Uppföljning på Time People Groups Q4-rapport


Time People Group AB publicerade idag den 26 juni sin delårsrapport för bolagets Q4-20, samt bolagets bokslutskommuniké för år 2020, och levererar ett starkt kvartal.

Nedan följer en sammanfattning av det Analyst Group fann mest intressant i dagens rapport:

TPG levererar en stark rapport och visar omsättningstillväxt för 12:e kvartalet i rad sen bolaget noterades

Under Q4-20 så uppgick omsättningen till 55,0 MSEK (51,9), vilket motsvarar en omsättningstillväxt om ca 6,1 % Y-on-Y. Rörelseresultatet (EBITDA) var under perioden 6,6 MSEK (6,6), och EBIT-resultatet uppgick till 5,6 MSEK (5,9), motsvarande en minskning om ca -3,5 %. Rörelsekostnaderna ökade till -48,3 MSEK från -45,3 MSEK för motsvarande period föregående år, motsvarande en ökning om ca 6,9 %. På nettoresultatnivå minskade resultatet från 4,9 MSEK för Q4-19 till 4,0 för Q4-20. Det lägre EBIT- och nettoresultatet kan med största sannolikhet förklaras av att de försvårade marknadsförhållanden som Coronakrisen har medfört.

Slog våra förväntningar över hela raden

TPG publicerade en stark rapport för Q4-20, och rapporten överpresterande våra estimat över hela linjen. Omsättningen för kvartalet var 55,1 MSEK, således ca 7,8 MSEK högre än estimerat. På EBITDA-nivå och EBIT-nivå överpresterande bolaget även där våra estimat, och visade ett EBITDA-resultat om 6,6 MSEK, mot förväntade 2,9 MSEK, och på EBIT-nivå visade TPG ett resultat om 5,6 MSEK, jämfört med estimerade 2,0 MSEK. På nettonivå så visade bolaget ett resultat om 4,0 MSEK, mot estimerade 1,5 MSEK. Diskrepansen mellan våra estimat och TPG:s resultat förklaras av att vi bedömde att Coronaviruset skulle slå hårt mot marginalerna för TPG, vilket inte visade sig vara fallet i den utsträckning som vi förväntat oss. Istället visade TPG en EBITDA-marginal över 10 %, och sättet som TPG har hanterat Coronakrisen ljuter ett mycket starkt förtroende för bolagets ledning anser Analyst Group.

Covid-19 påskyndar digitaliseringen

I rapporten kommenterade VD Magnus Lönn att Covid-19 har haft en påskyndande effekt på företags, och särskilt offentlig sektors, digitaliseringsarbete. Detta ledde till en kraftigt ökad efterfrågan på digitaliseringstjänster under kvartalet, och om denna efterfrågan kan hålla i sig även framgent så kommer detta vara mycket positivt för TPG, då bolaget är ett av de ledande konsultbolagen inom just digitaliseringstjänster.

Uppdaterade prognoser

Vi kommer komma med uppdaterade prognoser i en uppdaterad aktieanalys som kommer släppas inom kort.