Uppföljning på TCECURs Q1-rapport


TCECUR publicerade i fredags den 8 maj sin delårsrapport för första kvartalet 2020. Följande är våra tankar om rapporten.

Under första kvartalet 2020 uppgick nettoomsättningen till ca 45 MSEK (52), motsvarande en minskning om ca 14 % Q-Q, med ett EBITDA-resultat om 1,5 MSEK (0,7). Den minskade omsättningen förklaras av att TCECUR planenligt har fortsatt att anpassa den norska verksamheten till att fokusera på lönsammare affärer, snarare än affärer med stor volym. I rapporten går det att utläsa att omsättningen för Norge-segmentet uppgick till ca 14,2 MSEK (22,7), vilket var i linje med våra estimat. Ett bevis på att omställningsarbetet bär frukt är att TC Connect Norge under Q1-20 visade ett positivt rörelseresultat, detta trots att vissa engångskostnader var tvungna att tas i form av avveckling av hyresavtal samt vissa personalkostnader som inte kunde tas under Q4-19. Totalt har 1,3 MSEK i engångskostnader belastat kvartalet, justerat för dessa visar TCECUR ett EBITDA-resultat om 2,8 MSEK (0,7) och ett EBIT-resultat om 0,5 MSEK (-1,5).

”Norge-verksamheten går från klarhet till klarhet, där vi räknar med att dotterbolaget kommer kunna bidra med en fortsatt bra rörelsemarginal under året”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Bra utveckling i de svenska dotterbolagen

TC Connect Sverige har inlett året starkt där bolaget visade en tvåsiffrig tillväxt under kvartalet. Den marknad och det läget vi befinner oss i nu resulterar i ett högre behov av säker kommunikation, vilket TC Connect Sverige kan kapitalisera på. Det kan bidra till en fortsatt god försäljningsutveckling under årets resterande månader.

Mysec visar en god orderingång, med orders från bl.a. SISAB, Botkyrka Kommun, ICA m.fl. Corona-pandemin har dock påverkat bolaget och en viss avmattning i efterfrågan känns av från privata företag. I rapporten framgår det dock att Mysec visar en stabilitet och långsiktighet genom en god nivå på service, portal och underhållsavtal.

AWT som under senaste kvartalen tagit allt större kliv in på den internationella scenen har under kvartalet fortsatt sin expansion med nya projekt i bl.a. USA och Asien. Markus Bucher, med erfarenhet inom den globala säkerhetsbranschen, har tidigare i år anställts som säljansvarig COO vid AWT Comex i Tyskland. Med Markus hjälp kommer AWT nu att bygga upp en stark hub i Europa för vidare expansion i EMEA. AWT erbjuder nu även globala serviceavtal, vilket medför en markant ökning av återkommande serviceintäkter från existerande kunder.

TCECUR fortsätter att ta steg i rätt riktning och ökar andelen återkommande intäkter

Ytterligare en intressant faktor att nämna är att TCECUR:s strategi att öka fokus på service och underhållsavtal (SoU) börjar ge bra resultat, i Q1-rapporten framgår det att dessa ökar med 20 % jämfört med motsvarande period till ca 37 MSEK på årsbasis.

Sammanfattningsvis tycker vi att rapporten var i linje med våra förväntningar, där omsättningen planenligt till följd av omställningen i Norge minskade, och att TCECUR-koncernens rörelsemarginal steg. Att TCECUR som helhet kan öka och upprätthålla en uthållig lönsamhet är enligt oss en av de allra viktigaste faktorerna att bevaka på kort- till medellång sikt, där en stigande rörelsemarginal antas utgöra en stark värdedrivare i aktien under kommande kvartal

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.