Intervju med Careiums VD Christian Walén


2023-11-08


VD Christian Walén

För de som inte tidigare har hört talas om Careium, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Vi är ett unikt företag som fokuserar på att tillhandahålla välfärdsteknik med huvudsaklig inriktning att skapa innovation inom hårdvara, mjukvara och tjänster för att öka tryggheten, hälsan och lyckan för människor som behöver extra omsorg, särskilt inom den äldre populationen.

Som en av de tre ledande aktörerna i Europa som är involverade i hela kedjan, från att bygga hårdvaran och utveckla mjukvarulösningar till att driva larmcentraler och utföra utryckningar, har vi en bred kompetens. Trots de varierande kraven på de olika europeiska marknaderna har vi lyckats etablera en stark närvaro och växer kontinuerligt. Vi är stolta över att driva innovation och leverera våra tekniska lösningar för välfärd med framgång.

Tidigare var vi en del av Doro och förvärvade flera företag inom detta område. I december 2021 blev vi ett självständigt bolag med namnet Careium och är nu listade på Nasdaq First North. Med runt 800 anställda och med en omsättning om 725 miljoner år 2022 fortsätter vi vår lönsamma tillväxt och har i snitt under 2023 vuxit 18–20% över kvartalen.

Vilka trender och drivkrafter i samhället ser du gynnar er framgent?

Den stora som är helt ofrånkomlig är den demografiska förändringen. År 2060 förväntas 33 % av Europas befolkning vara över 65 år. Även om detta inte nödvändigtvis innebär omedelbar efterfrågan på våra tjänster, närmar vi oss kritiska ålderskategorier där behoven kan uppstå. Det utgör den primära drivkraften för vår bransch. En närmare granskning av industriestimaten avslöjar en förväntad tillväxt på mellan 7–11 % de kommande åren.

En annan betydande faktor är kostnaden, som tydligt framgår av svensk data. En individ som vårdas hemma, med dess olika välfärdsfördelar, kostar betydligt mindre än om samma person vårdas inom omsorgs- eller sjukhusmiljö, där kostnaderna ökar med en faktor på 4x respektive 8x. Med den pågående demografiska trenden, där allt fler blir äldre, blir det tydligt att ekvationen inte går ihop utan teknologisk innovation. Tekniken är nyckeln för att möjliggöra ett rikare, friskare och mer aktivt liv för äldre, samtidigt som det skapar en tryggare tillvaro.

Slutligen, den utmanande aspekten förstås inte fullt ut av dem som befinner sig i Sverige. Digitaliseringen fortskrider snabbt i många av de stora marknaderna, medan vissa områden fortfarande använder 4G som det senaste. I Storbritannien står vi inför stängningen av analoga nät före sista december 2024. Med nästan 40 % av alla installationer i Storbritannien fortfarande baserade på analoga system måste en snabb övergång till modern teknologi ske. Denna komplexa utmaning involverar således demografi, kostnadsfaktorer, välbefinnande och digitaliseringselement.

Hur ser ni på framtida tillväxtmöjligheter i Storbritannien och hur viktig kommer Storbritanniens tillväxt vara för hela bolagets tillväxt?

Som vi kommunicerat har vi inte varit helt nöjda med situationen i Storbritannien och dess prestation. För att vara transparent handlar det om att vi i Storbritannien genomförde ett antal förvärv för att stärka den brittiska verksamheten och närvaron. Integrationen mellan dessa förvärv har varit låg, vårt fokus ligger inte bara på att bygga upp en imponerande resultaträkning genom förvärv, utan snarare på att förbättra tjänsterna för våra kunder. Vi har nu arbetat med integreringen i över ett år med stora steg tagna som att slå ihop samtliga bolag, påbörja arbetet med integration i gemensamma plattformar och – såklart- strukturprogram och förändring.

Storbritannien är en central marknad för oss, med en stor befolkning om cirka 67 miljoner människor och en hög penetration av tjänster för äldreomsorg, speciellt bland dem över 65 år. Jämfört med Sverige, som anses vara modernt, har Storbritannien en betydligt högre penetration av dessa tjänster om cirka 16 %, medan Sverige ligger runt 8–9 %. Trots den höga konkurrensen på den brittiska marknaden är prisbilderna rimliga, och vi kan differentiera oss genom kvalitet.

Idag är det svårt att exakt bedöma vår marknadsandel, men den ligger troligtvis mellan       6–10 %. Det finns gott om aktörer inom det intervallet, med några stora spelare som innehar 35–40 % av marknaden. Dessa större aktörer, som är mindre tekniskt avancerade, ger oss möjlighet att växa genom att erövra marknadsandelar. Konsolideringsmöjligheterna är dock många och då landskapet är relativt fragmenterat med många mindre aktörer och nischade bolag mot olika segment såsom private pay.

Eftersom ni har många anställda genom era larmcentraler, hur effektiviserar ni så logistik-intensiva verksamheter för att bibehålla lönsamheten?

För det första är det av yttersta vikt att utveckla en väl genomtänkt strategi för att rekrytera lämplig personal. Det är en krävande uppgift att arbeta antingen som operatör eller som utrycknings-personal. Därefter krävs en aktiv insats för att effektivt hantera det befintliga ledarskapet, särskilt med tanke på att dessa miljöer fungerar som call-center och kräver hög närvaro, analys av data och nära samarbete för att upprätthålla produktiviteten på en optimal nivå. Slutligen är det helt centralt att ständigt arbeta med att implementera optimerings-processer för resursplanering. En betydande del av detta arbete kan göras med hjälp av datadrivna metoder, samtidigt som det finns en ytterligare aspekt som involverar förmågan att förutse behovet av ytterligare resurser baserat på externa faktorer.

Vad har Careium för mål på kort- och medellång sikt och vad ser du som de största utmaningarna framgent?

Vi har nyligen levererat fyra framgångsrika kvartal och vårt huvudfokus ligger nu på att fortsätta det gedigna arbetet mot en stabil och hållbar prestation avseende både försäljning och resultat. När vi blickar framåt är det av yttersta vikt att noggrant balansera innovationshastigheten, särskilt med tanke på att våra kunder inte alltid håller en snabb takt. Vi inser att absoluta spjutspetslösningar, trots att de kan vara både roliga och spännande samt skapa värde, inte alltid får det breda genomslaget. Det är avgörande att hitta en balans mellan vad våra kunder faktiskt behöver och vad slutanvändarna verkligen använder, samtidigt som vi håller tyglarna relativt strama för att fokusera på rätt åtgärder för en hållbar tillväxt framåt.

Det ska även påpekas att mjukvaran blir allt viktigare. Investeringar i mjukvaran möjliggör att vi kan bygga tjänster med en solid grund, och i vårt fall kan det exempelvis innebära att koppla ihop anhöriga via digitala lösningar på ett mer effektivt sätt. Detta kan både avlasta dem som tillhandahåller äldreomsorgen och skapa en förbättrad situation för användarna av våra tjänster, själva kunden och i förlängningen samhället.

Kan du nämna tre anledningar till varför Careium är en bra investering idag?

Idag eftersträvar de flesta investerare en portfölj som på något sätt bidrar till hållbar utveckling i världen, och vi är verkligen ett av de företagen som aktivt bidrar till detta genom att skapa rika, aktiva och säkra liv för en betydande del av befolkningen. Bakom detta ligger en växande och underliggande marknad, drivet av den demografiska förändringen när vi åldras och antalet födda minskar. Detta skift gynnar oss på lång sikt. Vi har en stark position som en kvalitetsaktör, med hög innovationsgrad och en beprövad framgångshistoria på alla stora marknader. Det finns definitivt potential att förbättra och växa ytterligare på många av dessa marknader, och vi är redo med rätt bemanning och kompetens för att göra rätt saker, vilket tydligt avspeglas i vår nuvarande tillväxt.

En betydande del av våra intäkter är återkommande, vilket ger oss en stabil grund och trygghet på längre sikt. Vi gläds över detta, eftersom det ger oss en säkerhet i vår långsiktiga planering. Dessutom har vi stabila kunder och många offentliga samarbetspartners, vilket minskar vår oro för motpartsrisk. Dessa partners betalar pålitligt och förblir stabila både under stabila och osäkra ekonomiska förhållanden.

När vi blickar framåt ser vi betydande tillväxtmöjligheter på marknaden vi befinner oss i. Det finns många möjligheter att utforska och inspireras av andra världsdelars positionering inom vår affär men vi är fast övertygade om att Europa, med sin relativt låga penetrationsgrad kommer växa påtagligt. Vi ser fram emot en ljus framtid baserat på de strategiska möjligheter som vårt företag kan utnyttja framgent.