Uppföljning på Time People Groups Q3-rapport


Time People Group AB publicerade idag den 5 mars sin delårsrapport för bolagets Q3-20, och levererar ett starkt kvartal.

Nedan följer en sammanfattning av det Analyst Group fann mest intressant i dagens rapport:

TPG levererar en stark rapport med omsättningstillväxt för 11:e kvartalet i rad sen bolaget noterades

Under Q3-20 så uppgick omsättningen till 52,1 MSEK (38,2), vilket motsvarar en omsättningstillväxt om ca 36,4 % Y-on-Y. Rörelseresultatet (EBITDA) var under perioden 2,8 MSEK, ner från ca 4,0 MSEK för jämförbar period föregående år, motsvarande en minskning om -30 %. Rörelsekostnaderna ökade från -34,5 MSEK till -50,5 MSEK, motsvarande en ökning om ca 46,4 %. På nettoresultatnivå minskade resultatet från 2,8 MSEK till 1,0 MSEK. Det lägre resultatet förklaras dels av den längre julledigheten, vilket enligt VD ledde till att många anställda tog ut semesterdagar under perioden, samt att Bolaget hade ett ökat antal underkonsultaffärer under kvartalet.

Slog våra förväntningar gällande omsättningen

TPG publicerade en stark rapport för Q3-20, och rapporten överpresterande våra estimat på omsättningen. Omsättningen för kvartalet var 52,1 MSEK, således ca 12 MSEK högre än estimerat. På EBITDA-nivå och nettonivå så underpresterade bolaget dock våra förväntningar, och EBITDA uppgick till 2,8 MSEK mot prognostiserade 3,0 MSEK, och nettoresultatet blev 1,0 MSEK mot vårt estimerade nettoresultat om 1,5 MSEK. Om man bortser från den engångspost om ca 300 tSEK som bolaget hade under Q3-20 så hade EBITADA landat på 3,1 MSEK, således över våra prognoser.

Kostnaderna ökade mer än förväntat

De totala rörelsekostnaderna uppgick till -50,5 MSEK, vilket var ca 13 MSEK mer än vad vi hade prognostiserat. Då de totala rörelsekostnaderna ökade i en högre takt än omsättningen så pressades EBITDA-marginalen, som blev 5,4 % jämfört med estimerade 7,6 %. Vi hade estimerat att marginalen skulle sjunka, men inte som ett resultat av en ökande kostnadsbas, utan snarare som ett resultat av låg omsättningstillväxt till följd av den längre vinterledigheten som inföll under kvartalet.

Möter fortsatt stark efterfrågan för utvecklartjänster

TPG:s dotterbolag inom utvecklingstjänster visade under kvartalet återigen på stark efterfrågan, och TPG har under kvartalet ökat närvaron hos flera kunder som efterfrågar utvecklingstjänster. Analyst Group bedömer att TPG:s dotterbolag inom utvecklingstjänster varit drivande i de senaste kvartalens tillväxt, och vi förväntar oss att efterfrågan för utvecklartjänster kommer vara stark även framgent, vilket talar för fortsatt god omsättningstillväxt för TPG.

Uppdaterade prognoser

Vi kommer komma med uppdaterade prognoser för det fjärde kvartalet likväl för helåret 2020 i en uppdaterad aktieanalys som kommer släppas inom kort.