Intervju med DexTech Medicals VD Anders R. Holmberg


2020-08-20


VD Anders R. Holmberg

Under juni månad publicerade ni positiva follow-up-resultat avseende fas IIb-studien för OsteoDex och målbilden är nu att teckna ett licensavtal innan utgången av 2020. Kan du berätta lite mer om hur ni arbetar för att uppnå detta mål?

Jag får ofta frågan om ”hur det går” etc. med våra licensförhandlingar. Varje gång svarar jag att det inte är möjligt för mig att delge något om våra diskussioner då allt sker under sekretessavtal. Det finns exempel på bolagsföreträdare som uttalat sig under pågående diskussioner/förhandlingar där man sedan tvingats revidera sina uttalanden med mycket negativa konsekvenser för aktievärdet vilket således får en negativ påverkan för aktieägarna.

Det som kan sägas är att vår fas II-studie blev färdig under maj/juni, d.v.s. för ca 3 månader sedan, i och med att uppföljningen av de behandlade patienterna slutfördes. En majoritet av våra seriösa intressenter hade uttryckt önskemål om ny kontakt ”när allt var färdigt”, vilket i hög grad får anses förståeligt då uppföljningresultatet skall ge en indikation på om OsteoDex behandlingen påverkar överlevnaden (d.v.s. den ultimata avsikten). Vi tar nu upp kontakterna igen med sådana intressenter exklusive nytillkomna intressenter. Var och en av dessa vill ha diverse ”skräddarsydd” info vilket kan vara nog så tidskrävande.

Även om den pågående pandemin inte påverkat vårt bolags ekonomi, då det kostsamma kliniska arbetet är avslutat, så påverkas naturligtvis utlicensieringsarbetet i så måtto att kontakterna med intressenter går långsammare och möten begränsas till telefonkonferenser. Vår pedagogiska svårighet är att förklara och informera om vår verkningsmekanism, d.v.s. elektrostatisk interaktion, där vi kan konstatera att trots att där finns stor detaljkunskap inom onkologi bland intressenternas experter, saknas kunskap om maligna tumörers elektrokemiska egenskaper. En annan barriär är branschens starka trend mot immunterapi (tex. antikroppar) och s.k. small molecule inhibitors (tex. tyrosinkinase inhibitorer). Historiskt finns intressanta paralleller, tex. svårigheterna i utvecklingsarbetet av Herceptin, som idag är ett av de viktigaste preparaten för bröstcancer (se följande länk här). Trots detta, arbetet fortlöper med bibehållen målbild.

Novocure är det enda bolaget i världen som delar den verkningsmekanism som ni använder. Jämfört med Novocure, hur ser du på potentialen i DexTechs plattform?

Det är riktigt att vi och Novocure exklusivt använder den maligna tumörens elektrokemiska egenskaper (”the electric force”) för att behandla sjukdomen. Skillnaden mellan våra bolag är att Novocure använder en ”device” som lägger specifika elektriska fält lokalt över cancertumören (främst hjärntumörer). DexTechs teknik avser s.k. systemisk behandling där ett elektrostatiskt laddat preparat ges intravenöst för att behandla metastaserad sjukdom. I bägge fallen dödas tumörcellerna genom att för tumören livsviktiga strukturer inne i cellen rubbas/skadas irreversibelt. 

Då nästan alla maligna solida tumörer har dessa elektrokemiska egenskaper (elektronegativa) och då patienten i de flesta fall avlider av metastaserad/systemisk sjukdom menar vi att vår teknologiprincip har mycket stor potential för behandling av flera viktiga cancersjukdomar. Med detta sagt skulle konsekvensen och konklusionen vara att potentialen för DexTech skulle kunna överträffa Novocure.

Trots framgångsrika studieresultat under våren så har värderingen av aktien sjunkit från 82 kr i april till att nu handlas omkring 39 kr. Vilka faktorer anser du är viktiga att bevaka under hösten utifrån ett investerarperspektiv?

En trend idag är analys utan kunskap, särskilt med hjälp av anonymiteten i sociala medier. Visserligen slår sådana ”analyser” både upp och ner på aktievärdet, men, är alltid skadlig för den seriöse och långsiktige aktieägaren. Under våren har dessutom många bolag fått se sina värderingar sjunka och så även DexTech beroende av de osäkra tider som råder. Om vi åter jämför oss med Novocure, som i dag är ett internationellt bolag med över 600 anställda med ett börsvärde om 7-8 miljarder USD, menar jag att det ger en fingervisning om värdepotentialen i DexTechs produktportfölj. Jag påstår att även vid en marknadsvärdering som är 2-3x högre än rådande, så förblir aktien ett fynd. Mina påståenden här är baserat på objektiva data gällande värdet av behandlingspotentialen hos stora patientgrupper, t.ex. inom prostatacancer och bröstcancer. Jag och resten av vårt team ser med stor tillförsikt på DexTech Medicals utveckling framgent.