Uppföljning på Terranets Q1-rapport


Terranet publicerade idag den 20 april sin delårsrapport för första kvartalet 2020. Följande är våra tankar om rapporten.

Under första kvartalet uppgick Terranets rörelsekostnader (övriga externa kostnader, personalkostnader och av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar) till 10,4 MSEK (8,9), vilket således är en ökning mot jämförbart kvartal 2019. Under kvartalet minskade personalkostnaderna med ca 9 %. Antalet anställda i koncernen uppgick per den 31 mars 2020 till 12 (18), vilket är i rätt riktning. En besvikelse under kvartalet var att övriga externa kostnader uppgick till 6,1 MSEK, vilket är en ökning om 45 % jämfört med motsvarande period föregående år. En del av de ökade kostnaderna kan vara förklarligt till följd av det initierade produktsamarbetet som Terranet nyligen aviserats med Daimler-Mercedes Benz samt integrationen av Voxelflow. Vi menar dock på att det, trots detta, borde finnas utrymme att ta till mer aggressivare åtgärder för att minska kostnaderna inom ramen för denna kostnadspost.

Vid utgången av mars 2019 uppgick TerraNets kassa till ca 7,7 MSEK där kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet 2020 uppgick till ca -10 MSEK. Under perioden beslutade TerraNet, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en nyemission om ca 40 MSEK, vilken är garanterad till 75 procent.

Under kvartalet hade Terranet en omsättning om 0,4 MSEK, borträknat aktiverat arbete för egen räkning, vilket var en besvikelse om än inte helt oväntat. Framåt, förväntar vi oss att Terranet fortsätter att satsa på Voxelflow-teknologin, där Terranet har kommunicerat en målbild om att inom ett par år kunna ta en ledande position inom bildanalysbaserad mjukvara för fordonssäkerhet. Gällande Covid-19 har bolaget påverkats av att ett antal kundprojekt under våren blivit försenade. Terranet bedömer dock att detta är tillfälligt och att bolaget i dagsläget inte har fått några indikationer från kunder om att detta skulle påverka verksamheten på lång sikt.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.