Uppföljning på Umidas Q3-19


Umida Group publicerade idag torsdag den 21 november 2019 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019.

Umida rapporterade idag ett antal positiva nyheter i bolagets Q3-rapport. Bruttomarginalen uppgår nu till 40 % som en följd av en något förändrad produktmix, och ökade således med 3 % jämfört med samma period föregående år. Bolagets arbete med att renodla verksamheten i kombination med ett fokuserat arbeta på en utvald produktgrupp är ett viktig led i att stärka bruttomarginalen, vilket bolaget således lyckats med under kvartalet.

Nettoomsättningen uppgick till ca 18 MSEK under kvartalet, vilket är en ökning om ca 31 % jämfört med samma period föregående år. Umida rapporterar också ett positivt resultat om ca 0,8 MSEK, vilket är en kraftig resultatförbättring jämfört med samma period föregående år (-4,2 MSEK). Resultatet beror till stor del på den försäljning av inventarierna som genomförts, vilket gav en nettoeffekt om ca 3,2 MSEK. Justerat för denna engångseffekt, så ser vi att det går att utläsa att vissa kostnadsbesparingar i kombination med en stark försäljningstillväxt faktiskt börja generera resultat. 

De tre punkter vi fokuserat på inför Umidas Q3-19

  1. Brands For Fans fortsatt starkt

Under föregående kvartal skrev noterade vi att försäljningen från Brands For Fans-portföljen växte med imponerande 49 %, motsvarande en ökning med ca 2 MSEK. Under Q3-19 kan vi konstatera att denna resa fortsätter och Brands For Fans uppvisar en imponerande försäljningsökning om 112 %, motsvarande en ökning med ca 2,4 MSEK. En besvikelse är dock produkterna In Flames och Sweden Rock som tappade 0,5 MSEK respektive ca 0,3 MSEK under kvartalet gentemot samma period föregående år. Idag uppgår Brands For Fans-portföljningen under innevarande år för 48 % av Bolagets totala omsättning, vilket är en ökning från 25 % föregående helår. VD Mats Jämterud sammanfattar Brands For Fans med att viktiga avtal med strategiska partners har slutits under åren och Bolaget bedömer att UK, Tyskland och Kanada representerar störst potential på kort sikt. Det mest intressanta som går att utlösa i rapporten är dock att Brands For Fans planerar en lansering av ett antal Brands For Fans-produkter i Kalifornien under mars-april 2020. En lansering av Brands For Fans i USA anser vi kommer att tas emot väldigt positivt av marknaden och öppnar upp för helt nya affärsmöjligheter.

”Brands For Fans är ett prioriterat område för Umida och vi ser positivt på att Brands For Fans portföljen fortsätter att växa. Vi kanske har varit något för konservativa i våra tidigare estimat för Brands For Fans och kan därför komma att revidera upp våra omsättningsestimat för detta affärsområde.”, säger ansvarig analytiker.

  1. Fastighetsaffären

Gällande fastighetsaffären har Umida kontinuerligt uppdaterat om läget och bolaget har varit informativa gällande vilka olika alternativ som utvärderas. Trots detta, så förväntade vi oss en lite mer uppdaterad lägesrapport om vad för alternativ man väljer att gå vidare med. Bolaget skriver att de under Q3-19 har tecknat ett nytt 3-årigt hyresavtal med en extern hyresgäst om ca 1 100 m2 i den egenägda fastigheten. Dessutom verkar en potentiell affär kopplat till ett internationellt företags etablering i området ha avropats efter att denna part valt att projektera en ny fastighet i stället för att anpassa i befintlig fastighet. Det skulle vara intressant att få veta varför och om det beror på, t.ex. om parten inte har fått något banklån då vi skulle tolka det som att det blir svårare för Umida att sälja fastigheten. Bolaget fortsätter med att skriva att arbetet fortsätter med att säkerställa en avyttring av fastigheten Götene Västerby efter kvartalsperioden och Analyst Group kommer noga följa utvecklingen med fastighetsavyttringen.

  1. Ett starkt Q3-19 ger oss goda förhoppningar inför nästa kvartal

I rapporten går det också att utläsa att glöggförsäljningen har kommit igång tidigare jämfört med föregående år. Umida rapporterar en omsättningsökning om ca 3,4 MSEK, att jämföra med 0,9 MSEK föregående år, vilket ingjuter förtroende att bolagets viktiga glöggförsäljning kommer stå sig starkt i år där vi hoppas på ytterligare ett kvartal med en överraskande omsättningstillväxt.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.