Intervju med DexTech Medicals VD Anders R. Holmberg


2021-09-09


VD Anders R. Holmberg

”Marknaden för MM är dubbelt så stor som den för CRPC, därav vår strategi att inhämta kliniska ODX & MM-data som skulle fördubbla och konfirmera OsteoDex värde som potentiellt cancerläkemedel”

Angående ert pressmeddelande om att ni planerar en ny klinisk studie på multipelt myelom, kan du berätta lite mer kring varför ni valt att fokusera på just myelom?

OsteoDex (ODX) har utvecklats med sikte på skelettmetastaser från prostatacancer (mCRPC), men vi har samtidigt under ett flertal år undersökt OsteoDex effekt även på andra cancersorter. Till exempel har ODX en starkt celldödande effekt även på bröst och lungcancer (inklusive andra maligniteter, tex. coloncancer och malignt melanom). Både bröstcancer och lungcancer har en benägenhet att metastasera till skelettet. Det indikerar att ODX verkningsmekanism (”target”) är universell och visar på potentialen som cancerläkemedel. ODX söker upp kolhydrater i cancercellens mikromiljö (= target) och utnyttjar sedan cellens ökade metaboliska behov för att snabbt internaliseras (tas in i tumörcellen). Väl inne i cellen reagerar ODX med för tumörcellen livsviktiga strukturer som leder till celldöd (denaturering). 

Multipelt myelom (MM) har några viktiga likheter med skelettmetastaser från prostatacancer, främst lokalisationen och tumörcellernas stimulans av benceller (osteoklaster som bryter ner ben). Detta föranledde oss redan för mer än ett år sedan att titta närmare på just ODX effekt på myelom med hänsyn taget till våra kliniska kunskaper om ODX. Vi kan nu se att resultaten är mycket övertygande och bekräftar behovet av kliniska studier. Om vi ser till totala marknadsvärden, är marknaden för MM dubbelt så stor som den för CRPC, därav vår strategi att inhämta kliniska ODX & MM-data som skulle kunna fördubbla och konfirmera ODX värde som potentiellt cancerläkemedel. Utan att göra detta får man inte rätt värdering av ODX vid en licensaffär.

Prekliniska data är ju alltid första steget i en läkemedelsutveckling och steget till klinisk forskning är i normala fall ett jättekliv som ofta rymmer besvikelser. Så är det inte i detta fall baserat på de kliniska kunskaper som finns om ODX. Till exempel, vi vet att ODX effektivt anrikas i skelettlesioner (platsen för tumörväxt och bennedbrytning), vi vet att ODX har en starkt hämmande effekt på osteoklaster, och vi vet att ODX har få och lindriga biverkningar. Det här sammantaget gör att vi på förhand kan se ett positivt utfall, bättre än samtliga godkända MM läkemedel avseende biverkningsprofil. Hur betydelsefull den direkta effekten mot tumörsjukdomen är återstår för oss att visa.

Hur ser du på utvecklingen av aktiekursen efter att ni pressmeddelade detta?

Om vi tittar historiskt, ca. 3 år tillbaka i tiden, med ett aktievärde ca. 5 gånger högre kan det te sig något svårbegripligt. Till exempel har vi sedan dess erhållit ett antal nya patent, slutfört en Fas 2-studie inklusive uppföljning med goda resultat, inhämtat mycket lovande FoU resultat, med mera, vilket sammantaget gör att bolaget idag har en betydligt starkare ställning med mer utvecklade tillgångar.

Många reaktioner speglar nog en besvikelse över utebliven licensaffär avseende ODX. Det är lätt och förståeligt att underskatta komplexiteten i att avancera ett läkemedelsprojekt efter Fas 2. Kanske är den främsta svårigheten en jättestor kostnadsökning som alltid är en risk för en potentiell licenstagare, men även konkurrens från andra förslag.

Den här typen av utvecklingsarbete är långsiktigt och kan ofta ta nya vägar. I vårt fall via studier av en annan indikation. Vi menar att det är fel att sälja något utan att veta dess fulla värde och den inställningen tror jag kommer att gagna bolaget och dess aktieägare.