Intervju med DevPorts VD Nils Malmros


2024-03-12


VD Nils Malmros

"DevPort har en unik position och bredd då vi verkar inom produktutveckling, produktionsutveckling och digitala lösningar, vilket stärker värdeerbjudandet och leder till unika lösningar för kunderna."

För de som inte tidigare har hört talas om Devport, kan du berätta lite om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Vi grundades år 2008 och har idag kontor på sex orter i Sverige, med huvudkontor i Göteborg. Vi är ett teknik- och IT-konsultbolag, bestående av tre affärsområden – Produktutveckling (ex. mekanikkonstruktion), Produktionsutveckling (ex. beredning) och Digitala lösningar (ex. mjukvaruutveckling).

DevPorts devis är att kombinera känslan av ett småbolag med de resurser och möjligheter som ett större företag kan erbjuda. Mer specifikt strävar vi efter en icke-hierarkisk företagsstruktur samtidigt som vi integrerar de karakteristiska egenskaperna hos väletablerade företag, såsom ett brett spektrum av ramavtal, en stabil finansiell grund och ett starkt varumärke. Trots DevPorts kraftiga expansion under de senaste åren, vilket exemplifieras av en årlig tillväxttakt (CAGR) om cirka 20 % mellan åren 2016–2023, anser vi att denna balans har upprätthållits. Det är värt att notera att pandemin har påverkat oss betydligt, men vi har lyckats återhämta oss och är nu en mer robust organisation.

Vi verkar primärt inom fordonsindustrin, vilket representerade knappt 75 % av vår omsättning vid utgången av Q4-23. Resterande omsättning härrör från sektorer såsom försvarsindustrin och energisektorn, vilka förväntas vara viktiga tillväxtmarknader framgent. Vi har en långsiktig målsättning att 40 % av vår omsättning ska komma från områden utanför fordonsindustrin. 

Ni har nyligen stängt böckerna för år 2023. Vad vill du lyfta fram som du är särskilt nöjd med, och vad tycker du att ni hade kunnat göra bättre under året?

I den positiva vågskålen är jag stolt över att vi i rådande marknadsklimat uppvisar fortsatt tillväxt och når ett nytt omsättningsrekord om ca 550 MSEK för helåret 2023, om än med lägre tillväxttakt än jämförelseåret 2022, vilket var ett starkt år för DevPort. Jag vill även lyfta fram vår fortsatta goda tillväxt utanför fordonsindustrin samt vårt ökade fokus inom nya teknikområden såsom AI och XR (Extended Reality), där vi ser betydande potential framöver. Vi har säkrat viktiga referensaffärer inom dessa områden, vilket stärker DevPort som ett teknik- och IT-konsultbolag i framkant. 

Det jag är mindre nöjd över är att tillväxten mattades av under den senare delen av år 2023, och dessvärre verkar denna trend följa med oss in i det nya året, delvis på grund av rådande makroklimat. Trots det utmanande marknadsklimatet, där vissa konkurrenter varslar, är vi ändå nöjda över att kunna uppvisa tillväxt för helåret. Vi förväntar oss att se en ökning i tillväxttakten under H2-24.

Knappt 75 % av Devports omsättning är hänförlig till den traditionella fordonsindustrin. Vad gör ni för att diversifiera er kundbas och på sikt nå målet om att 40 % av omsättningen ska komma från affärer utanför fordonsindustrin?

För att diversifiera vår kundbas startar vi bl.a. upp nya kontor på orter där våra prioriterade kunder utanför fordonsindustrin verkar. Exempel på detta är kontoret i Karlskrona samt det nyöppnade kontoret i Jönköping. Att följa med kunderna och verka lokalt är ett effektivt sätt att växa på befintliga kunder, och den lyckade satsningen i Karlskrona visar prov på att detta är en gynnsam strategi för att bredda kundbasen utanför fordonsindustrin. Utöver att starta upp nya kontor prioriterar vi våra säljresurser på nya kunder utanför fordonsindustrin.

Kan du berätta lite mer om era tre affärsområden, vilka faktorer som driver tillväxten inom respektive område och vad som gör att lönsamheten skiljer sig åt mellan affärsområdena?

DevPort har en unik position och bredd då vi verkar inom produktutveckling, produktionsutveckling och digitala lösningar, vilket stärker värdeerbjudandet och leder till unika lösningar för kunderna.

Affärsområdet Produktutveckling omfattar mogna branscher där konkurrensen är hög, vilket i sin tur leder till prispress och således en lägre lönsamhetsprofil. Den lägre lönsamheten till trots är affärsområdet essentiellt, då det gör DevPort till en helhetsleverantör.

Segmentet Produktionsutveckling är i stark tillväxt och förväntas fortsätta växa kraftigt de kommande åren, särskilt med tanke på svenska företags intresse att återföra både kompetens och produktion till Europa för att minimera riskerna från osäkra leveranskedjor. Den förväntade tillväxten kommer vara en bidragande faktor till den ökade lönsamheten inom affärsområdet. 

Tillväxten inom Digitala lösningar drivs framför allt av ny teknik såsom elektrifiering och aktiv säkerhet, samt AI och XR. Efterfrågan inom detta affärsområde är betydande, och med en begränsad tillgång på ingenjörer är prisnivån något högre, vilket i sin tur bidrar till ökad lönsamhet

Majoriteten av DevPorts omsättning härrör som tidigare nämnt från fordonsindustrin, en mycket konkurrensutsatt bransch. Vad är det som gör att era kunder fortsätter att välja DevPort och hur skiljer ni er från era konkurrenter?

Fordonsindustrin är en konkurrensutsatt bransch men jag skulle säga att den framför allt är effektiv. Många drar parallellen till att riskerna är större i fordonsindustrin, vilket jag inte håller med om. Från vårt perspektiv har de operationella riskerna minskat under de senaste åren, då svensk fordonsindustri blivit alltmer global där sektorn till stor del drivs av ny teknik som krävs för att uppfylla framtidens krav och behov. Detta har gjort att fordonsindustrin idag är en mer stabil bransch och kundgrupp i jämförelse med för ett par år sedan.

 Det främsta skälet till att kunderna fortsätter att välja DevPort är vår goda leveransförmåga och bredd i erbjudandet, vilket möjliggör att vi kan vara en helhetsleverantör för våra kunder. Vår storlek och småföretagskänsla gör oss samtidigt snabba och flexibla gentemot våra kunder, en fördel som stora konsultföretag ofta har svårt att matcha.

Devport besitter för närvarande en solid balansräkning med en nettokassa om ca 28 MSEK vid utgången av Q4-23. Från ett kapitalallokeringsperspektiv, hur planerar ni att använda kassan för att skapa så mycket värde som möjligt för aktieägarna?

En del av vår nettokassa kommer att användas för utdelning. Utöver detta ger vår robusta balansräkning oss möjlighet att fortsätta investera i nya kontor för att främja långsiktig tillväxt samtidigt som det även ger flexibilitet för potentiella strategiska förvärv.

Kan du nämna tre anledningar till varför Devport är en bra investering idag?

  1. Vi är mer stabila än någonsin tidigare som företag, inte bara finansiellt utan även när det gäller graden av strukturkapital, diversifiering av kunder och vår geografiska spridning.
  2. Vi har höjt utdelningen under de senaste åren, och i år delar vi ut 1,5 kr per aktie, motsvarande en direktavkastning om 4,4 % (baserat på stängningskursen 2024-03-08).
  3. DevPort har en bevisad historia av robust tillväxt och har fortsatt god potential att växa framgent, särskilt inom sektorer såsom försvarsindustrin och energisektorn.