Uppföljning på SensoDetects Q4-rapport 2018 – VD-byte och riktad emission


SensoDetect AB (”SensoDetect” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 12 februari 2019 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2018. Följande är vår sammanfattning och tankar.


Likt väntat rapporterade SensoDetect inga intäkter för det fjärde kvartalet 2018, fokus från vår sida var istället Johan Olssons VD-ord samt hur Bolagets finansiella ställning ser ut. Vi har tidigare nämnt att SensoDetect är finansierade till omkring januari/februari 2019, allt annat lika. Då vi nu befinner oss i februari räknade vi med att få ny information om finansieringsläget – något vi också fick. Innan rapporten kommunicerade nämligen SensoDetect att de genomför en riktad emission om ca 5 MSEK.

Information om den riktade emissionen

Emissionen kan delas upp i följande tre delar:

  • En riktad nyemission som tecknats med 2 490 000 aktier á 1 kr/aktie.
  • En kvittningsemission som avser leverantörsfordringar om 0,85 MSEK, omfattande 850 000 st. aktier á 1 kr/aktie.
  • En kvittningsemission som avser lån om ca 1,92Mkr, omfattande 1 518 441 st. aktier á 1,26703 kr/aktie.

Totalt uppgår emissionen ca 5,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 200 000 kr.

I sitt VD-ord skriver Johan Olsson följande:

”Styrelsen har under ledning av ordförande PO Rosenqvist tittat på flera alternativ och även om det finns ett stort bemyndigande har man valt att avvakta med en större emission. Det omedelbara kapitalbehovet kan täckas av en mindre emission som kan följas av antingen en större företrädesemission eller av andra finansiella lösningar så som brygglån eller leasing. Detta för att ta tillvara aktieägarnas intresse och undvika att på en låg aktievärdering emittera fler aktier än nödvändigt. Vår bedömning är att så snart lanseringen kommer igång finns det fler mer attraktiva lösningar på finansiering och kapitalisering av bolaget.”

Vi ser positivt på att SensoDetect, i dagens läge och till nuvarande värderingsnivå, avvaktar med en större nyemission och istället utgår från en mindre emission för att täcka behovet närmaste tiden. Det är nu av stor vikt att SensoDetect kan komma igång med faktisk marknadsförsäljning av BERA-systemet. Bolaget skriver att de har några enheter tillgängliga för leverans till intresserade kliniker och en leverans under våren 2019 av ytterligare 20 enheter är redan planerat. Oavsett försäljningsutvecklingen närmaste tiden, kan det tänkas att SensoDetect kommer behöva stärka upp sin kassa ytterligare innan organiskt positivt kassaflöde kan nås. Det ska kommas ihåg att en ökad efterfrågan även kräver en viss nivå rörelsekapital för att hantera tillväxten. 

” […] vi vet att ROI:n för varje (BERA) enhet är ca 3-6 månader och att det därför snabbt kan ge ett positivt kassaflöde, men en överbryggning under mellantiden kommer att behövas”, säger VD Johan Olsson.

SensoDetect byter VD – rekryterar för kommersialisering

Martin Linde kommer att ta över som VD för SensoDetect från om med den 2 maj 2019 efter nuvarande VD, Johan Olsson som lämnar bolaget efter att ha omvandlat bolaget från forskningsbolag till marknadsklart. Avtalet med Johan Olsson var att under 2017 och 2018 förvandla bolaget så att det kunde kommersialisera BERA och där befinner sig bolaget nu. SensoDetect skriver att det därför är tid för en ny organisation och fokus på kommersialisering och sälj. För detta har styrelsen rekryterat Martin Linde med lång erfarenhet av kommersialisering och internationell handel.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys på SensoDetect.