Uppföljning på SDS Q2-rapport


Seamless Distribution Systems AB publicerade idag den 23 juli sin delårsrapport för andra kvartalet 2020.

Fokus inför rapport

eServGlobal – hur har förvärvet hanterat pandemin?

Stark tillväxt på årsbasis, men något lägre omsättning jämfört med Q1-20 att vänta

Under det andra kvartalet uppgick omsättningen för SDS till cirka 43,3 MSEK, motsvarande en tillväxt om 67 % jämfört med samma period 2019. Detta var något lägre än estimerade 51,5 MSEK. Att omsättningen blev lägre än estimerat förklaras i huvudsak av COVID-19, där förväntade ordrar har uteblivit som resultat av pandemin. Istället för större ordrar har Bolaget under kvartalet erhållit flertalet mindre tilläggsordrar, vilket ännu en gång bevisar att SDS tillhandahåller en affärskritisk tjänst som står sig förhållandevis stark under tuffa tider. För SDD uppgick omsättningen till 28,3 MSEK, vilket var betydligt bättre än estimerade 22,0 MSEK, där Analyst Group sannolikt hade överestimerat de negativa effekter som pågående pandemi skulle få på försäljningen. Att SDDs omsättning endast minskar med cirka 1 MSEK jämfört med året innan, trots COVID-19, är för oss överraskande men ses som en bekräftelse på att även SDDs tjänster är kritiska för kunderna.

Lönsamheten betydligt högre än förväntat. Bolaget redovisade ett EBITDA-resultat om 13,9 MSEK, vilket innebär en sekventiell ökning jämfört med Q1-2020, trots en omsättningsminskning om cirka 15 MSEK. EBITDA överträffade också Analyst Groups estimat med cirka 57 %, vilket tolkas som ett omfattande styrkebesked. Att SDS även vid lägre omsättningsnivåer och uteblivna ordrar nu lyckas prestera lönsamhet löpande tolkas som mycket positivt. Förklaringen till den kraftigt ökande marginalen är för oss okänd, och vi kommer undersöka detta vidare inför publiceringen av en uppdaterad aktieanalys.

Om vi blickar framåt – hur ser Bolaget på framtiden?

VD Tommy Eriksson förklarar i rapporten att orderläget alltjämt ser ljust ut, även om det varierar mellan kvartalen, där andra kvartalet inte nådde upp till förväntningarna. Som anledning till detta nämns bland annat att SDS sett utmaningar vad gäller att arbeta på distans hos sina kunder, vilket bidragit till vissa förseningar vid integration och produktionssättning. Bland det positiva under kvartalet nämns att alla de tre största kunderna hos eServGlobal har valt att migrera till SDS ERS 360-plattform, vilket innebär att tilltänka synergier de facto också realiseras. Tommy konstaterar vidare att Bolagets breda produktportfölj har fortsatt utvecklas och är nu komplett för att hantera den indirekta kanalen hos mobiloperatörer och distributörer i en molnbaserad miljö, vilket bådar gott för framtida tillväxt. Sammanfattningsvis skriver VD att SDS har påverkats av coronapandemin, men att bedömingen är att påverkan är marginell. Den tillväxtstrategi som fastställdes hösten 2019 kvarstår och fortsätter att exekveras i alla delar.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av SDS.