Intervju med Bioextraxs VD Per Erik Velin


2022-10-24


VD Per Erik Velin

För de som inte tidigare har hört talas om Bioextrax, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Vi är ett biotech-företag grundat år 2014 av Mohammad Ibrahim som idag sitter i vår styrelse och dessutom är tekniskt ansvarig. Bioextrax är en spinoff från avdelningen för bioteknik vid Lunds tekniska högskola. Vidare är vi ett FoU-företag med utgångspunkt i en teknologisk plattform där vi arbetar med bioteknologisk fermentering. Bioextrax fokuserar på två olika områden som resulterar i tre olika produkter: PHA, protein och fiber.

Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA. PHA är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Vi har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden.

Vår affärsmodell grundar sig på försäljning av licenser som vi licenserar ut till bolag som vill använda våra teknologier.

Vilka trender och drivkrafter i samhället ser du gynnar er framgent?

 Något som är uppenbart för alla idag är betydelsen av hållbarhet, både när det gäller vårt sätt att producera och konsumera. PHA har fantastiska förutsättningar ur ett hållbarhetsperspektiv då det är både fossilfritt och bionedbrytbart. Ett exempel är de mikroplaster som är fossilbaserade och därmed inte nedbrytbara i marin miljö. Idag finns ingen deadline för när dessa mikroplaster kommer förbjudas, men det är en överhängande risk för de bolag som arbetar med den typen av polymerer. Således finns det stort intresse för PHA och dess teknologi. Jag skulle säga att PHA är en sovande jätte som kan bli en stor jätte, då potentialen för PHA-marknaden är gigantisk. Vi tror starkt på att detta kan växa till något riktigt stort framöver och att PHA blir en allt större del av bioplastmarknaden.

När det gäller vårt arbete med fjädrar handlar det om att uppgradera slakteriavfall till något mer värdefullt och därmed ta vara på naturens resurser på bästa möjliga sätt.

Ni har haft en händelserik höst som bland annat innefattat en företrädesemission samt en pågående övergång till First North. Vilka möjligheter ser ni att skapa värde med det nyintagna kapitalet och ett listbyte?

Det här är nästa steg för bolaget. Det handlar framförallt om uppskalning av vår teknologi som vi tror stenhårt på. Vi vill använda en del av det nyintagna kapitalet till att bygga en pilotanläggning för att skala upp produktionen. Gör vi detta, möjliggörs chansen att skicka ut provvolymer till kunder och även bjuda in kunder i syfte att bygga tillit till vår teknologi och demonstrera denna. Att ta detta steg känner vi är ett kliv i rätt riktning för att accelerera vår licensförsäljning till nya kunder.

När det gäller listbytet till Nasdaq First North så handlar det mycket om att det är ett varumärke som man gärna förknippas med och det känns som ett naturligt beslut att ta allt med att vi växer och blir ett större bolag. Vi bedömer att det kommer skapa värde för våra aktieägare, öka marknadens kännedom om bolaget och öppna upp möjligheten för att nå internationella investerares uppmärksamhet.

 Vilka övergripande mål har ni för nästkommande år samt slutspurten av innevarande år och vad ser ni som de största utmaningarna framgent?

Jag bör vara tydlig med att vi inte satt de finansiella målen för 2023 i skrift men vi har självfallet interna ambitioner i bolaget som vi ännu inte kommunicerat utåt. Naturligtvis har vi diskuterat målsättningar och vad vi vill uppnå under kommande år, men det är inte något vi är redo att prata om i dagsläget.

En viktig milstolpe för oss blir att landa pilotanläggningen och installera den vilket har sina utmaningar, men vi ser det som en helt avgörande faktor som kommer öka trovärdigheten för vår teknologi. Lokaliseringen av denna anläggning tänker vi oss i Lund där vi har vårt säte, men detta är inte helt bestämt ännu. Det faller sig naturligt då vi har våra kompetenta medarbetare i Lund och vi ser även fördelar med att ligga nära högskolan.

En annan viktig milstolpe är ett projekt vi nu har fördjupat oss i med ett kosmetikbolag och detta projekt räknar vi med att landa någon gång nästa sommar. Bolaget har dessutom flera ytterligare kundprojekt som vi väntar på ska mogna.

Kan du nämna tre anledningar varför Bioextrax är en bra investering idag?

Först av allt, vill jag säga att var och en får bilda sin egen uppfattning kring bolaget då min uppgift inte är att ge finansiella råd till andra.

Jag kan för egen del säga att jag lockades av att arbeta med bolaget på grund av de internationella samarbeten och företag som bolaget attraherar. Vi har exempelvis i dagsläget ett kosmetikabolag som är topp-3 i världen och en av världens största sockerproducenter som vill samarbeta med oss. Om jag ändå ska nämna tre anledningar kan jag lyfta fram:

  1. Det vi gör är rätt i tid och vi befinner oss i en marknad med stor potential.
  2. Våra processteknologier är bra för miljön då de är helt biobaserade och produkterna är nedbrytbara i naturen.
  3. Till sist är vi internationella och lockar världsledande bolag på ett globalt plan.