Intervju med Alelion Energy Systems VD Åsa Nordström


2021-05-10


VD Åsa Nordström

"Vi ser hur vår affärsidé har skalfördelar som gör att vi exponentiellt kan öka vår omsättning utan några vidare större investeringsbarriärer. Med vår fullinvesterade produktion står vi redo att möta en betydande efterfrågan."

För de som inte tidigare har hört talas om Alelion, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Vi utvecklar och tillhandahåller lösningar baserade på litiumjonteknik och tillverkar kundanpassade batterisystem. Idag är vår främsta nisch inom avancerade högspänningsbatterisystem till elektrifierade drivlinor. Våra batterisystem säljs till specialfordon som återfinns både inom logistik och arbetsfordon för att möjliggöra pågående skifte från fossila bränslen till elektrifiering. Inom logistik finner vi specialfordon på flygplatser, hamnar, distribution inom tätorter och lagerhantering, medan vi inom arbetsfordon finner dem inom gruvor, anläggningar och kranapplikationer.

Vi ser en framtid med funktioner såsom en högre energitäthet, spänningseffekt och korta laddtider. Något som existerande laddningsbara batterier bara i begränsat utsträckning klarar av. Detta kommer driva på tillväxten inom tillverkning av litiumjonbatterisystem. Samtidigt som vi ser att litiumjonbatterier är en etablerad lösning inom eldrift för specialfordon.

Vi adresserar den globala marknaden för litiumjonbatterier, men fokuserar på specialfordon. Detta då de stora tillverkarna av privatfordon i större utsträckning utvecklar egna batterisystem. Våra kunder är ofta globala ledare inom sina nischer av specialfordon. Omställningen till fossilfritt kräver hög kompetens och stora resurser. Med vårt know-how och kundanpassade system ser vi oss som en tydlig samarbetspartner för specialfordonstillverkarna på en global spelplan där vi möjliggör elektrifieringen.

Vilka trender och drivkrafter ser du gynnar er framgent?

Den största och den tydligaste trenden vi kan urskilja är den gröna omställningen. Klimatförändringarna är en katalysator i skiftet inom specialfordonsbranschen till ett fossilfritt samhälle där elektrifieringen möjliggör fossilfri drift av fordon och maskiner. Vi tar en tydlig position i detta skifte där vi är med och elektrifierar specialfordon från exempelvis grävlastare till terminalfordon. För oss är specialfordontillverkaren Terberg Group en bekräftelse på det, där vi fick vår sjätte uppföljningsorder den 26 april.

Vi kan även se drivkrafter i och med urbaniseringen. Urbaniseringen medför ökade krav på minskade utsläpp och buller i städerna vilket ökar efterfrågan på elektrifierade anläggningsmaskiner. Vår position inom elektrifieringen möjliggör både fossilfri drift samt tystgående fordon. Det finns även andra underliggande heterogena drivkrafter som förväntad tillväxt för eldrivna fordon på flygplatser, t.ex. flygplansdragare, elektrifiering av godshanteringsfordon i hamnar samt den totala logistikmarknaden.

Alelion har under 2020 ändrat strategin genom att bredda affären mot flera nischsegment, kan du berätta mer om denna strategi och bakgrunden till den?

För att vidareutveckla från förra frågan så kan vi urskilja de nämnda trenderna och drivkrafterna där den gröna omställningen till fossilfritt blir en katalysator för vidare tillväxt. Vi är väl positionerade i dessa valda kundsegment, där vi vill arbeta nära våra samarbetspartners inom specialfordon. Vi hjälper våra kunder med batterisystemlösningar med hög utvecklings- och applikationsförmåga som en nischad aktör där vi bidrar med kunskap i de mer komplexa lösningarna.

Vi har under en längre tid arbetat nära våra samarbetspartners som har satt höga krav och genom det har vi identifierat och bemästrat våra nischar. Detta har utvecklat en organisation med högt know-how och positionerat oss som en premiumaktör. Vi fortsätter att utbilda och utför service hos våra kunder, därav är det av största vikt fortsatt säkra kärnkompetens inom utvecklingen av systemteknik, mjukvara och konstruktion för att cementera bolaget som en premiumaktör.

Vilka mål har ni för er verksamhet under 2021 och vad ser ni som de största utmaningarna framgent?

Vårt mål för 2021 är att stabilisera organisation med fokus på marknadsföring och försäljning. Samtidigt som vi vill utöka strategiska partnerskap med kompletterande och angränsande specialister inom elektrifiering för att accelerera vår försäljning. Det andra tydliga målet är kapitalfrågan då vi verkar inom en kapitalintensiv bransch. Det är viktigt för oss att kunna möta marknaden under påtaglig tillväxt. Vi vill förvalta väl de möjligheter vi står framför där vi befinner oss i en intensiv omstart för att skapa tillväxt.

Ett ytterligare kvantifierat hållbarhetsmål för 2021 är att nå en total minskning av -utsläpp med 1500 ton/år i användningsfasen genom att göra det möjligt för våra kunder inom specialfordon att byta från fossilt bränsle till el.

En annan utmaning är ”time-to-market”, där vi ser att det fortfarande tar tid för specialfordonstillverkarna att våga satsa på elektrifieringen fullt ut vilket gör att det tar tid att få igång försäljningen. Denna utmaning delar vi med marknaden, men vi ser signaler från marknaden att företagen vill göra detta skifte trots att de går varsamt fram. Vi har upplevt att flera kunder börjar omställningen, där enstaka prototyper är första steget, som leder till mindre serier för att längre fram öka volymerna, ett tydligt exempel på det är Terberg Group och deras kunder.

Kapitalbildningen blir även en utmaning för oss under 2021. När vi gör våra inköp av battericeller är det långa ledtider där förbetalning är branschstandard, vilket ökar kapitalbindningen för oss vilket skapar en likviditetsutmaning. I synnerhet eftersom battericellerna köps i större partier för att säkra upp kommande leveranser. I nuläget köps battericellerna från olika tillverkare i Asien vilket innebär längre transporttider. Under 2021 byter vi till en celltillverkare som har baserat sig inom EU. Detta kommer att leda till snabbare leveranser, lägre kapitalbindning och väsentligt kortare transportsträckor, vilket i sig är bättre för vår omgivning.

Den 7:e maj höll vi även årsstämman där vi valde in två nya ledamöter, Alf Blomqvist och Anders Björnberg. Alf Blomqvist har kompetens kring corporate finance, private equity och strategiskt arbete, samt tar över som styrelseordförande. Anders Björnberg har erfarenhet från elektrifiering av fordon och specifikt även inom batteriutveckling, vilket medför teknisk kompetens. Med en ny styrelse kommer verksamheten ses över; vilket förbättrar våra möjligheter att nå våra mål, samt bättre kunna möta våra utmaningar.

Kan du nämna tre anledningar varför Alelion är en bra investering idag? 

  1. Den första anledningen är att vi kommer att spela en viktig roll i elektrifieringen. En av de tydligaste trenderna idag är den gröna omställningen vilket är en drivkraft för tillväxt för fossilfri drift av specialfordon. Vi har en tydlig position inom valda nischade kundsegment med en stark potentiell tillväxt.

  2. Den andra anledningen är den långa erfarenhet vi besitter inom organisationen med ett know-how. Vi har bred och djup kunskap inom litiumjonteknik samt en anpassningsbar systemlösning genom bolagets mjukvara, Battery Management System (BMS) – detta gör oss till en premiumaktör på marknaden.

  3. Den sista anledningen, är vår infrastruktur. Vi ser hur vår affärsidé har skalfördelar som gör att vi exponentiellt kan öka vår omsättning utan några vidare större investeringsbarriärer. Med vår fullinvesterade produktion står vi redo att möta en betydande efterfrågan.

Alelion har under perioden 14 – 28 maj inlösen av TO2.

Villkor:

Tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 14 – 28 maj 2021 till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående den 11 maj 2021, dock lägst 1,0 SEK och högst 1,75 SEK per aktie. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna återfinns i det prospekt som upprättades i samband med Företrädesemissionen och som finns tillgängligt på Alelions hemsida, www.alelion.com.