Uppföljning på Greater Thans Q4-rapport


Greater Than publicerade idag den 20 februari 2020 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2019.

”Att antalet betalande försäkringsavtal som använder bolagets teknologi växte med hela 226 % under fjärde kvartalet 2019 är såklart något vi ser som en mycket positiv datapunkt”, säger ansvarig analytiker.

I vår senast publicerade aktieanalys i samband med Q3-rapporten (oktober 2019), estimerade vi en omsättning omkring 5 MSEK för Q4-19, vilket för 2019 motsvarade en helårsprognos om ca 17 MSEK. Faktisk omsättning under Q4-19 uppgick till ca 3,1 MSEK (4,0), motsvarande en minskning om 22 % mot jämförbart kvartal, och 25 % minskning jämfört med föregående kvartal (Q3-19). Total omsättning under 2019 blev därmed 15 MSEK.

”Greater Thans omsättning består av två delar, repetetiva intäkter och engångsintäkter där kunder betalar för speciella utvecklingsjobb eller hårdvarukomponenter. I rapporten framgår att de repetetiva intäkterna ökar stadigt medan engångsintäkterna har varit begränsade under kvartalet. Vi ser det som förklaringen till varför omsättningen sjönk under Q4 och varför vi låg något för högt i våra estimat. En annan viktig faktor vi nämnde att vi skulle titta närmare på i rapporten var hur antalet återkommande kunder utvecklats under sista kvartalet 2019. Att antalet betalande försäkringsavtal som använder bolagets teknologi växte med hela 226 % under Q4-19 jämfört mot Q4-18 är såklart något vi ser som en mycket positiv datapunkt i rapporten”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Ökade kostnader under kvartalet

Då Greater Than inte är lönsamma är det viktigt att bolaget kan utvecklas med en god kostnadskontroll. Totala rörelsekostnader, exklusive av- och nedskrivningar, uppgick till 14,2 MSEK under Q4-19, vilket således är en kraftig ökning mot 7,1 MSEK under föregående kvartal (Q3-19). I rapporten framgår dock att fjärde kvartalet har påverkats av en tvist som har lett till bolaget gjort nedskrivning av kundfordringar som gällde kundspecifik utveckling.

Finansiella ställningen stärktes under kvartalet via riktad emission

Vid utgången av december 2019 uppgick likvida medel till ca 17 MSEK, vilket kan jämföras med 0,5 MSEK vid utgången av september 2019. Under kvartalet har Greater Than genomfört en riktad emission om ca 27 MSEK, vilket således stärkte kassan. Investerarna var Carn Capital, Lan Invest samt Keel Capital vilka sedan tidigare är en av de större ägarna i Greater Than. Den riktade emissionen gjordes till minst sagt bra villkor, där teckningskursen om 66 kronor per aktie motsvarade en premie om 4,8 % jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs föregående 45 handelsdagar.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Greater Than.