Intervju med Cedergrenskas VD Niklas Pålsson


2022-05-10


VD Niklas Pålsson

För de som inte tidigare har hört talas om Cedergrenska, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver högkvalitativa utbildningar från för- och grundskola till gymnasieskola samt inom vuxenutbildning. Vi strävar efter att erbjuda den absolut högsta kvaliteten på våra utbildningar till invånare i nordöstra Stockholmsområdet samt i Växjö. Vår skolverksamhet är geografiskt fokuserade mot växande regioner och kommuner, vilket görs för att skapa geografiska kluster och för att öka samverkan mellan skolorna som bidrar till förbättrad undervisning, attraktiva arbetsplatser och kostnadseffektiviseringar. Detta utgör ytterligare en bärande kraft för att leverera skolutveckling och hög kvalitet för barn och elever samt för anställda att trivas bättre och stanna längre.

Idag består vår utbildningskoncern av närmare 7 000 elever i ett tiotal olika utbildningsföretag, med skolor som exempelvis: Tibble Gymnasium, Täby Friskola och Fredsborgskolan samt Växjö Fria Gymnasium som förvärvades under början av 2020. Samtliga av våra skolor genomsyras av hög kvalitet, vilket gör att samtliga skolenheter är populära och har långa köer. Den höga lokala närvaron tillsammans med utbildningskvaliteten medför att vi skapar trovärdighet hos kommunen och andra intressenter såsom fastighetsutvecklare vilket utgör en viktig hörnpelare för att fortsätta växa. Vi har en decentraliserade verksamhet, vilket innebär att skolorna får frihet över sina inriktningar, samtidigt som skolorna får ett omfattande stöd från Cedergrenskas ledning och stödfunktioner, såsom ekonomi, IT, service och underhåll. Vi erbjuder skolverksamhet för barn och elever under hela skolgången, från förskola till gymnasium. De geografiska marknaderna vi befinner oss inom är kommuner med befolkningstillväxt, vilket möjliggör vidare tillväxtmöjligheter för oss. I Täby är vi idag den största privata skolaktören.

Ni har beskrivit marknaden för friskolor som fragmenterad, kan du berätta lite mer om er position i marknaden som ni befinner er inom samt den konsolideringstrend som råder?

På marknaden finns det många mindre lokala aktörer som har bedrivit verksamhet sedan slutet av 90-talet eller början av 00-talet. Cedergrenska jobbar med en stark lokal närvaro vilket skapar ett stort lokalt nätverk och en medvetenhet om vår höga kvalitet. Detta gör oss till en naturlig arvtagare för andra friskolor i dessa kommuner. Det har därmed varit vanligt att friskolor väljer oss vid förvärv, men vi är även med i publika försäljningar som vid Växjö Fria Gymnasium. Med vår höga lokala närvaro kan vi även ha en bra och etablerad kontakt med de intressenter som finns i dessa områden, vilket är allt från invånare, kommuner till fastighetsutvecklare. Vi strävar efter att uppnå en hög marknadsandel på våra geografiska kluster, vilket vi ser är möjligt med vår position på marknaden.

Cedergrenska har en uttalad expansiv tillväxtstrategi som involverar både organisk och förvärvsdriven tillväxt. Under början av år 2022 förvärvade ni Växjö Fria Gymnasium. Hur ser du på förvärvet av Växjö Fria Gymnasium och kan du berätta lite mer om er tillväxtstrategi?

Växjö Fria Gymnasium är redan en gymnasieskola i tillväxt med hög kvalitet. Skolan är idag den största friskolan i Växjö inom gymnasium med fokus på högskoleförberedande program. Skolan erbjuder undervisning inom ekonomi, naturvetenskap, vård- och omsorg samt samhällsvetenskap, samtidigt som det finns möjlighet att välja nationellt godkända idrottsutbildning. Skolan har även vuxenutbildning med ca 80 elever inom vård- och omsorg samt barn- och fritid, samt en resursskola för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Skolan har nyrenoverade lokaler och är lokaliserad i expansiva Arenastaden i Växjö med goda exploateringsmöjligheter och med växande barnkullar. Parallellt har skolan utrymme för att ta in fler elever, vilket utgör tillväxtmöjligheter för oss. Växjö är även en attraktiv kommun som befinner sig i tillväxt med ett växande behov av undervisningsalternativ, samtidigt är kommunen positiv till privata alternativ. Vi ser stora möjligheter med förvärvet av Växjö Fria Gymnasium samtidigt som skolan passar bra in i den Cedergrenska modellen.

Vår tillväxtstrategi involverar som sagt både organisk och förvärvsdriven tillväxt, varav organisk tillväxt sker genom att vi avancerar i de geografiska områden som vi idag redan befinner oss inom. I Österåker har vi tagit ett första steg mot vårt största avtal hittills för organisk tillväxt genom att ingå en avsiktsförklaring med Magnolia Bostad om en ny grundskola i Österåker för upp till 780 elever. Detta tillsammans med förvärvet av SPIRA förskolor i Bromma och Margarethaskolan i Knivsta säkerställer tillväxt framgent inom segmentet för- och grundskola. Samtidigt så letar vi efter skolor som har hög kvalitet i kommuner med tillväxt. Idag har vi en bra position och även väl rustade för fortsatt stark tillväxt under kommande år.

Vad har ni för mål under 2022 och vad ser du som era största utmaningar framgent?

Vi befinner oss i en tillväxtresa och vårt fortsatta fokus är att skapa långsiktig tillväxt. Målet 2022 är att bibehålla det fortsatta fokus på tillväxtprojekt, både organiskt och via förvärv. Vi ser fortsatt befolkningstillväxt samt växande barnkullar i de kommuner vi är verksamma inom, varav Cedergrenska utgör en naturlig aktör att hjälpa kommunen med utbildningsplatser. Inom samtliga segment ser vi ett betydande behov efter utbildningsplatser. Våra uttalade mål är att uppnå en genomsnittlig omsättningstillväxt över 15 % per år på medellång sikt samt att den genomsnittliga organiska tillväxten ska överstiga 7 % per år. Parallellt har vi ett fokus på rekrytering eftersom vi behöver bra människor för att stötta vår framtida tillväxt. Nyligen utökade vi personalstaben med en HR-chef för att säkerställa dels att vara en attraktiv arbetsgivare med anställda som stannar längre, dels för att säkerställa anställningsbehovet inom koncernen.

Den största utmaningen är densamma för samtliga utbildningskoncernen vilket är den politiska risken under ett valår, vilket även speglas i aktiekursen. En minskad skolpeng slår på vår tillväxt samtidigt som vi behöver tydliga politiska ramar för att kunna ta mer långsiktiga beslut, som exempelvis kan vara med fastighetsutvecklare. Idag finns det en risk i att dessa ramar förändras. Å andra sidan vet vi att vi behövs vilket även bekräftas av kommunerna. Idag har vi ett väldigt fint samarbete med kommunerna och övriga intressenter i de kommunerna vi är verksamma inom, vilket ger oss en stabil position för att fortsätta utveckla Cedergrenska.

Kan du nämna tre anledningar varför Cedergrenska är en bra investering idag?

  1. För det första, vill jag lyfta fram vår långsiktiga trygga tillväxtstrategi. Utbildning kommer alltid behövas och kommer behövas på lång sikt. Vår population växer medan vår största konkurrent, kommunerna, är passiva. Därmed har vi stor tilltro på vår expansiva tillväxtstrategi.
  2. För det andra, så vill jag betona den trygghet som finns i vår affärsmodell. Våra skolor håller en väldigt hög kvalitet vilket dels tar bort en del av den politiska risken, dels speglar hur populära våra skolor är, med hög intagningspoäng och långa köer.
  3. Till sist, så bygger vi långa relationer med våra vårdnadshavare och elever, och har därmed lång insikt i hur våra siffror kommer att hamna. Det medför att vi inte är konjunkturkänsliga, vilket ger en säkerhet för investerare.