Uppföljning på Umidas Q4-rapport


Umida publicerade idag den 20 februari sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2019 och levererade ett svagt avslut på 2019.

Under Q4-19 så uppgick nettoomsättning till 22,2 MSEK (28,3), vilket motsvarar en intäktsminskning om ca 21,5 % jämfört mot samma period föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) var under perioden ca -8,6 MSEK, ner från ca -1,4 MSEK för jämförbar period föregående år. Vi är inte nöjda med dagens rapport men ser samtidigt flera positiva triggers under år 2020.

Mer kostnader för omställningsarbetet

I vår kommentar inför Umidas Q4-19 rapport skrev vi att vi ser en påtaglig risk att Q4-19 kan komma in något negativare än förväntat, primärt hänförligt till nedläggningen av Götene Vin & Spritfabrik. Vidare skrev vi att det kan finnas risk för att ett antal engångskostnader i samband med nedläggandet av fabriken med tillhörande bolag kan uppstå, där exempel såsom nedskrivning av lager eller slutlöner för uppsagd personal kan komma att påverka resultatet negativt. I Umidas rapport kan man utläsa att nedskrivningarna om ca 3 MSEK, vilket vi förutspådde men missbedömde att det skulle bli så omfattande. Umida nämner också att kostnader av engångskaraktär såsom slutlöner till all personal i Götenefabriken, lösen av kvarstående leasing samt investeringar i fastigheten också påverkat resultatet negativt. Sammantaget uppgick kostnader som kan kategoriseras som engångskaraktär till ca 7 MSEK under Q4-19.

Vi sänker våra prognoser för år 2020 och 2021

Vi sänker våra prognoser för helåret 2020, där vi sänker våra estimat för totala intäkter från 86,4 MSEK till 70,9 MSEK samt vår prognos för EBITDA-resultat från 5,0 MSEK till 1 MSEK. Det alkoholfria vinet Le Petit Béret, som Umida sedan tidigare har kommunicerat en försäljningspotential om ca 18-20 MSEK per år efter full lansering, har inte under Q4-19 blivit listade på Systembolaget. Orsaken förklaras av försening av att få in produkterna på Systembolaget och väntas istället börja säljas under våren 2020. Vi estimerar därför inte en lika stor försäljningspotential för Le Petit Berét för 2020. Slutligen blev omsättningen för Q4-19 en besvikelse på grund av den viktiga glöggförsäljningen som minskade jämför med 2018. En anledning stavas att en del glöggförsäljning skedde redan i tredje kvartalet, samt att en del av Umidas produkter blåbärsglögg och äppelglögg inte var listade på Systembolaget under 2019. Detta är ett exempel på hur viktigt det är att ha sina produkter listade på Systembolaget. Listade produkter på Systembolaget kan ge stora möjligheter till stark försäljning, samtidigt som omsättningen kraftigt kan minska om fallet inte är så längre, vilket vi har sett ett exempel på i Umidas rapport för Q4-19.

Tankar om 2019

För hela 2019 tycker vi att bolaget levererat på det som var sagt även om Umida levererade en omsättningsminskning om hela 21,5 % för Q4-19, nettoomsättningen för helåret 2019 minskade bara med 2 % jämfört med föregående år. Då ska man ta i beaktelse att Umida under 2019 genomgått ett kraftfullomställningsarbete. Analyserar man totala intäkter för Bolaget för helåret 2019 blev intäkterna 59,6 MSEK, vilket är en ökning om ca 8 % jämför med motsvarande period föregående år. Vi noterar också att det nu inte finns några andra större kostnader kopplade till omställningsarbetet, vilket borde ge bra jämförelsetal för 2020. Umida går nu in i ett 2020 med minskad kostnadskostym och vi hoppas att dagens svaga rapport bara är ett hack i tillväxtkurvan.

Vi kommer i närtid publicera en uppdaterad aktieanalys.