Uppföljning på Hoylus Q3-rapport 2018


Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 9 oktober sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Följande är våra tankar om rapporten och en jämförelse mellan våra estimat och faktiskt utfall.


Omsättning något lägre än väntat

Omsättningen under Q3-18 uppgick till ca 9 MSEK, vilken kan jämföras med 6 MSEK under jämförbar period föregående år. I vår tidigare analys från augusti hade vi räknat med en något högre omsättning under Q3-18 om ca 10,6 MSEK. 9 MSEK motsvarar dock en tillväxt om 50 % mot 2017 och är ändå att anse som godkänd. Hoylus arbete med större företagskunder börjar ge resultat och på senare tid har Hoylu erhållit flera intressanta orders, bl.a. från USA:s flygvapen och armé. Ordern till flygvapnet är extra intressant, dels på grund av dess storlek om ca 3,5 MSEK, dels då den består av både hårdvara och mjukvarulicenser.

Bra kostnadskontroll i rörelsen

Bruttomarginalen om 67 % var 3 % längre än vad vi räknat med, men är likväl att anse som godkänd. Rörelsekostnaderna (exkl. finansiella kostnader) om ca 10 MSEK är i linje med våra estimat, och innebär samtidigt en minskning mot föregående kvartal (10,9 MSEK under Q2-18). Det är anses positivt att Hoylu fortsätter verka med bibehållen kostnadskontroll.

Kassan stärkt via konvertibel om 10 MSEK

Vid utgången av kvartalet uppgick kassan till ca 1,3 MSEK. Under slutet av oktober beslutade Hoylu om en riktad emission till vissa aktieägare av konvertibler om 10 MSEK, något som därmed innebär att Bolagets kassa stärkts.

Till följd av dagens rapport kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Hoylu inom kort.