Intervju med Bactiguards VD Cecilia Edström


2020-04-05


VD Cecilia Edström

"Bactiguard har en teknologi som är både effektiv och säker och kan appliceras på ett väldigt stort antal produkter och material, vilket resulterar i en stor adresserbar marknad för oss att kapitalisera på."

För de som inte tidigare har hört talas om Bactiguard, kan du kort berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Vi är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar och tillhandahåller infektionsförebyggande lösningar, vilka minskar risken för vårdrelaterade infektioner, ökar patientsäkerheten och reducerar användningen av antibiotika. Vår teknologi är baserad på den teknik som Gustaf Dalén fick nobelpriset i fysik för år 1912 och har utvecklats under lång tid. Den används av oss för att förhindra att bakterier fäster på ytan av medicintekniska produkter, t ex katetrar, och bildar biofilm som i sin tur leder till infektioner. I snitt drabbas var 10:e patient på sjukhus av vårdrelaterade infektioner. Inom intensivvården, där patienterna redan är allvarligt sjuka drabbas ungefär en tredjedel vilket leder till komplikationer och ökad dödlighet. Parallellt med att antibiotika får allt mindre verkningskraft, ser vi att behovet av vår teknologi ökar. Färre infektioner minskar antalet komplikationer, reducerar vårdtider och användningen av antibiotika. Det sparar resurser och kostnader för sjukvården och samhället och minskar spridningen av multiresistenta bakterier.

Vi har idag en global närvaro med intäktsströmmar från två ben: dels försäljning av egna produkter, dels licensintäkter. Vår egna produktportfölj, vilken vi döpt till BIP (Bactiguard Infection Protection), omfattar olika typer av katetrar som vi säljer genom distributörer runt om hela världen. Vi förvärvade nyligen ett bolag med en produktportfölj inom sårvård som kompletterar vår egen. Vi licensierar även ut vår teknologi till medicinteknikföretag med verksamhet över hela världen, t ex BD och Zimmer Biomet, som applicerar vår teknologi på sina egna produkter och säljer dem under eget varumärke.

Ni skrev nyligen att ni lanserar en ny produkt, HYDROCYN aqua®, vilken visat sig ha en kraftigt avdödande effekt på tidigare varianter av coronavirus. Kan du berätta lite mer om produkten och dess patientnytta?

HYDROCYN aqua® är en PH-neutral, vattenbaserad produkt, som innehåller den aktiva substansen hypoklorsyra (HOCl), en naturlig del av det mänskliga immunförsvaret. Den aktiva substansen dödar bakterier, svampar och virus inom några sekunder och är till skillnad från alkohol och klorhexidin, inte irriterande, giftig eller skadlig för kroppen. Produkten har uppvisat effekt på tidigare stammar av coronavirus, varför vi såg en möjlighet att kunna tillhandahålla den som ett hand- och ytdesinfektionsmedel i samband med Covid-19:s framfart. Produkten är preventiv och därmed inte ett läkemedel mot corona, utan förebyggande.

Gällande HYDROCYN aqua® har ni mottagit en kundorder på den svenska marknaden, bland annat från Polismyndigheten, till ett sammanlagt värde av drygt 20 MSEK. Kan du berätta lite mer om denna order och vad det betyder för Bactiguard?

Det är intressant ur flera perspektiv, sett till det totala ordervärdet om ca 20 MSEK så kan det ställas i relation till vår egna produktportfölj som under 2019 omsatte ca 42 MSEK. Vidare så utgör ordern en mycket positiv referensaffär, samtidigt som den bara avser den svenska marknaden med vilket jag menar att vi bara ”skrapat på ytan”. Jag bedömer att det finns potential för att vi ska kunna utöka volymerna på den svenska marknaden och successivt lansera produkten i andra länder där det också finns ett tydligt behov av desinfektionsmedel. I flera länder och regioner är läget akut idag och efterfrågan är hög, samtidigt som jag ser att även när coronakrisen lägger sig så kommer produkten vara attraktiv både för desinfektion och inom sårvården, där det finns ett kontinuerligt behov av infektionsprevention.

Bactiguard och Svenskt Industriflyg etablerade nyligen en luftbro för medicinsk skyddsutrustning. Kan du berätta lite mer om detta?

Luftbron är ett sätt att snabbt få hit skyddsutrustning till den svenska vården. I takt med att flygbolagen begränsat sina rutter och flygningar minskar även fraktkapaciteten. Vi kommer att använda luftbron för att transportera produkter för infektionsprevention, bland annat HYDROCYN aqua®, från våra anläggningar i Malaysia till Sverige i en takt som annars inte skulle vara möjlig. Med transport via Svenskt Industriflyg kan vi etablera en skräddarsydd rutt, vilket såklart blir dyrare än en reguljär rutt, men det är ett bra sätt att arbeta på innan vi kommit på plats med en mer storskalig produktion här hemma i Sverige för att kunna hantera högre försäljningsvolymer. Luftbron är ett sätt att snabbt komma runt det akuta problem som nu råder.

I er senaste rapport skriver ni att Kina på kort tid blivit er största marknad för era BIP-produkter. Hur bedömer du att Coronavirusets framfart påverkar er BIP-portfölj?  

I dagsläget är det lite svårt att säga, allt annat lika så borde det finnas ett större behov av infektionsprevention och produkter för patienter som behöver läggas in. Samtidigt är det ett akut läge som nu råder och det är svårt att föra dialog med exempelvis sjukhus då de har fullt upp med att vårda patienter. Men i det långa perspektivet ser jag att behovet är stort. Det vi har i Kina idag är ett distributionsavtal men på sikt ska det gå över till ett licensavtal. Arbetet med att få de regulatoriska tillstånden på plats för lokal tillverkning pågår för fullt och jag bedömer att det nu borde få högre prioritet, även om det är svårt att säga någon exakt tidpunkt idag.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2020 gällande Bactiguard, vad skulle det i sådana fall vara?

Under 2019 ingick vi ett licensavtal med Zimmer Biomet, som bland annat inkluderar vissa milstolpsbetalningar. Om dessa nås under året så är det ju ett väldigt gott tecken på att det regulatoriska arbetet som pågår faller väl ut och att vi rör oss närmare lansering och följaktligen återkommande intäkter i form av royalties. Utöver detta tycker jag även att det är viktigt att fortsätta följa all affärsaktivitet som rör hela vår produktportfölj och inte minst HYDROCYN aqua®. Tillväxttakten i försäljningen av vår egen portfölj har varit lite långsammare än vad vi räknade med vid börsintroduktionen, men nu ser vi att förutsättningarna är rätt och hur detta utvecklas framöver är något en investerare borde bevaka. Slutligen vill jag även nämna att vi har som mål att sluta 1–2 nya licensaffärer per år, vilket vi hoppas kunna komma tillbaka till under året.

Kan du nämna tre anledningar till varför Bactiguard är en bra investering idag?

  1. Infektionsprevention har aldrig varit viktigare än vad det är idag. Ungefär var 10:e patient drabbas av vårdrelaterade infektioner, samtidigt som antibiotika blir allt mindre effektivt.
  2. Bactiguard har en teknologi som är både effektiv och säker och kan appliceras på ett väldigt stort antal produkter och material, vilket resulterar i en stor adresserbar marknad för oss att kapitalisera på.
  3. Vi är ett bolag i tillväxt samtidigt som vi har utrymme att kunna fortsätta växa till nya nivåer på fler marknader och inom nya applikationsområden. Vi är fullt ISO-certifierade, vi har CE-märkning, och vi har några av världens största medicinteknikföretag som kunder och marknadsnärvaro över i stort sett hela världen. Jag anser därför att vi står väl rustade för att kunna ta Bactiguard till nästa nivå under de kommande åren.