Uppföljning på SensoDetects kvartalsrapport


SensoDetect AB (”SensoDetect” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 12 november 2018 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Följande är vår sammanfattning av rapporten.


Likt väntat var omsättningen obefintlig och övriga rörelseintäkter uppgick till 61 tSEK. Rörelsekostnaderna (exklusive av- och nedskrivningar) om ca 2 MSEK är i linje med föregående kvartal (2,0 MSEK). Det får anses positivt att SensoDetect har en kontrollerad kostnadsutveckling under kvartalet.

Kassan uppgick vid utgången av Q3-18 till ca 4,3 MSEK, att jämföra med 6,6 MSEK vid utgången av Q2-18. Baserat på en fortsatt burn rate i linje med senaste kvartalet (-2,3 MSEK), är SensoDetect finansierade till omkring månadsskiftet februari 2019, allt annat lika.

Såhär avslutar VD Johan Olson sitt VD-ord i rapporten:

”SensoDetects arbete fortlöper mot ett genombrott och jag vill slutligen tacka för våra investerares förtroende. Kvartalet har inneburit stora framsteg för SensoDetect och min bedömning är att Bolaget har förutsättning att snart nå en full marknadsintroduktion. Jag ser nu fram emot denna spännande och intensiva tid med SensoDetect där vi ska se starten på bolagets enorma potential.”

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.