytterligare en viktig referenspunkt är att den verkningsmekanism (”mode of action”) som vi använder (”the electric force”) delas endast med ett (1) annat bolag i världen. Det bolaget heter Novocure, bildat 2001, och skiljer sig från oss så till vida att man använder en apparat som generar elektriska fält regionalt över tumören. Behandlingen blir således endast en lokal behandling, till skillnad från vår behandling som är systemisk där läkemedlet administreras via blodbanan. Bägge behandlingarna rubbar tumörcellens elektriskt laddade strukturer som är vitala för dess fortlevnad. Novocure är idag ett internationellt bolag med över 600 anställda med ett börsvärde om 6–7 miljarder USD. Exemplet Novocure ger en fingervisning om värdepotentialen i DexTechs portfölj som till största delen är oexploaterad.
  3. Jag vill även lyfta fram att DexTech Medical har stor uthållighet. Vi har mycket låg s.k. burn rate jämfört med andra forskningsbolag. Det är alltid en styrka och särskilt i tider som dessa. DexTech behöver inte göra några nedskärningar och är i stort sett (allt går långsammare) opåverkade av rådande förhållanden. Tursamt nog är vi färdiga med vår kliniska forskning som ju annars skulle kunna drabbas hårt.