Uppföljning på TerraNets Q4-rapport


TerraNet publicerade idag den 28 februari sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2019. Följande är våra tankar om rapporten.

Under fjärde kvartalet uppgick TerraNets rörelsekostnader (övriga externa kostnader, personalkostnader och av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar) till -13,7 MSEK (-26,9), vilket således är en minskning mot jämförbart kvartal 2018. Minskningen av rörelsekostnaderna är primärt hänförligt till de stora avskrivningarna som gjordes under jämförbart kvartal 2018. Under kvartalet minskade personalkostnaderna med 27 %, vilket är positivt. En besvikelse under kvartalet var dock att övriga externa kostnader uppgick till 6,4 MSEK, vilket är en ökning om 62 % jämfört med motsvarande period föregående år. De ökade kostnaderna är en följd av marknadsaktiviteter i samband med den nyemission som Bolaget genomförde samt ökade införsäljningskostnader.

I vår senast publicerade analys hade vi räknat med att rörelseresultatet (EBT) för 2019 skulle befinna sig omkring -29,9 MSEK, jämfört med faktiska -26,9 MSEK. Minskningen av kostnader går i rätt riktning vilket vi ser positivt på, även om det fortfarande är på höga nivåer. Då TerraNet inte är lönsamma idag är det viktigt att de fasta kostnaderna inte skenar iväg.

Vid utgången av december 2019 uppgick TerraNets kassa till ca 11,6 MSEK där kassaflödet från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet 2019 uppgick till -11,3 MSEK. Under perioden har TerraNet meddelat utfallet på den företrädesemission som Bolaget tidigare aviserat, vilket tillförde bolaget ca 41,7 MSEK före emissionskostnader. TerraNet skriver också att Bolaget i samband med detta har återbetalat samtliga brygglån som har upptagits under 2019.

Under kvartalet hade TerraNet en obefintlig omsättning, borträknat aktiverat arbete för egen räkning, vilket var en besvikelse om än inte helt oväntat. Framåt, förväntar vi oss att TerraNet fortsätter utveckla det samarbetet som tidigare har ingåtts med VoxelFlow, vilket TerraNet skriver har tagits emot med ett stort intresse på marknaden. Vi hoppas att TerraNet kan sluta ett första samutvecklingsavtal under det första halvåret 2020, vilket också är ledningens förhoppning.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.