Uppföljning på Tangiamos Q4-rapport


Tangiamo publicerade idag den 27 februari 2020 sin bokslutskommuniké för 2019. Följande är våra tankar om rapporten.

Som vi skrev i vår kommentar inför rapporten igår, räknade vi inte med någon större omsättning under Q4-19, motiverat av att många av de affärer och avtal som har ingåtts kommer ge större utväxling under kommande kvartal framöver. Med rapporten presenterad kan vi konstatera att våra förväntningar var i linje med faktiskt utfall. Under sista kvartalet 2019 uppgick försäljningen till ca 0,6 MSEK (2,3), motsvarande en minskning om 1,7 MSEK mot jämförbart kvartal 2018. Något som redan har kommunicerats löpande via tidigare pressmeddelanden, och nu även sammanfattas i VD-ordet, är de avtal om distributionsrätt som Tangiamo vunnit under senaste året, bl.a.:

  • CMS: behöver köpa för minst 4 MSEK/år, Ryssland och mindre kringliggande marknader.
  • RBY: behöver köpa för minst 5 MSEK/år, Kanada, New Jersey och Florida.
  • Grupo Caribant: behöver köpa för minst 5 MSEK/år, Dominikanska Republiken och Puerto Rico.
  • TCS: behöver köpa ADR enheter för minst 1 MSEK/år.

Vi räknar med att dessa avtal bidrar till en ökad försäljning för Tangiamo under 2020.

Sett till rörelseresultatet pressades detta av en engångsnedskrivning om ca 10,6 MSEK under kvartalet, hänförlig till balanserade utvecklingskostnader av gamla produktsystem. Dock, med detta utrensat och nästa generations system färdigutvecklat, kan Tangiamo verka med en betydligt ”renare” balansräkning. Tangiamo arbetar för att öka försäljningen och nå lönsamhet, där bolaget i rapporten skriver att de med nuvarande bemanning har utrymme att flerfaldiga volymerna och nå break-even inom 12–24 månader. I sitt VD-ord är Linh Thai positiv, där hon bl.a. skriver att ”[…] det är även särskilt glädjande att vi genom konverteringen av konvertibler som skett i omgångar under inledning 2020 nu är skuldfria och har en god likviditet att genomföra vår plan som skall ta oss till hög försäljningstillväxt och lönsamhet.

Vid utgången av december uppgick Tangiamos likvida medel till 10,2 MSEK, vilket kan jämföras med 14,6 MSEK vid utgången av september 2019. Under årets sista kvartal var bolagets operativa kapitalförbrukning (burn rate) ca 1,7 MSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning under kommande månader, tillsammans med Analyst Groups förväntansbild om att Tangiamo successivt kommer att öka sin försäljning, borde bolaget kunna vara finansierade tills sensommaren/tidig höst i år, allt annat lika. En högre försäljningstakt eller ett ökat rörelsekapital skulle såklart påverka likviditetsbanan positivt.

Sammanfattningsvis tycker vi att rapporten rent försäljningsmässigt var i linje med våra förväntningar. EBIT-resultatet blev dock sämre än förväntat, vilket förklaras av engångsnedskrivningen om 10,6 MSEK. Vi anser att Tangiamo efter hårt arbete under 2019 nu har lyckats ställa om till ett mer strömlinjeformat bolag som står redo för att under 2020 skala upp försäljningen och närma sig lönsamhet.

Vi kommer inom kort att återkomma med en helt uppdaterad aktieanalys .