Uppföljning på Seamless Distribution Systems Q4-rapport


Seamless Distribution Systems publicerade idag den 13 februari sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2019.

Fokus inför rapport

Störst fokus på förvärvet eServGlobal – hur går integrationen?

Rekordomsättning att vänta

Under det fjärde kvartalet uppgick omsättningen för SDS till cirka 42,0 MSEK, motsvarande en tillväxt om 229 % jämfört med samma period 2018, detta var något lägre än estimerade 50,2 MSEK. Den kraftiga omsättningsökningen förklaras i huvudsak av förvärvet av eServGlobal, men även den organiska tillväxten har enligt Analyst Groups uppfattning varit stark. eServGlobal bidrog under kvartalet med en omsättning om 18,4 MSEK, vilket var i linje med estimerade 19,0 MSEK. Detta innebär att skillnaden i estimerad och faktisk omsättning förklaras av den tidigare verksamheten, där vi misstänker att en mindre del av de intäkter som är hänförliga till den under december mottagna ordern i Sydafrika om 20 MSEK har bokförts under det sista kvartalet, vilket innebär att intäkterna sannolikt till större del kommer synas under Q1 och Q2 2020. Med grund i detta anses den lägre omsättningen för SDS inte lägga grund för oro, då förklaringen helt enkelt återfinns i periodiseringstekniska redovisningsdetaljer.

För SDD, som förvärvades under slutet av 2019, var omsättningen emellertid stark. I helhet presenteras en omsättning om 35,0 MSEK, vilket var avsevärt bättre än estimerade 30,0 MSEK. Summerat uppgick således omsättningen för koncernen till 76,5 MSEK, vilket var något lägre än estimerade 80,3 MSEK.

Lönsamheten justerat för förvärvskostnader högre än förväntat

Bolaget redovisade ett rörelseresultat om 13,2 MSEK, detta var betydligt högre än estimerade 7,4 MSEK. SDS redovisar ett rörelseresultat om 12,8 MSEK och SDD ett rörelseresultat om 0,9 MSEK, vilket efter justeringar för en koncernintern supportavgift om 0,6 MSEK medför ett EBIT-resultat om 13,2 MSEK. Vad som ligger bakom det starka resultatet nämns inte i rapporten, och vi kommer att undersöka detta närmare inför publicering av en uppdaterad aktieanalys.

Om vi blickar framåt – hur ser Bolaget på framtiden?

VD Tommy Eriksson förklarar i rapporten att förvärvet av eServGlobal har fortsatt i högt tempo, där sifforna visar att Bolaget genomfört ett utomordentligt bra förvärv, där det påpekas att större synergieffekter än initialt uppskattat har kunnat uppnås. Bolaget skriver vidare att återkopplingen från ”fältet”, det vill säga marknaden som eServGlobal verkar på, är god, där Bolagets kunder också ser det kundvärde som förvärvet har skapat. Vad gäller SDD skriver VD att Bolaget fortsätter skörda framgångar, vilket främst förklaras av att Goyada, SDDs största konkurrent, nyligen försattes i konkurs, vilket möjliggjort för SDS att handplocka viktiga kunder. Sammanfattningsvis konstaterar Tommy att samtliga strategiska fokusområden fungerar utmärkt och att 2020 ser ljust ut.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av SDS.