Intervju med Biofrigas VD Jonas Stålhandske


2023-06-09


VD Jonas Stålhandske

För de som inte tidigare har hört talas om Biofrigas, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Biofrigas är ett svenskt impact-bolag som är verksamma i energiomställningen till förnyelsebara bränslen genom att utveckla och erbjuda containerbaserade anläggningar för produktion av flytande biogas, även känt som metan, samt flytande koldioxid. Vår ena produkt CryoSep adresserar marknaden för lantbruk där vi gör det möjligt att omvandla organiska restströmmar från gödsel, livsmedelsrester och reningsverk till förnyelsebara ämnen. Vår andra produkt CryoSep P riktar sig mot små och medelstora lantbruk, industrier och kommunala anläggningar. Den flytande biogas som vår anläggning skapar har i sin tur flertalet attraktiva användningsområden såsom bränsle till tunga lastbilar, fartyg och uppvärmning i olika industriprocesser. Den flytande koldioxiden har även flera användningsområden där livsmedelsindustrins förpackningar och kolsyrade drycker, produktion av cement eller betong och kolsyreis utgör några exempel.

Vilka trender och drivkrafter i samhället ser du gynnar er framgent?

Som en del av den gröna omställningen finns det flera trender som vi ser kommer att gynna oss. Till exempel så finns programmet REPowerEU i EU vars syfte är att hitta sätt att ersätta stora delar av den importerade naturgasen från Ryssland med inhemskt producerad biometan, vilket är en uppgraderad form av biogas. Programmets mål motsvarar en ökning om cirka fyra gånger från dagens nivåer av förnyelsebar energi och kommer kräva ungefär 4 000 mindre och 1 000 större produktionsanläggningar inom EU. Dessutom så finns det krav på att transportsektorns utsläpp till år 2030 ska minska med 70 % från 2010 års nivåer, vilket sätter fart på en fort växande fordonsflotta som går på biogas.

Då många fartyg drivs av flytande naturgas idag så är behovet utav ett alternativt förnyelsebart bränsle en mycket stark drivkraft där just biogas är en perfekt drop-in och replace lösning. Många experter tror nämligen inte att utsläppskraven kommer att uppfyllas till 2039 med enbart flytande naturgas som bränsle. Slutligen så tvingar den nya årsredovisningslagen från CSRD bolag att räkna igenom samtliga av sina utsläpp för att därefter redovisa för dessa, något som dels förväntas att få fler bolag att inse sitt verkliga klimatavtryck, dels att tydligare kunna mäta fördelarna av åtgärder i absoluta tal. Ökad transparens utåt samt bättre kontroll inom egen verksamhet är något vi tror kommer öka efterfrågan på att ta vara på sitt eget organiska avfall och satsa på att producera förnyelsebar energi av detta.

Ni har genomfört en satsning för att etablera er på den tyska marknaden, kan du berätta lite mer om det arbetet?

Vi har påbörjat ett internationaliserings-projekt tillsammans med den Tysk-Svenska Handelskammaren där vi kartlägger marknaden och vi har därför genomfört ett antal givande resor till regionen där de första kundkontakterna har blivit etablerade. Marknaden i Tyskland är i stort behov av förnyelsebar energi eftersom kärnkraften numera är helt avvecklad, kolgruvorna är under utfasning och den ryska gasen inte är tillgänglig på samma sätt som tidigare. Den tyska marknaden har idag över 10 000 anläggningar som producerar el och värme från biogas vars subventionssystem nu är på väg att fasas ut. Detta betyder att anläggningarna nu behöver se över sin strategi för att få avsättning av sin gas på annat sätt för maximal avkastning varav detta är scenarion där vi ser en potentiell våg av anläggningar som väljer att erbjuda flytande biogas i stället.

Utöver kunddialoger och kartläggning så pågår också ett arbete av att lokalisera potentiella partners inom installation, service och underhåll som dessutom har lokal förankring i hela Tyskland. Tyskland är en marknad med många, mer eller mindre, självstyrande regioner med olika förutsättningar och vi har börjat utvärdera två marknader initialt för att sedan utöka detta framgent. Vi ser redan initialt en positiv respons till vårt erbjudande samt att krismedvetenheten kopplad till energiomställningen är mycket stor.

Ni gick nyligen ut med att ni uppnått framsteg med de kritiska egenskaperna i er nya teknikplattform, vad innebär detta för Biofrigas?

Den centrala delen i vår anläggning är kapaciteten i vårt utfrysningssteg av koldioxid från biogasen som gör att endast ren metan går vidare till förvätskningen. Det är den som dimensionerar våra möjligheter till en stabil drift och hur stora anläggningar vi kan bygga. Den nya plattformen kommer att vara standard i båda våra produkter, CryoSep som uppgraderar och förvätskar rågas från en rötkammare till flytande biogas samt CryoSep P som polerar och förvätskar uppgraderad gas till flytande biogas. Genom att sedan öka dessa komponenter kan vi nå högre kapaciteter i anläggningen och på så sätt erbjuda ännu högre kapaciteter än idag. Vi har utvecklat den nya plattformen utifrån erfarenheter från hur befintlig anläggning fungerar samt i dialog med ledande experter inom generell gasrening där lösningen som har tagits fram bygger på både etablerad teknik men som även är anpassat för koldioxidrening, något som inte finns på marknaden idag. Vi har verifierat att de nya komponenterna fungerar som önskat i våra befintliga anläggningar och att mängden koldioxid som nu går att frysa ut är 25 gånger mer än vad vi kunnat göra tidigare, något som verkligen kvantifierar hur stort detta steg är för oss.

Vad har Biofrigas för mål på kort- och medellång sikt och vad ser du som de största utmaningarna framgent?

Vi vill först och främst få ett antal affärer på plats genom att etablera referensanläggningar som kunder kan komma och titta på eftersom den här typen av små och medelstora produktionsanläggningar är nytt på marknaden och även biogas är en relativt ung energibärare. Det finns de aktörer som vågar att gå först medan det finns andra som vill vänta och se hur saker fungerar först. Vi har sedan tidigare en kund som har varit med och testat tekniken på CryoSep och som beställt en anläggning och på CryoSep P har vi tecknat ett LOI med en annan kund och här påbörjar vi nu planeringen för att tillverka kommersiella produkter att leverera som utlovat. Med dessa två kommer vi få en referensanläggning för våra två varianter som vi kan visa upp vilket kommer föra oss till nästa fas i försäljningen där vi inte längre endast behöver vara beroende av pionjärer utan dessutom kan rikta oss till de aktörer som vill se en mer beprövad teknik.

Idag har vi en slimmad organisation i syfte att hantera våra medel varsamt men vår ambition är såklart att gradvis växa organisationen i samband med att vi ser fler affärer för vårt bolag, även fast vi kommer fortsätta att vara försiktiga med att ta på oss stora kostnader innan vi ser affärernas bidrag. Vi har utökat vår försäljning med strategiska partners och vårt nästa steg är att förstärka inom supply chain för  produktion av anläggningar samt i takt med detta bygga på med en serviceorganisation. Vi jobbar även med att utveckla mer effektiva verktyg för att kommunicera mot våra kunder och kommer fortsätta förbättra våra verktyg och utveckla den digitala tekniken i detta. På resultatsidan är vårt uttalade mål att nå ett positivt EBITDA under 2024 samt att verksamheten är helt lönsam under 2025.

Kan du nämna tre anledningar till varför Biofrigas är en bra investering idag?

Grundvärderingen i Biofrigas är att vi är ett bolag som tar fram hållbara lösningar på globala problem och som faktiskt gör skillnad i omställningen mot en hållbar energi. Delar man dessa värderingar så tycker jag att Biofrigas är en spännande investering och hållbarheten är en viktig parameter som måste komplettera den rent finansiella analysen för investerare. Utöver detta så ser jag följande anledningar: 

  1. Den stora efterfrågan på förnyelsebara bränslen kommer kräva att produktionen av dessa ökar kraftigt vilket skapar möjligheter till långsiktiga avtal med stora förbrukare. I synnerhet den flytande biogasen som förväntas bli den naturliga ersättaren av den icke-förnyelsebara naturgasen. 
  2. Den slimmade organisation som bolaget innehar idag medför en relativt låg kostnadsmassa av fasta kostnader där den typ av affärer som vi ser framgent snabbt kan lyfta bolaget till lönsamhet eftersom vi har en högst kvalificerad produkt som redan vid små volymer ger hög omsättning och goda marginaler. 
  3. Klimatomställningen är på väg att gå från ord till handling, dels för att vi måste agera, dels för de nya styrmedlen som nu kommer på plats som EU:s taxonomi, REPowerEU, Fit for 55 och ny lagstiftning kring hållbarhet.